Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vergadering van het gewestelijk comité voor gelijke kansen

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 725)

 
Datum ontvangst: 07/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 03/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op grond van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest, met name artikel 4, wordt de regering gevraagd een gewestelijke comité voor gelijke kansen op te richten.  taak het gelijkekansenbeleid in het regeringsbeleid te integreren en de gendertoets te evalueren.

De gezondheidscrisis in verband met het coronavirus heeft de oprichting van het comité vertraagd.

Op uw initiatief is het gewestelijk comité voor gelijke kansen op 19 september 2021 voor het eerst bijeengekomen. Ik wil u hiermee feliciteren en ik ben verheugd over de vooruitgang en de uitvoering van dit bevel.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  1. Wat zullen de concrete taken van dit gewestelijk comité voor gelijke kansen zijn?

  2. Wat is de samenstelling ervan?

  3. Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan het gewestelijk comité voor gelijke kansen van 19 september 2021? Hoeveel mensen werden er verwacht?

  4. Wat zijn de doelstellingen van dit comité?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u de volgende elementen van antwoord mee te delen:

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ijvert voor een Gewest waarin er plaats is voor iedereen. Een van de tools om dichter bij deze diverse en inclusieve samenleving te komen is het gewestelijke mainstreamingbeleid voor gelijke kansen. Dit beleid wordt gekenmerkt door een geïntegreerde en transversale aanpak (mainstreaming) en krijgt onder meer gestalte via de gelijkekansentest. Dit instrument heeft tot doel bepaalde handelingen van overheidsdiensten onder de loep te nemen om na te gaan welke gevolgen ze hebben voor de doelgroepen.

Om dit te bereiken is bij de ordonnantie van 4 oktober 2018 effectief voorzien in de oprichting van een gewestelijk comité voor gelijke kansen, dat tot doel heeft:

- Toe te zien op de integratie van de gelijkekansendimensie in de beleidslijnen van het Gewest;
- Te zorgen voor een goede opvolging van de gelijkekansentest (uitvoering en evaluatie).

De samenstelling en de werkingsregels van dit gewestelijke comité zijn bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest.


Met het oog op de integratie van de gelijkekansendimensie in alle gewestelijke overheidsacties, zijn alle gewestelijke instellingen, instellingen van gewestelijk nut en paragewestelijke instellingen betrokken, ongeacht het statuut van hun personeel. Het comité is samengesteld uit een strategische groep, bestaande uit regeringsleden en leidende ambtenaren, en een operationele groep, bestaande uit vertegenwoordigers van die eerste. Zo werd elke Brusselse instelling verzocht een vertegenwoordiger voor het comité voor gelijke kansen aan te wijzen.


Hun opdrachten zijn als volgt verdeeld: de strategische groep formuleert voorstellen over de integratie van de gelijkekansendimensie in de beleidslijnen van het Gewest en de operationele groep behandelt de transversale gelijkekansendossiers. De werkzaamheden van dit comité reiken dus verder dan de opvolging van de gelijkekansentest en zorgen ervoor dat in alle gewestelijke beleidsdomeinen rekening wordt gehouden met de mainstreaming van gelijke kansen.

Het comité vormt ook een plaats waar informatie wordt uitgewisseld en goede praktijken worden ondersteund. Elk lid vertegenwoordigt zijn of haar instelling en verspreidt daarin de relevante informatie die in het kader van het comité werd uitgewisseld.

Om de transversaliteit van de acties voor de mainstreaming van gelijke kansen te waarborgen en te profiteren van hun waardevolle expertise, worden ook verschillende instellingen als waarnemers uitgenodigd. Het gaat om Unia, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, de Brusselse Raad voor personen met een handicap, het gewestelijk coördinatiecomité bevoegd voor de diversiteit en Brupartners.

Het medevoorzitterschap wordt waargenomen door mijn kabinet en door equal.brussels, met als doel het politiek-operationele kader van het comité te versterken.
Met de steun van equal.brussels heb ik de operationele groep van het comité voor gelijke kansen op 16 september voor het eerst laten samenkomen. Naast de waarnemende leden hebben 36 van de 45 uitgenodigde Brusselse instellingen en kabinetten een (of meer) vertegenwoordiger(s) gestuurd. Wat een echt succes is.

De leden hebben de volgende doelstellingen geïdentificeerd:

- Overzicht en toelichting van de verschillende mainstreamingtools en actieplannen rond gelijke kansen;

- Evaluatie van de vereiste middelen voor de uitvoering van de mainstreamingtools en de actieplannen in elke instelling;

- Evaluatie van de gelijkekansentest en formulering van verbeteringsvoorstellen uit de praktijk;

- Opvolging van de digitalisering van de gelijkekansentest;
- Monitoring van de gelijkekansentesten (na de digitalisering);
- Identificatie van de beschikbare gegevens en leemten op het gebied van gelijke kansen in de Brusselse bevoegdheden en opvolging van nieuwe studies voor de testen;
- Uitwerking van een generieke matrix van de situaties waarmee de gelijkekansendoelgroepen worden geconfronteerd in de Brusselse bevoegdheden, als aanvulling op het invullen van de gelijkekansentest;
- Informatieuitwisseling tussen de leden.Voorbeelden: eigen of door de Brusselse instellingen ondersteunde projecten op het gebied van gelijke kansen, internationale verslagen, enz.;

- Informatie en opleiding voor de leden op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie.