Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het evaluatieverslag 2020 van de lage-emissiezone in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1050)

 
Datum ontvangst: 23/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Op 28 april laatstleden heb ik u in commissie vragen gesteld over de toepassing van het tijdschema voor de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels Gewest. In uw antwoord op mijn vragen hebt u gepreciseerd dat "Leefmilieu Brussel elk jaar een follow-up uitvoert van de LEZ, die gepubliceerd wordt op de website www.lez.brussels. (...). De follow-up voor het jaar 2020 zou in de loop van de zomer op dezelfde website worden gepubliceerd.”

Sinds onze gedachtewisseling heeft de gewestregering op 24 juni 2021 een nieuw tijdschema voor de lage-emissiezone in eerste lezing goedgekeurd. In het kader van onze vorige gedachtewisseling had u het over de aanstelling, vanaf januari 2020, van een mobiliteitscoach om de personen te begeleiden die geïmpacteerd worden door de LEZ, alsook over de oprichting van een team facilitators Mobility & Fleet van Leefmilieu Brussel om de bedrijven te begeleiden, gelet op onder meer de uitdagingen in verband met de lage-emissiezone.

Ik hoef u waarschijnlijk niet te herinneren aan het belang van een duidelijk kader dat iedereen in staat stelt om de toekomst voor te bereiden. Het gebrek aan duidelijkheid bij een aantal automobilisten is een realiteit. Ze weten niet of ze van voertuig moeten veranderen en/of nu al moeten overschakelen op (zeer dure) elektrische voertuigen, terwijl er 1.000 laadpalen worden aangekondigd in het Brussels Gewest, veel automobilisten geen privégarage hebben en de uitrol van de elektrische laadpalen wellicht in elk Gewest moet gebeuren. In België is het aantal personenwagens in 2021 lichtjes gestegen, nadat 2020 in het teken stond van de COVID-19-pandemie. Van de 5.927.219 personenwagens in het wagenpark zijn er slechts 40.851 volledig elektrisch en 258.916 hybride. We kijken dan ook met ongeduld uit naar de volgende "Mini-Bru" van het BISA om te zien of de daling in 2020 van het totale aantal nieuwe wagens die in het verkeer worden gebracht en een stijging van de aankoop van hybride of elektrische auto's zich doorzetten.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Wanneer kunnen we beschikken over het evaluatieverslag 2020 van de lage-emissiezone ?

  • Hoeveel mobiliteitscoaches werken bij Leefmilieu Brussel? Hoeveel VTE’s? Hoe werkt(werken) de coach(es) met Brussel Mobiliteit? Welke taken worden thans uitgevoerd door de mobiliteitscoach(es)? Bestaan er cijfers over hun taken (ontvangen oproepen, types gevraagde bijstand, aangelegde coachingdossiers...)? Is er een evaluatie van de job van mobiliteitscoach gepland of al uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de resultaten?

  • Leefmilieu Brussel biedt “Mobility Visits”, "mobiliteitsbezoeken", aan, die worden aangekondigd als "hoofdzakelijk bestemd voor personen wier voertuig geïmpacteerd is door de lage-emissiezone". Kunt u toelichtingen verstrekken over die bezoeken en de activiteiten in het kader van dat programma? Hoeveel bezoekers bijvoorbeeld hebben in 2021 deelgenomen aan de activiteit "Parcours om kennis te maken met de mobiliteit in Brussel”?

 
 
Antwoord    Deze vragen vallen onder de bevoegdheden van het kabinet Maron.