Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oproepen tot het indienen van projecten bestemd voor de SVK's erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verenigingen erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Vereniginn voor Integratie via Huisvesting (VIH) en de openbare vastgoedinstellingen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 673)

 
Datum ontvangst: 15/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Mevrouw de staatssecretaris, kunt u mij informeren over de projectoproepen die sinds 27 mei 2019 door het Gewest, uw kabinet en uw administratie zijn uitgevoerd en waarvoor de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende Sociale Verhuurkantoren (SVK’s), de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Vereniging voor Integratie via Huisvesting (VIH) erkende vereniging en de  openbare vastgoedinstellingen in aanmerking kwamen?

 
 
Antwoord    Sinds 27 mei 2019 heeft Brussel Huisvesting vier projectoproepen gelanceerd, en er zal in de komende maanden nog een vijfde projectoproep worden gelanceerd.

Eerst werden de gemeenten uitgenodigd om zich in 2019 en 2020 kandidaat te stellen in het kader van twee projectoproepen met betrekking tot de gemeentelijke observatoria voor leegstaande woningen.

Het doel van deze projectoproepen was om ervoor te zorgen dat de begunstigde gemeenten specifieke acties kunnen uitwerken op het vlak van de identificatie van en de strijd tegen leegstaande woningen op een deel van of op hun volledige grondgebied, en om daarnaast verschillende opspoormethodes uit te testen.

Deze acties kunnen maatregelen omvatten zoals de implementatie of verdere ontwikkeling van een methode voor het opsporen van leegstaande woningen, de ontwikkeling van tellings- of dossierverwerkingsinstrumenten of het uitspitten van een specifiek lokaal probleem.

In 2019 hebben negen gemeenten een subsidieaanvraag ingediend, en alle negen zijn ze geselecteerd, voor een totaalbedrag van 214.600 euro: Anderlecht, Brussel, Vorst, Ganshoren, Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

Daarnaast zijn er in 2021 nog twee projectoproepen gelanceerd.

Ze passen allebei in het kader van het Noodplan voor Huisvesting, en meer bepaald van actie 27, die tot doel heeft het aanbod van opvang voor daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vergroten.

De eerste is een projectoproep gericht aan de gemeenten en de OCMW's, met het oog op de aankoop en/of renovatie van woningen bestemd voor daklozen. De bedoeling is de gemeenten en de OCMW's te ondersteunen bij de renovatie en inrichting van woningen die op duurzame wijze ter beschikking van de daklozen worden gesteld. De gemeente en/of het OCMW verbinden zich ertoe om het huurbeheer van de betrokken woningen op zich te nemen.

Deze woningen zullen het voorwerp uitmaken van een overeenkomst van ten minste tien jaar met een of meer psychosociale actoren die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van daklozen.

Drie gemeenten hebben een project ingediend in het kader van deze projectoproep: Anderlecht, Brussel en Watermaal-Bosvoorde, en ook drie OCMW’s: Sint-Agatha-Berchem, Brussel en Etterbeek.

De zes ingediende projecten werden geselecteerd door de jury, die op 29 juni 2021 bijeenkwam.

De ontwerpbesluiten met betrekking tot de subsidiëring van deze projecten worden momenteel voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en zullen vervolgens aan de regering worden voorgelegd.

De tweede oproep is een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling gericht aan de SVK’s en heeft betrekking op het ter beschikking stellen van woningen voor dakloze personen en gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is de bedoeling om op termijn 400 woningen permanent ter beschikking te stellen van daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij het huurbeheer van de woning wordt verzekerd en ervoor wordt gezorgd dat elke gehuisveste persoon, ten laatste bij het betreden van de woning, recht heeft op begeleiding van een dienst die gespecialiseerd is in de psychosociale begeleiding van daklozen.

Dit systeem zal geleidelijk aan worden ingevoerd. Het is de bedoeling om in 2021 het beheer van maximaal 200 nieuwe woningen te steunen, en om in de loop van 2022 in totaal 400 extra woningen in te zetten.

Tot nu toe heeft slechts één SVK belangstelling getoond voor het project.