Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het overzicht van de "phoenix.brussels"-premie

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 774)

 
Datum ontvangst: 05/07/2021 Datum publicatie: 09/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

In het kader van de gezondheidscrisis heeft de Brusselse regering de zogenaamde "phoenix.brussels"-premie in het leven geroepen, die sinds 1 januari 2021 beschikbaar is.

Dankzij deze premie kunnen werkgevers die inwoners van Brussel in dienst nemen, financiële steun krijgen. Afhankelijk van de situatie van de kandidaat ontvangt de werkgever een premie van maximaal 800 euro of 500 euro die maandelijks wordt betaald gedurende een periode van maximaal 6 maanden.

Daarom zou ik u de volgende vragen willen stellen om de eerste zes maanden van de toepassing van de premie te evalueren.

 • Wat zijn de recentste statistieken van view.brussels over het aantal werkzoekenden in het Brussels Gewest? Wat is de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid in het bijzonder? Wat zijn de cijfers voor mannen en vrouwen?

 • Hoeveel "800 euro" en "500 euro" premies zijn er uitgedeeld? Wat was de gemiddelde leeftijd van de aanvragers voor de premie van 500 euro en voor de premie van 800 euro? Hoeveel werkzoekenden onder de 30 jaar kwamen in aanmerking voor de premie van 800 euro? Hoeveel van de WZ in deze twee categorieën waren mannen? Hoeveel WZ waren vrouwen?

 • Hoeveel Phoenix-premies voor kunstenaars werden toegekend? Hoeveel kunstenaars waren mannen en hoeveel vrouwen? Hoeveel waren er onder de 30? Welke grote beroepscategorieën zijn in de statistieken vertegenwoordigd?

 • Uit welke gewesten komen de werkgevers?

 • Voor de phoenix "800" en "500" premies, hoeveel ervan werden toegekend, voor particuliere ondernemingen tussen 0 en 4 VTE, 5 tot 9 VTE en meer dan 10 VTE, en in percentages per NACE-codecategorie, indien mogelijk, of ten minste per beroepssector? Hoeveel premies werden toegekend aan overheidswerkgevers en in welke categorie, met betrekking tot de categorieën die zijn opgenomen in het werkgeversbestand van Actiris?

 • Hoeveel premies voor de phoenixpremie voor "kunstenaars" werden toegekend aan werkgevers in de gesubsidieerde culturele wereld en aan werkgevers in de niet-gesubsidieerde cultuur?

 • Wat is het vastgelegde budget voor de phoenix-premie in 2020 en 2021? Wat is het tot nu toe vereffende budget in 2020 en 2021?

 • Hoeveel VTE's zijn er betrokken bij de controle van de phoenix premium applicaties binnen Actiris? Hoeveel VTE's controleren de aanvragen voor Activa?

 • Wat is het vastgelegde budget voor de Activa-premie in 2020 en 2021? Wat is het tot dusver verefffende budget in 2020 en 2021?

 • Hoeveel werkzoekenden zijn in de eerste 6 maanden van 2021 via de Activa-premie in dienst genomen? Hoeveel in de eerste 6 maanden van 2020?

 • Wordt het niet-cumulatieve karakter van de phoenix- en Activa-premies beoordeeld? Zo ja, met welke conclusies?

 • Hoeveel werkzoekenden die een phoenixpremie hebben gekregen, zijn nu opnieuw bij Actiris ingeschreven?

 • Wordt er, gezien de crisisperiode en het gebrek aan vooruitzichten bij sommige werkgevers, een evaluatie gemaakt van de minimumduur van 6 maanden inzet voor de aanwervingspremies? Zo ja, wat blijkt daaruit?

