Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up van de voorzieningen op de Groene Wandeling.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 872)

 
Datum ontvangst: 24/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

 

Ik stel u al meer dan een jaar vragen over de problemen van het moeilijke en soms gevaarlijke gezamenlijke gebruik door voetgangers en fietsers van de Groene Wandeling, gelegen in de gemeenten Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

In dit verband hebt u mij uitgelegd dat medewerkers van Leefmilieu Brussel de opdracht hadden gekregen een onderzoek in te stellen naar het gedrag van fietsers op het smalle pad van de Groene Wandeling, met de bedoeling na te gaan of zij de regel om hun snelheid aan te passen aan een zwakkere gebruiker, wel degelijk toepassen.

Tegelijkertijd hebt u ons ervan verzekerd dat talrijke preventieve maatregelen werden uitgerold, in overleg met de gemeentebesturen van Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe, Brussel Mobiliteit, de politiediensten van de zones Montgomery en Marlow, de fietsverenigingen, de vereniging "Tous à pied" en het CAWAB.

Daartoe zou langs het hele traject van de wandeling een bewustmakingscampagne worden opgezet om de fietsers te herinneren aan het feit dat zij voorzichtig moeten zijn; ook werd gedacht aan andere signalisatie om hen aan deze regels te herinneren; het plaatsen van speciale voorzieningen om de druk van de fietsers tijdens de verkeerspieken te verminderen stond op het programma; en tenslotte stond het opzetten van een opleiding voor de gemeenschapswachten om hen bewust te maken van het probleem, maar ook om de fietsers te begeleiden, op de agenda.

Het mooie weer is terug en de situatie lijkt nog steeds ingewikkeld op de Groene Wandeling.

  • Wat zijn de resultaten van het veldonderzoek dat door het personeel van Leefmilieu Brussel werd uitgevoerd? Werd de bewustmakingscampagne opgezet? Zijn er daadwerkelijk signalisatieborden geplaatst?

  • Wat is de aard van de voorzieningen die gepland zijn om de druk van fietsers tijdens de pieken op de Groene Wandeling te verminderen? Werden deze voorzieningen daadwerkelijk geplaatst? Wat is het tijdschema voor de plaatsing van deze voorzieningen? Zijn er middelen hiervoor vrijgemaakt? Zo ja, hoeveel?

  • Hebben de gemeenschapswachten daadwerkelijk een specifieke opleiding gekregen om fietsers bewust te maken en te begeleiden?

  • Zijn er nieuwe contacten gelegd met de gemeenten Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe om deze kwestie aan te pakken? Zo ja, wat is het resultaat? Hebben zij overleg gepleegd over de invoering van de nieuwe voorzieningen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DéFI-fractie van het Brussels Parlement - 1005 Brussel

Tel: 02.549.66.30 - Fax: 02.549.65.84 - E-mail :rzauwen@defi.eu

2/2

 
 
Antwoord    1)
 

De voorlopige resultaten van het onderzoek - dat nog loopt om gegevens te verkrijgen over een volledig jaar - wijzen herhaaldelijk op een overdreven snelheid in erg verschillende verhoudingen al naargelang het weerbericht of de dag van de week.

Het vastgestelde gemiddelde van overdreven snelle fietsers (volgens de andere weggebruikers) bedraagt 38 %. Hieraan moet worden toegevoegd dat het aantal wandelaars (geteld gedurende één uur) eveneens erg variabel is aangezien het getelde aantal kan variëren van 5 (op 11 december 2020) tot 673 (op 27 juni 2021). Dit gemiddelde bedraagt 59 % voetgangers ten opzichte van de fietsers.

Leefmilieu Brussel heeft meer hinder vastgesteld van mountainbikes, elektrische fietsen en cargofietsen. Hun constante snelheden en de lengte van deze laatsten zorgen voor een moeilijk samenleven aan sommige doorgangen.

Het onderzoek wijst ook op het belang en de noodzaak van deze wandeling voor de verplaatsingen te voet en per fiets van kinderen naar sportterreinen en scholen. Weinig ouders voelen er iets voor om via de lanen te passeren.

De sensibiliseringscampagne is van start gegaan met affiches ten voordele van het samenleven. Twintig spandoeken werden op 12 juli laatstleden op de masten van de verlichtingspalen geplaatst. Dit initiatief werd door de GRACQ Oudergem toegejuicht.

Deze sensibiliseringsacties werden tot 15 augustus wekelijks gevoerd en worden van 15 augustus tot einde september tweemaal per week georganiseerd om hier van bij het begin van het schooljaar en de heropstart van de sportactiviteiten meer aandacht op te vestigen.

De acties vonden in juli plaats ter hoogte van de voetgangersbrug aan de Tervurenlaan en aan Beaulieu. De sensibiliseringsacties worden opgezet door één uur lang een zonnetent te plaatsen in het midden van het wandelpad langs de spoorweg op sleutelposities als de toegang aan Beaulieu, de ARA-scholen, de verbindingen aan Williame en Mellaert of de voetgangersbrug aan de Tervurenlaan, de vlakte aan de Bosstraat, de verbinding aan het Fallonstadion, de toegang aan Stokkel. Alle wijken worden dus beurtelings betrokken.

De medewerkers van Leefmilieu Brussel houden telkens halt onder een spandoek en spreken bijna alle weggebruikers aan. De meeste mensen stoppen liever even, luisteren en geven hun mening op een vaak begrijpelijke en opbouwende manier.

