Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de terbeschikkingstelling van een borstvoedingsruimte in de gewestelijke overheidsdiensten

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 387)

 
Datum ontvangst: 11/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 19/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In 2021 moet elke vrouw die moeder wordt, kunnen kiezen of zij al dan niet borstvoeding wil geven. Niemand mag over deze keuze oordelen, zij is persoonlijk voor deze vrouwen, volgens hun levensstijl, hun ervaring, hun verlangens, kortom het is hun lichaam en hun keuze.

Het is onze taak om hen in staat te stellen het beste uit hun keuze te maken.

De staatssecretaris is al ondervraagd over de organisatie van de openbare ruimte voor borstvoeding.

Mijn vraag vandaag gaat over borstvoeding en werk. Vrouwen zouden niet moeten hoeven kiezen tussen werken en borstvoeding geven. Daarom is het volgens mij van essentieel belang dat op het werk een regeling wordt getroffen met betrekking tot borstvoeding, of het nu gaat om het afkolven van melk tijdens de werkuren of om een andere praktijk waar zij baat bij zouden kunnen hebben.

Volgens CAO nr. 80 van 27/11/2001, verplicht gesteld door het Koninklijk Besluit van 21 januari 2002, moet elke werkgever over een borstvoedingsruimte beschikken. Deze moet discreet zijn, goed geventileerd, goed verlicht, schoon en voldoende verwarmd. Werknemers die borstvoeding geven of hun melk afkolven, moeten onder passende omstandigheden in liggende positie kunnen rusten.

Borstvoedingspauzes zijn een recht. Een werkneemster die borstvoeding geeft en/of haar melk afkolft, heeft namelijk recht op één of twee pauzes van een half uur, afhankelijk van de duur van haar dienst.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  1. Hebben alle gewestbesturen een borstvoedingsruimte?

  1. Voldoen deze ruimten werkelijk aan alle hierboven vermelde voorwaarden?

  2. Wordt er in alle gewestbeturen daadwerkelijk voorzien in borstvoedingspauzes voor werknemers die borstvoeding geven of melk willen afkolven?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Hebben alle regionale besturen een borstvoedingsruimte?
Talent.brussels beschikt niet over de gevraagde gegevens op het niveau van het gewest. Voor wat talent.brussels beschikt zelf over een dergelijke ruimte, deze bevindt zich in de verpleegpost van het gebouw.

Voldoen deze ruimten aan alle bovengenoemde voorwaarden?
Ja de ruimte bij talent.brussels beantwoordt aan de voorwaarden: de ruimte is verwarmd en er is een geblindeerd raam en ventilatiesysteem aanwezig. Verder is er een lavabo, frigo, wasmachine en verstelbaar ligbed aanwezig.

Worden in alle regionale besturen daadwerkelijk borstvoedingspauzes toegekend aan werknemers die borstvoeding geven of melk willen afkolven?
Het recht op borstvoedingspauze staat beschreven in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel (21 maart 2018):
Art. 210. § 1. De vrouwelijke ambtenaar heeft recht op een dienstvrijstelling om haar kind met moedermelk te voeden en/of melk af te kolven na de geboorte van het kind.
§ 2. De borstvoedingspauze duurt een half uur. De vrouwelijke ambtenaar die tijdens een werkdag drie uur achtenveertig minuten of langer werkt, heeft die dag recht op één pauze. De vrouwelijke ambtenaar die tijdens een werkdag ten minste zeven en een half uur werkt, heeft die dag recht op twee pauzes. Als de vrouwelijke ambtenaar recht heeft op twee pauzes tijdens een werkdag, kan zij deze op die dag opnemen in één keer of twee keer.
De duur van borstvoedingspauze(s) is in de duur van de prestaties van de werkdag inbegrepen.