 

 

 

 

 

 
 
Antwoord   

Eind juli 2021 telde het Brussels Gewest 88.587 niet-werkende werkzoekenden (NWW), een stijging van 1% op tweejaarlijkse basis. Het nog beperkte effect van de COVID-19-crisis op de werkloosheidscijfers wordt niet alleen verklaard door het invoeren en in stand houden van de verschillende maatregelen (zoals de tijdelijke werkloosheid of het overbruggingsrecht) om het jobverlies te beperken, maar ook door de duidelijke daling van de inschrijvingen bij Actiris tijdens de verschillende periodes van lockdown of semi-lockdown voor het niet-vergoedbare publiek.

 

 

De jeugdwerkloosheid, die in april 2020 na een continue daling van 82 maanden weer begon te stijgen, is de afgelopen maanden met zo'n 10% gestegen ten opzichte van de situatie voor de crisis (jaar 2019).

 

 

Ongeacht de leeftijd wijst de verandering van het aantal werkzoekenden naar geslacht op een relatief sterkere stijging van de werkloosheid voor mannen (+ 1,4% tussen juli 2019 en juli 2021) dan voor vrouwen (+0,5 %).

 

De gedetailleerde gegevens over de evolutie van de werkloosheid in het Brussels Gewest en de door Actiris ontvangen vacatures zijn beschikbaar op de ViewStat-website (https://viewstat.actiris.brussels).

 

Het maandverslag dat maandelijks wordt gepubliceerd door view.brussels (https://www.actiris.brussels/nl/burgers/maandelijkse-rapporten/) geeft ook de belangrijkste cijfers en trends weer in de vraag naar werk en de werkaanbiedingen. 

 

Hieronder vindt u twee tabellen met de verdeling van de premies van € 500 en € 800 naar leeftijd en geslacht, evenals het aantal toegekende Phoenix “artiesten”-premies, ook naar leeftijd en geslacht:

 

 

Premies

Tot. aantal

Gem. leeftijd

Aantal - < 30 jaar

M

V

500 €

186

24

183

65

121

800 €

623

30

352

321

302

 

Premies

Tot. aantal

Gem. leeftijd

Aantal - < 30 jaar

M

V

Artiste

28

30

28

13

15

 

 

Ik beschik niet over de loopbaanhistorie van de mensen die in aanmerking komen voor de 'Phoenix'-premie.

Het is bijgevolg niet mogelijk om de vraag met betrekking tot beroepscategorieën te beantwoorden.

Wat betreft de gewesten van het land waar de werkgevers gevestigd zijn, beschikt Actiris niet over een monitoringsysteem om deze vraag te beantwoorden.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de toegekende premies per bedrijfsgrootte, per NACE-code en per criterium privaat/publiek.

 

Uitsplitsing van de premies naar grootte van de onderneming volgens het type premie:

 

 

 

 

 

Aantal VTE

0-4

5-9

10 en +

#nvt

Alg. tot.

(Nvt.)

Niet  Toegekend

     

8

8

PX 500

71

16

99

 

186

PX 800

255

78

308

1

642

PX Artiest

21

1

6

 

28

Algemeen tot.

347

95

413

9

864

Gegevens op 24 augustus 2021

 

Verdeling van premies (in %) in de verschillende NACE CODE-categorieën van ondernemingen:

 

 

NACE CODE categorieën Ondernemingen

PX 500

PX 800

PX Artiest

Alg. Tot.

0

2,08%

8,33%

1,16%

11,57%

C. Industrie

0,46%

3,24%

0,00%

3,70%

D. Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

0,93%

0,35%

0,00%

1,27%

E. Distributie van water ; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

0,12%

0,69%

0,00%

0,81%

F. Bouw

0,12%

3,13%

0,00%

3,24%

G. Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen

2,43%

15,51%

0,00%

17,94%

H. Vervoer en opslag

0,12%

3,24%

0,00%

3,36%

I. Verschaffen van accommodatie en maaltijden

1,16%

12,38%

0,00%

13,54%

J. Informatie en communicatie

1,85%

2,08%

0,00%

3,94%

K. Financiële activiteiten en verzekeringen

0,35%

0,81%

0,00%

1,16%

L. Exploitatie van en handel in onroerend goed

0,58%

1,04%

0,00%

1,62%

M. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

2,55%

2,31%

0,12%

4,98%

N. Administratieve en ondersteunende diensten

0,93%

9,38%

0,12%

10,42%

O. Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

0,23%

0,93%

0,00%

1,16%

P. Onderwijs

0,93%

1,39%

0,12%

2,43%

Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

3,36%

6,48%

0,00%

9,84%

R. Kunst, amusement en recreatie

1,27%

1,16%

1,62%

4,05%

S. Overige diensten

2,08%

1,74%

0,12%

3,94%

#Nvt.

