Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sanitaire voorzieningen van de zomerbars in onze Brusselse parken .

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 849)

 
Datum ontvangst: 17/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De heropening van de terrassen en de komst van de zon hebben ervoor gezorgd dat we overal in het Brussels Gewest zomerbars hebben zien opengaan. Ik ben zeer verheugd over dit initiatief en blijf dit project uiteraard steunen. Temeer daar deze door Biovrac en BARC beheerde zomerbars volgens Leefmilieu Brussel de "Good Food"-strategie volgen, wat mij zeer interessant lijkt. Toch zou ik u enkele vragen willen stellen over de sanitaire voorzieningen rond deze bars.

Kunt u bevestigen dat er inderdaad 7 zomerbars zijn die onder toezicht staan van Leefmilieu Brussel? Zo ja, hoeveel zitplaatsen en sanitaire voorzieningen heeft elk van hen?

Bestaat er een regel betreffende het aantal toiletten dat moet worden voorzien naargelang de oppervlakte, het aantal zitplaatsen aan tafel en/of de bezoekersgraad van de plaats?

Bestaan er richtsnoeren van LB over het soort tijdelijk toilet dat moet worden geïnstalleerd (bv. droogtoilet)?

Het schijnt dat er lange wachtrijen staan voor de toiletten van deze zomerbars, hetgeen er ook toe leidt dat een groot aantal mensen in de parken urineert. Er zij op gewezen dat de toegang tot toiletten ook duidelijk een punt van aandacht is in termen van gelijkheid van mannen en vrouwen. Bent u op de hoogte van dergelijke getuigenissen? Is er geen gevaar voor aantasting van de flora in deze parken? Zou het mogelijk zijn het aantal toiletten op de plaatsen van deze zomerbars uit te breiden? Zijn deze toiletten systematisch toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit?

 
 
Antwoord    1)

Er werden door Leefmilieu Brussel inderdaad 7 kiosken geïnstalleerd in de parken van het Brussels Gewest (Jubelpark, Georges Henripark, Koning Boudewijnpark, Park van Laken, Terkamerenabdij, Roodklooster, Dudenpark).

Hieronder volgt het aantal zitplaatsen per site (deze cijfers houden geen rekening met de eventuele beperkingen ten gevolge van de gezondheidscrisis):
Jubelpark: 304
Georges Henri: 208
Terkamerenabdij: 206
Koning Boudewijn: 148
Laken: 118
Roodklooster: 146
Duden: 266

Elke kiosk beschikt over één toilet behalve het Jubelpark dat over 2 toiletten en één urinoir beschikt.


2)

Men mag de kiosken, die tijdelijk zijn, niet echt als klassieke horecazaken beschouwen omwille van hun locatie in de groene ruimten en het feit dat sommigen van hen beschermd zijn. Hoewel de meeste kiosken zich in openlucht bevinden, bevinden het café (waar de uitbater zich ophoudt) en de technische module (waar de toiletten zijn en de voorraden worden opgeslagen) zich daarentegen in een gesloten lokaal. Om de impact van de gesloten lokalen op de groene ruimten te beperken, werd het aantal toiletten bij de eerste aanbesteding tot een minimum beperkt.

Tijdens de verfraaiing van de kiosken die dit jaar plaats vond, werd er beslist om de toiletten van de kiosk in het Jubelpark op een completere wijze herin te richten met twee WC’s en één urinoir.


3)

Gelet op de ligging van de sites, heeft LB voor droge toiletten gekozen. Deze keuze is gerechtvaardigd omwille van de minimale impact op de groene ruimten en het gemak van de aansluiting (er hoeven geen grote rioolwerken te worden ondernomen).

In het Jubelpark waar er een afwatering voorhanden was, zijn er spoeltoiletten. Hierdoor konden er meer worden geplaatst in een beperkte ruimte omdat er geen voorraad vlokken moest worden voorzien.


4)

De opstoppingen aan het sanitair van de kiosken komen regelmatig, maar wel op bepaalde tijdstippen voor, met name overdag en tijdens het weekend. Merk op dat er in de parken waar de kiosken gelegen zijn geen openbare toiletten zijn, uitgezonderd in het Georges Henripark. De toiletten van de kiosken worden eveneens door de bezoekers van het park gebruikt die niet in de kiosk plaats nemen.
In het Jubelpark waar de opstoppingen door het grote succes van deze locatie structureel zijn, werd het aantal toiletten, zoals in antwoord 3 toegelicht, verhoogd.

LB gaat de mogelijkheid analyseren om in samenwerking met Urban één WC om te bouwen tot een WC voor PBM’s.

De droge toiletten zijn zodanig ingericht waardoor personen met beperkte mobiliteit er gebruik van kunnen maken, hoewel ze over het algemeen voor personen met beperkte mobiliteit op een moeilijk begaanbare ondergrond gelegen zijn.

Tegen volgend jaar zou het aantal droge toiletten van de drukstbezochte kiosken verdubbeld moeten zijn. Dat moet evenwel in overleg met de uitbater gebeuren.