In de loop van de maand september zal het voortaan mogelijk zijn om de doeltreffendheid ervan te evalueren en de volgende stappen voor te bereiden.


2)
 

Het samenlevingsprincipe geniet de voorkeur om deze route als integraal deel van een actieve mobiliteit te behouden.

Het samenleven verloopt via een aanpassing van de gedragingen. Leefmilieu Brussel heeft de opmerkingen van de verschillende gebruikerscategorieën verzameld en voert op het terrein onderzoek uit. Deze denkoefening wordt afgerond door een bezoek op het terrein om de problemen concreet te bespreken. Leefmilieu Brussel heeft een plan voorgesteld dat het resultaat van het werk van deze reflectiegroep samenvoegt.

De problematiek vereist de invoering van bijkomende acties rond de volgende doelstellingen:
1. Sensibiliseren: Zoals in de eerste vraag aangegeven, werden deze zomer spandoeken geplaatst.
2. Informeren: Deze doelstelling bestaat erin de gebruikers te informeren over de werven en de bijzondere maatregelen die worden genomen door middel van affiches of acties door de parkwachters.
3. Reguleren: Leefmilieu Brussel zal in de herfst van 2021 aanpasbare hekken plaatsen. De bestelling is in uitvoering. Deze hekken zullen de doorgang van de fietsers niet blokkeren maar zullen hen verplichten te vertragen door de breedte van de doorgang te verminderen en door zigzagdoorgangen te creëren. Zodra ze geplaatst zijn, kunnen ze door de wachters in werking worden gesteld om het verkeer te regelen als het druk is.
4. Het wandelpotentieel verhogen: Leefmilieu Brussel voorziet inrichtingen in de vorm van verbredingen door middel van landschapsbehandelingen om het perspectief te breken om zo een aangepaste snelheid teweeg te brengen en ruimte te winnen voor het pad.

Het meubilair kan ook gericht herplaatst worden om samenscholingen op het pad te voorkomen. Er werd een vergunningsaanvraag ingediend voor een eerste inrichting ter hoogte van de Woluwebrug. Als de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd, kan de aanleg in de lente van 2022 beginnen.

Na evaluatie van de effecten, kan de overheid nieuwe gelijkaardige inrichtingen voorstellen.

Andere randinterventies aan het wandelpad langs de spoorweg liggen ter studie voor om de druk op het wandelpad te verminderen, zoals:
- Aanleg van een voorplein (Autre école) door de gemeente Oudergem op het Govaertplein;
- Aanleg van een voetgangerszone in het Woluwepark door de beheerteams van Leefmilieu Brussel;
- De oversteekplaatsen aan de Tervurenlaan richting Vorstlaan verbeteren door Brussel Mobiliteit;
- De oversteekplaatsen aan de Tervurenlaan richting Woluwelaan verbeteren door Brussel Mobiliteit;
- De fietspaden verbeteren van de Vorstlaan en de Tervurenlaan door Brussel Mobiliteit

Deze projecten werden tijdens de verschillende uitwisselingen aangehaald, maar werden nog niet goedgekeurd door de verschillende partijen die via een brief van juli 2021 werden gevraagd zich hierover uit te spreken.
5. Reglementeren: Op basis van de eerste voorzieningen en inrichtingen, zouden lokale snelheidsbeperkingen of ‘voeten op de grond, fiets aan de hand’-stroken overwogen kunnen worden.

Tijdens de volgende herziening van het parkreglement, kan de plaats van de fiets in de groene ruimten beter toegelicht en gereglementeerd worden.

Leefmilieu Brussel hoopt ook te kunnen rekenen op de sensibiliserings- en repressiecampagnes door de politiediensten.
6. Melden: Bij de aanleg werden kasseistroken voorzien bij de toegangen. De mogelijkheid om snelheidsremmers te installeren krijgt geen voorrang, maar behoort tot de mogelijkheden om aanhoudende problemen lokaal aan te pakken.

Na de lopende sensibiliseringscampagne kan overwogen worden om aan de toegangen borden te plaatsen, maar het dynamische karakter van affichering in de vorm van campagnes zal bevoordeeld worden om de boodschap aan te passen aan de werkelijkheid van het ogenblik.


3)
 

De opleiding van de gemeenschapswachten valt onder de bevoegdheden van de gemeenten.

Tijdens de sensibiliseringsacties van de parkwachters, stelt Leefmilieu Brussel evenwel vast dat de fietsers halt houden en voor het overgrote deel toegeven dat ze occasioneel te snel rijden. Een groot aantal onder hen is blij met deze sensibiliseringscampagne.

Het opleidingsplan van Leefmilieu Brussel biedt de wachters de gelegenheid de opleiding communicatietechnieken te volgen.


4)
 

Begin 2021 werd een verkennende wandeling georganiseerd om ieders opmerkingen te verzamelen rond de vijf in vraag twee ontwikkelde doelstellingen. Deze wandeling heeft geholpen bij de uitwerking van een lijst met acties die in vraag twee uitvoerig worden omschreven.

Begin juli 2021 werd een brief gericht aan alle partners, met name de drie betrokken gemeenten, de besturen en de verenigingssector waarmee het kabinet van de Minister van Leefmilieu de dialoog is aangegaan, om het actieprogramma voor te stellen. Leefmilieu Brussel hoopt dat de andere partners zich zullen engageren in de acties die onder hun bevoegdheden vallen.