Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het VIVAQUA voorkeurstarief

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 881)

 
Datum ontvangst: 14/07/2021 Datum publicatie: 08/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/08/2021 Ontvankelijk
15/09/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

In het Brussels Gewest zijn de sociale ongelijkheden helaas zeer groot, wat ook tot uiting komt in een toename van het aantal daklozen en slecht gehuisveste mensen.

Geconfronteerd met deze verontrustende situatie heeft het overheidsbedrijf VIVAQUA zich ertoe verbonden om, in directe samenhang met zijn nieuw strategisch plan VIVAnext (2019-2024), bijzondere aandacht te besteden aan kwetsbare en kansarme personen. VIVAQUA steunt namelijk verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die daklozen hygiëne- en/of opvangdiensten aanbieden met gratis toegang tot douches en/of een wassalon, door middel van een korting van 50%.

Daarom, mijnheer de minister, zou ik u willen vragen

  • Op basis van welke criteria komen deze verenigingen in aanmerking voor dit voorkeurtarief van VIVAQUA ?

  • Welke verenigingen genieten er vandaag van? Wat is de kostprijs?  

  • Zijn er andere organisaties die van dit preferentieel tarief profiteren? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

 

 
 
Antwoord    1)

VIVAQUA past een vermindering van het bedrag van de jaarlijkse waterfactuur toe voor verenigingen op het terrein die in direct contact staan met kwetsbare personen en die daklozen gratis toegang bieden tot douches en/of een wassalon.

De begunstigden van de vermindering zijn derhalve verenigingen zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid die voldoen aan de volgende (cumulatieve) toekenningsvoorwaarden:
i. het hoofddoel van de vereniging is het aanbieden van hygiënediensten en/of noodopvangdiensten
1 aan daklozen (maatschappelijk doel) EN zij toont aan dat zij die personen gratis toegang biedt tot douches en/of een wassalon (maatschappelijk doel OF activiteitenverslag van het jaar voorafgaand aan de aanvraag OF enig ander bewijs);
ii. de vereniging voldoet aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden voor het verrichten van diensten die zij aan de daklozen verleent (in voorkomend geval, bewijs van erkenning, voorlopige erkenning of voorlopige werkingsvergunning afgegeven door de GGC, de FGC of de VGC);
iii. de vereniging levert het bewijs dat de douches en/of het wassalon waartoe zij toegang verleent, aanwezig zijn op het adres waarvoor een vermindering van de factuur wordt aangevraagd, dat die douches en/of dat wassalon zijn aangesloten (vast of zwanenhals) op het openbare drinkwaterdistributienet van VIVAQUA (abonnement op de distributie) en dat de vereniging de gebruiker is (directe ontvanger van de waterfactuur).


2)

De antwoorden vindt u in de bijlage.


3)

In de specifieke context van de COVID-pandemie hebben sommige vzw’s of andere instanties voor een min of meer lange periode incidentele opvang georganiseerd voor kwetsbare groepen (daklozen, vrouwen in moeilijkheden, asielzoekers enz.)

Zo werd bijvoorbeeld een jeugdherberg gevorderd om daklozen op te vangen, of hebben verschillende privé-eigenaars woningen of andere infrastructuur (hotel) ter beschikking gesteld van een vzw voor tijdelijke opvang van personen.

Aangezien die initiatieven resulteren in een verhoogd waterverbruik (douches, wasserij enz.), heeft VIVAQUA besloten steun te verlenen en hetzelfde voordeel toe te kennen, namelijk een vermindering van de waterfactuur met 50%.

In totaal gaat het over acht aanvragen in dat verband.1 Onder noodopvang wordt opvang van daklozen op korte of middellange termijn verstaan.