0,00%

0,12%

0,00%

1,04%

Algemeen tot.

21,53%

74,31%

3,24%

100,00%

Gegevens op1 september  2021

 

 

 

 

Verdeling van premies volgens het criterium openbare/particuliere onderneming:

 

Kolom1

.

PX 500

PX 800

PX Artiest

Algemeen totaal

Privé

 

181

633

28

842

Publiek

 

5

8

 

13

#Nvt.

8

 

1

 

9

Algemeen totaal

8

186

642

28

864

Gegevens op 1 september 2021

De volgende tabel geeft u de verdeling van de door de openbare sector ontvangen premies volgens de categorieën van werkgevers:

 

Kolom1

PX 500

PX 800

Algemeen totaal

E. Distributie van water; afval- en afval-waterbeheer en sanering

1

3

4

O. Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekering

2

5

7

Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

2

 

2

Algemeen totaal

5

8

13

Gegevens op 1 september 2021

 

De budgetten vanaf 2021 zijn vastgelegd voor een totaalbedrag van € 30.000.000. Op 24/08/2021 bedraagt het vereffende budget € 1.290.283, maar aangezien de betaling over 6 maanden wordt gespreid, wordt het te vereffenen budget momenteel geschat op meer dan € 3.000.000.

 

 

Deze cijfers worden verklaard door het feit dat de tijdelijke werkloosheid nog steeds van kracht is, waardoor een werkgever zijn werknemers niet mag ontslaan en hoopt ze te kunnen behouden wanneer het herstel plaatsvindt.

Actiris heeft momenteel 3VTE in dienst voor de controle en verwerking van de “Phoenix”-premies.

 

De uitbetaling van "Activa"-premies wordt beheerd door de RVA. Actiris heeft geen informatie over de structuur en het aantal VTE dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

Om boekhoudkundige redenen is het vastgelegde budget voor de Activa-premie gelijk aan het vereffende budget.

 

In 2020 bedroeg het vastgelegde en vereffende budget € 23.169.119,67.

 

Voor 2021 hebben we een budget van € 11.645.275 (cijfers uit de begrotingsuitvoering juni 2021).

 

 

Het aantal werkzoekenden dat via de Activa-premie werd aangeworven bedraagt:

- 2.163 in 2020

- 1.541 in 2021

 

Opgemerkt moet worden dat alle attesten die in de eerste 6 maanden van 2021 zijn geactiveerd, nog niet allemaal zijn geregistreerd, aangezien de begunstigden een deadline hebben om ze aan de RVA over te maken.

 

Het niet-cumulatieve karakter van de Phoenix- en Activa-premies werd niet beoordeeld. Aangezien het boekjaar nog lopende is en de registratietermijnen voor "Activa"-attesten lang zijn, is het voorbarig om deze analyse uit te voeren.

Er is een evaluatie van de werkgelegenheidssteun gepland en er wordt gewerkt aan het opstellen van een bijzonder lastenboek in samenwerking met de sociale partners in het kader van de Strategie GO4Brussel 2030.

 

Van alle toegekende Phoenix-premies zijn er tot 31 juli 2021 onder de betrokken werkzoekenden 30 personen die zich na hun deelname aan de maatregel opnieuw hebben ingeschreven als niet-werkende werkzoekende (NWW) (d.w.z. 3,6 %).

Alle functies worden voor een periode van minimaal 6 maanden aangehouden.

 

Actiris heeft nog geen zicht op de duurzaamheid van de aanwervingen.