Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het resultaat van de eenmalige premie van 3000 euro voor bars, cafés en restaurants

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 422)

 
Datum ontvangst: 16/06/2021 Datum publicatie: 27/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 12 november 2020 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis zijn goedkeuring gehecht aan steun voor "cafés en restaurants" in de vorm van een premie van 3.000 euro. Deze premie was bedoeld om financiële steun te verlenen aan instellingen die ingevolge het besluit van 8 oktober 2020 moesten sluiten.

De begrotingsmiddelen voor deze premie bedroegen 26 miljoen euro voor ongeveer 8500 betrokken inrichtingen. De opdracht werd gedelegeerd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid en aanvragen konden vanaf 17 november 2020 worden ingediend.

Daarom zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Hoeveel premieaanvragen zijn er ingediend per categorie in het besluit van november 2020 opgenomen NACE-codes?
- Nog steeds volgens de drie categorieën van in aanmerking komende NACE-codes, hoeveel dossiers zijn er verwerkt?
- Hoeveel premies werden toegekend, per NACE-codecategorie, voor vestigingen tussen 0 en 5 VTE's? Volgens dezelfde logica, hoeveel voor vestigingen van 5 tot 9 VTE en meer?
- Hoeveel van de aanvragers waren vrouwen en hoeveel mannen?
- Hoeveel weigeringen waren er per NACE-codecategorie? Wat waren de redenen voor de weigering?
- Hoe was de premie binnen het budget verdeeld naar in aanmerking komende NACE-codes en naar aantal vestigingseenheden?
- Welk budget werd voor de premie uitbetaald?le bilan de la prime unique d'un montant de 3000 euros pour les bars, cafés et restaurants
Le 12 novembre 2020, la Région Bruxelles-Capitale approuvait une aide aux « bars, cafés et restaurants » sous la forme d’une prime de 3000 euros dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19. Cette prime était destinée à soutenir financièrement les établissements ayant été obligés de fermer à la suite de l’arrêté du 8 octobre 2020.
 
 
Antwoord   

De onderstaande tabel bevat het aantal ingediende en behandelde dossiers per categorie NACE-codes, opgenomen in het besluit van 12 november 2020 betreffende de RECA-premie.  

Aanvragen per subklasse NACEBEL 2008 - KBO

Totaal*

Toekenningen* (#)

Weigeringen* (#)

56.101 - Eetgelegenheden met volledige bediening

1.545

1.532

13

56.102 - Eetgelegenheden met beperkte bediening

2.836

2.811

25

56.301 - Cafés en bars

1.692

1.662

30

Totaal

5.006

4.952

54

*Mogelijke overlappingen tussen activiteiten (een onderneming kan meerdere NACE-codes bezitten).

 

De redenen waarom de toekenning van de premie wordt geweigerd luiden als volgt:

  • Dossier niet ingevuld binnen de termijnen zoals bedoeld in artikel 6, 5de lid van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 november 2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenheden in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis;
  • Het gevraagde bankattest werd niet geleverd;
  • De onderneming heeft geen economische en commerciële bedrijvigheid;
  • De onderneming is een publieke onderneming of wordt als dusdanig beschouwd;
  • De aanvraag is niet afkomstig van een natuurlijke of rechtspersoon;
  • De aangeduide bankrekening staat bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel als frauduleus opgegeven;
  • De onderneming is in staat van faillissement, van vereffening, van bedrijfsbeëindiging, van gerechtelijke reorganisatie, heeft bekend failliet te zijn gegaan of het voorwerp van een gerechtelijke vereffenings- of reorganisatieprocedure te hebben uitgemaakt of verkeert in elke soortgelijke situatie ingevolge een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
  • De onderneming heeft meer dan 200.000 euro aan de-minimissteun ontvangen in de loop van het huidige aanslagjaar en gedurende de twee voorgaande aanslagjaren;
  • De onderneming verkeert in een van de situaties zoals bedoeld in artikel 3, §1, 1ste lid van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie.

 

De onderstaande tabel vermeldt het aantal toegekende premies per categorie NACE-codes naargelang het aantal VTE's per vestiging:

Onderverdeling van de begunstigde ondernemingen per subklasse NACEBEL 2008 - KBO en per grootteklasse - RSZ (%)

0 <> 4 VTE’s

5<> 9 VTE’s

> 9 VTE’s

56.101 - Eetgelegenheden met volledige bediening

91%

5%

4%

56.102 - Eetgelegenheden met beperkte bediening

95%

3%

2%

56.301 - Cafés en bars

94%

5%

1%

 

De premie wordt binnen de budgettaire enveloppe volgens de in aanmerking komende NACE-codes en het aantal vestigingseenheden op de volgende manier verdeeld:

Betaalde bedragen per subklasse NACEBEL 2008 - KBO (€)

Totaal

%

Ratio VE**

Meervoudige VE***

56.101 - Eetgelegenheden met volledige bediening

4.191.000

25%

1,12

19%

56.102 - Eetgelegenheden met beperkte bediening

8.112.000

48%

1,13

20%

56.301 - Cafés en bars

4.479.000

27%

1,14

22%

Totaal

16.782.000

100%

1,13

20%

**Aantal VE’s (max. 5) op het aantal ondernemingen (vb. voor een onderneming, ‘1,12’ VE’s)

*** Aandeel in de ondernemingen met meer dan één vestigingseenheid.