Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de door Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) gebruikte onlinebankapplicatie en het risico op fraude.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 878)

 
Datum ontvangst: 09/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

In het 25e boek van het Rekenhof aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (A-271/1-2020-2021 / B-54/1-2020-2021) vestigt het Rekenhof onder meer de aandacht op het volgende punt:

« Door de configuratie van de onlinebankapplicatie van de kassier van het gewest (Belfiusweb), die de rekenplichtige of zijn vervanger de mogelijkheid biedt autonoom bankverrichtingen uit te voeren zonder beperking qua bedrag, heeft men het risico op fraude niet volledig in de hand.»

Om mijn informatie te vervolledigen, zou ik u de volgende vragen willen stellen in verband met de online bankapplicatie die gebruikt wordt door Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN), en het risico op fraude:

  • Welke middelen zijn, sinds het Rekenhof de aandacht van u en uw kabinet hierop heeft gevestigd, ten uitvoer gelegd en concreet aangewend om het risico van fraude tot een minimum te beperken? Werd in voorkomend geval een beperking qua bedrag opgelegd?

  • Wordt met de huidige configuratie van de onlinebankapplicatie het risico op fraude volledig voorkomen? Werd een nieuwe, meer betrouwbare configuratie geïmplementeerd?

 

 

 
 
Antwoord    Naar aanleiding van de vaststellingen van het Rekenhof heeft het Agentschap Net Brussel de aanbevelingen opgevolgd door een procedure in te voeren om het frauderisico te beperken: alle betalingen in BelfiusWeb moeten verplicht door twee rekenplichtigen worden ondertekend. Alleen voor betalingen van kleine uitgaven (minder dan 500 euro) verricht via de rekening van de beheerder van voorschotten volstaat één handtekening. In alle gevallen worden alle transacties gearchiveerd en getraceerd en zijn ze onderhevig aan systematische reconciliaties tijdens het afsluitingsproces.