Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van de middelen voor de sterilisatiecampagnes voor zwerfkatten

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 963)

 
Datum ontvangst: 20/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 06/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ik stel u regelmatig vragen over het probleem van de zwerfkatten en de sterilisatiecampagnes die worden aangemoedigd in het Brussels Gewest. Ter herinnering, dit probleem is niet nieuw. Zoals te lezen is op de website van Leefmilieu Brussel, is de kat het favoriete huisdier van de Belgische gezinnen: er zijn er meer dan twee miljoen in ons land, en dit cijfer zou elk jaar gemiddeld met 6% stijgen.

Van een enkel koppel kan de voortplanting oplopen tot 5.000 kittens op 5 jaar tijd. Het aantal zwerfkatten en in de steek gelaten katten neemt helaas evenredig toe met het aantal geboorten. De asielen kunnen niet langer het hoofd bieden aan deze toevloed van katten waarvan het welzijn niet kan worden gewaarborgd, zoals blijkt uit hun boodschappen in de pers in juni jongstleden, die ik in een eerdere vraag heb herhaald.

Katten kunnen bovendien bijdragen tot de verstoring van de biodiversiteit door hun jachtinstinct. Knaagdieren van alle soorten, zelfs beschermde, am­fi­bieën maar ook hagedissen en hazelwormen, vogels, vlinders of slangen, niets ontsnapt echt aan de tanden van katten en dat is het probleem. Geschat wordt dat zwerfkatten over de hele wereld alleen al verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van 63 soorten zoogdieren, reptielen en vogels in de afgelopen 500 jaar.

In een vraag die eind 2020 door mijn collega Victoria Austraet werd gesteld, gaf u aan dat, wat de begroting betreft, het jaarlijkse budget dat voor deze actie beschikbaar wordt gesteld, nooit volledig wordt vereffend of vastgelegd. Hoewel het totale theoretische bedrag dat in het besluit is berekend 76.000 euro bedraagt, bereiken de jaarlijkse vereffeningen een gemiddelde van 18.500 euro. Aangezien deze subsidie niet intensief wordt gebruikt, is er geen reden om het budget te verhogen.

In een van mijn vragen van juni jongstleden verklaarde u ook dat u één keer per jaar een brief naar de gemeenten stuurt om hen op de hoogte te brengen van het bestaan van deze subsidie. Wij moeten echter vaststellen dat de boodschap beter zou kunnen worden overgebracht, aangezien de middelen bij lange na niet worden gebruikt en dit probleem, waarvoor u bevoegd bent, een groot probleem blijft.

Kunt u bevestigen dat het theoretisch ter beschikking gestelde bedrag inderdaad 76.000 euro is en dat de gemeenten eenmaal per jaar een brief ontvangen? Aan wie is deze brief precies gericht?

Indien de jaarlijkse vereffeningen inderdaad slechts 20.000 euro bereiken, wordt er gedacht aan het stimuleren van de aanvragen voor deze subsidies? Zouden sommige gemeenten die het maximale bedrag (4.000 euro) bereiken, niet in aanmerking kunnen komen voor een extra financiële bijdrage, als andere gemeenten daar geen aanvraag voor indienen?

Zijn er zelfs plannen om een deel van deze ongebruikte subsidies te bestemmen voor verenigingen die zich ter plaatse inzetten om zoveel mogelijk zwerfkatten te steriliseren, maar die blijkbaar een gebrek aan middelen hebben en buiten adem zijn?

 
 
Antwoord    1)
Het theoretisch ter beschikking gestelde bedrag is 76.000 euro (19 gemeenten, vermenigvuldigd met het maximumbedrag van 4.000 euro per gemeente, zoals vastgesteld in het ministerieel besluit).
Herinneringsmails worden door Leefmilieu Brussel verstuurd naar de correspondenten die de dossiers binnen de gemeenten "beheren". Wanneer er een antwoord wordt ontvangen waaruit blijkt dat het adres niet langer actief is, dan wordt er een brief naar de gemeentelijke autoriteiten gestuurd. Er wordt ook telefonisch contact opgenomen.
2)

Ja, het is de bedoeling om in 2022 het versturen van de herinneringen naar de gemeenten meer te systematiseren.
3)

De in 2011 gecreëerde subsidie is bedoeld om de actie aan te moedigen en te ondersteunen, en stelt daar budgettaire grenzen aan. De denkoefening moet dus verder gaan om de operationele gevolgen en de budgettaire consequenties goed te kunnen meten. Sterilisatie in één enkele sector van het gewest heeft geen zin, aangezien het algemene probleem van de overpopulatie van zwerfkatten daardoor niet wordt opgelost.
4)
De gestelde vraag impliceert een paradigmaverschuiving waarin de wet niet voorziet, namelijk het verschuiven van de last van het beheer van sterilisaties naar de verenigingen.

Er zij op gewezen dat elke gemeente deze sterilisatie organiseert hoe zij het wil, met inachtneming van de verplichte bepalingen van het ministerieel besluit, en dat sommige gemeenten het beheer van deze sterilisatieactie reeds geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan verenigingen.
Elke verandering kan alleen worden doorgevoerd met het oog op een globale visie, anders zal de situatie van vandaag zich weer voordoen, met het risico dat sommige gemeenten niet onder de sterilisatiecampagnes zullen vallen.