Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ondersteuning van bedrijven bij een duurzaam en circulair beheer van bioafval

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 910)

 
Datum ontvangst: 14/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 27/10/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tegen 2023 zullen alle overheids- en privébedrijven in Brussel verplicht zijn om te voldoen aan de Europese norm voor het sorteren van bioafval, d.w.z. voedselafval en groenafval van tuinieren.

Dit bioafval is echter onderworpen aan een strenge wetgeving om de gezondheidsrisico's die hoofdzakelijk verband houden met het beheer van dierlijk afval te beperken.

Om aan deze nieuwe verplichting te voldoen, staan de bedrijven verschillende opties ter beschikking, namelijk: enerzijds de inzameling van hun organisch afval in oranje zakken, anderzijds de aanmaak en het beheer van hun eigen compost voor intern gebruik. Voor veel bedrijven is het echter niet makkelijk om hun weg te vinden in de verschillende opties die hun ter beschikking staan, met inachtneming van de strenge gewestelijke voorschriften inzake het beheer van organisch afval.

In dit verband zijn mijn vragen als volgt:

  • Biedt Leefmilieu Brussel speciale steun aan bedrijven zodat zij kunnen overstappen op een meer circulair beheer van bioafval?

  • Heeft Leefmilieu Brussel facilitatoren voor de overgang naar het sorteren van bioafval aangeworven/ingezet om de bedrijven te ondersteunen? Zo ja, hoeveel medewerkers werden tot op heden voor deze taak aangeworven/ingezet? Wat is hun profiel? Zijn er controles uitgevoerd om elk belangenconflict tussen het profiel van de medewerkers en hun opdracht als facilitator te voorkomen?

 

 
 
Antwoord    1)
Om voedselverspilling tegen te gaan en zoveel mogelijk bioafval nuttig toe te passen, richt Leefmilieu Brussel zich tot alle professionals (privé, publiek, vzw of niet, en uit alle sectoren) via de Facilitator professioneel bioafval die in januari 2021 werd ingevoerd.

De opdrachten van de facilitator zijn:
- Communiceren over de sorteerplicht en de professionele actoren helpen om inzicht te krijgen in de oplossingen en de directe en indirecte kosten die zij zullen moeten betalen voor preventie, sortering, lokale valorisatie of inzameling van hun bioafval, alvorens ze die stap zetten;
- De tussenactoren informeren en opleiden (bv. horecafederatie, Denuo, UCM, UNIZO, Beci, finance&invest.brussels, Citydev, hub.brussels, Greenbizz, andere incubatoren, enz.);
- De actoren uit het werkveld ontmoeten en documenteren, uitstekende voorbeelden stimuleren, belemmeringen identificeren, projecten testen/begeleiden en belemmeringen wegnemen;
- Een module ‘preventie en beheer van bioafval’ integreren in beroepsopleidingen (bv. via Horeca Be Pro);
- Een dynamische inventaris opstellen van ondernemingen die zich bezighouden met de gedecentraliseerde valorisatie en de inzameling van bioafval;
- Een helpdesk ‘info-compost’ aanbieden;
- ...

Sinds het begin van zijn opdracht:
- verzamelt en analyseert de facilitator informatie uit het werkveld;
- bereidt de facilitator de instrumenten voor die zullen worden ingezet zodra de verplichting om bioafval te sorteren van kracht is;
- beantwoordt de facilitator vragen van professionele actoren.
2)
De dienst die de facilitator aanbiedt is die van een adviesbureau dat de nodige middelen ter beschikking stelt in verhouding tot de vraag van de administratie en het werkveld.
Het consortium waaraan de overheidsopdracht is gegund, bestaat uit Idéa Consult, het Centrum voor Stadecologie, Ecores en de vzw Entreprises Economie Circulaire. Dat consortium heeft afdoende ervaring met het beheer van facilitatieprojecten waarbij meerdere actoren betrokken zijn, met de uitvoering van studies over de valorisatie van bioafval (vermindering, sorteren, inzameling, valorisatie, compostering, enz.) en met de begeleiding en opleiding van professionals op het gebied van bioafvalbeheer.
De facilitator vertegenwoordigt Leefmilieu Brussel rechtstreeks bij zijn doelpubliek en is bewustgemaakt van de beroepsethiek die met deze rol samenhangt. Hij staat ook rechtstreeks onder toezicht van een stuurcomité, bestaande uit het kabinet en LB, dat zijn werkzaamheden stuurt en zijn professionalisme waarborgt.