Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toegang tot werkgelegenheid voor de gezinshoofden van eenoudergezinnen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 828)

 
Datum ontvangst: 25/10/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
In haar algemene beleidsverklaring benadrukt de regering dat ze zal investeren in oplossingen om het aantal kinderopvangplaatsen die worden voorbehouden voor werkzoekenden, te verhogen, waarbij voorrang zal worden gegeven aan de gezinshoofden van eenoudergezinnen. In dat verband zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan werkzoekenden die een beroepsopleiding wensen te volgen.

Het Brussels Gewest wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal eenoudergezinnen, namelijk 12% van de Brusselse gezinnen (10% op nationaal niveau). Deze gezinnen zijn zeer kwetsbaar: activiteitsgraad (44%), werkzaamheidsgraad (36%), hoge werkloosheidsgraad (17%). Uit de laatste cijfers van het BISA voor 2020 blijkt dat vrouwen in 86,6% van de eenoudergezinnen het gezinshoofd zijn.

In zijn advies met het oog op de uitwerking van het gewestelijk plan ter ondersteuning van de eenoudergezinnen beveelt Brupartners aan om het aantal "Kinderhuizen van Actiris" uit te breiden om een antwoord te bieden op het tekort aan kwaliteitsvolle opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare milieus in het Brussels Gewest en om hun werkzoekende moeders in staat te stellen een baan te vinden of een opleiding te volgen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Aangezien het plan ter ondersteuning van de eenoudergezinnen inmiddels opgesteld is, wat is de planning voor de bouw van nieuwe kinderhuizen van Actiris?  Vandaag zijn er vier, die allemaal in het centrum van het Gewest liggen. Hoeveel zijn er geprogrammeerd, voor hoeveel plaatsen en in welke wijken? Binnen welke termijn en met welk budget? Als men bijvoorbeeld een opleiding bij EFP wil volgen, zou een gedecentraliseerde crèche, dichter bij Ukkel, aangewezen zijn.

  • Wordt voor de kinderhuizen een extra korting voor eenoudergezinnen overwogen? Zo ja, wat zullen de tarieven zijn?

  • Op het gebied van ondersteuning van de opleidingen wordt vandaag in grotere mate gebruikgemaakt van kinderopvangstructuren. Welke ontwikkelingen zijn in dat verband gepland en wanneer? Hoeveel opvangstructuren zijn thans betrokken bij het Brussels gewestelijk opleidingsnetwerk, voor hoeveel plaatsen en voornamelijk in welke wijken?

  • Wat zijn de tarieven voor een persoon die een opleiding volgt? Voor een eenoudergezin? Wordt een extra korting voor deze gezinnen overwogen en, zo ja, in welke mate?

  • Welke flexibiliteit op het gebied van de openingsuren van zowel de kinderhuizen als de opvangstructuren wordt overwogen voor atypische werkuren?

  • U hebt tevens aangekondigd dat het betaald educatief verlof rekening zou houden met de eenoudergezinnen. Welke vooruitgang werd in 2021 op dat vlak geboekt?

Wat het werk in de ondernemingen betreft, beveelt het advies van de Brupartners aan om de combinatie van privé-, gezins- en beroepsleven te bevorderen, wat ook inhoudt dat kinderopvang wordt vergemakkelijkt, vooral voor de eenoudergezinnen.

  • Hoeveel ondernemingen hebben in 2020 rekening gehouden met eenoudergezinnen in hun diversiteitsplan? Welke steun hebben ze van het Gewest gekregen in het kader van de oproep tot projecten?

  • Hoeveel ondernemingen zijn ingegaan op de oproep tot projecten voor diversiteitsplannen in 2021? Hoeveel van die ondernemingen hebben in hun diversiteitsplan rekening gehouden met eenoudergezinnen? Met welke concrete projecten en met welke gewestelijke financiële steun?

  • Hoeveel premies van 4000 euro voor crèches in ondernemingen werden tot nu toe toegekend in 2019, 2020 en 2021? Welke sectoren zijn het best vertegenwoordigd onder de begunstigde sectoren? Is er een uitbreiding van de regeling gepland? Wordt er een hogere premie overwogen voor het reserveren van crècheplaatsen voor de eenoudergezinnen?

  • Hoeveel ondernemingen in het Brussels Gewest hebben thans een crèche?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

Zoals u opmerkt, betreft een van de belemmeringen voor werkgelegenheid en opleiding, voornamelijk voor vrouwen, de kinderopvang.

Zonder opvangoplossing voor hun kinderen zijn veel vrouwen niet in staat om opleidingen te volgen en volwaardig op zoek te gaan naar werk.


Daarom heb ik, ondanks een moeilijke budgettaire context, in 2022 een budget van 1,3 miljoen euro vrijgemaakt om een ​​nieuw Kinderdagverblijf van Actiris te openen voor de kinderen van werkzoekenden.

Op heden kan ik u de locatie van dit vijfde kinderdagverblijf niet meegeven. Actiris voert namelijk een onderzoek uit om een ​​gebouw te identificeren dat deze nieuwe ontvangstruimte kan huisvesten, rekening houdend met de noden en normen die aan een dergelijke structuur worden opgelegd.

Ik heb Actiris de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat het de locaties zo effectief mogelijk diversifieert met het oog op de vele parameters die betrokken zijn bij de keuze van deze nieuwe ruimte.

De schalen (ONE- Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn) zijn evenredig met het inkomen van de ouders. Ze houden dus rekening met elke individuele gezinssituatie en dus met het alleenstaande ouderschap van bepaalde ouders. In het Kinderdagverblijf van Actiris zijn de prijzen inclusief maaltijden, verzorgingsproducten en luiers.
Momenteel zijn er 14 verschillende opvangcentra verspreid over het grondgebied van Brussel: 4 op 1000 Brussel, 1 op 1020, 1 op 1050, 3 op 1030, 1 op 1090, 1 op 1180 en 1 op 1160. Dus op 7 verschillende gemeenten voor in totaal 105 plaatsen die door deze structuren beschikbaar zijn gesteld.

De huidige tarieven zijn gebaseerd op de inkomens van de ouders.
De sites van de Kinderdagverblijven van Actiris zijn open van 7u tot 18u. Ze zijn enkel gesloten in het weekend, op feestdagen, 1 week met Kerst en opleidingsdagen (max 3 per jaar). Kinderen zijn de hele dag welkom volgens de behoeften van de ouders. De uren van de partneropvangstructuren voor ouders in opleiding zijn variabel tussen 7u en 18u.
Bij de hervorming van betaald educatief verlof zal rekening worden gehouden met de toegang tot voortgezette opleiding voor vrouwen en met name vrouwen die een deeltijdse job hebben. Momenteel beperkt het stelsel van Betaald Educatief Verlof de toegang van deeltijdwerkers tot het recht op BEV. We zullen de wetgeving wijzigen om vrouwen en deeltijdwerkers een betere toegang te geven. Ook al richten we ons niet specifiek op eenoudergezinnen, toch vertegenwoordigen deeltijds werkende vrouwen een deel van de hoofden van eenoudergezinnen in Brussel.
De acties van de diversiteitsplannen voor Brusselse bedrijven op 4 domeinen:
- Werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Personeelsbeleid voor eigen personeel
- Interne communicatie
- Externe positionering.


De in 2020 afgesloten diversiteitsplannen bevatten geen acties specifiek voor eenoudergezinnen. Merk op dat de doelgroep "eenoudergezin" niet geïdentificeerd wordt als een doelgroep van het diversiteitsbeleid.
In het kader van de projectoproep diversiteit 2021, noteren we 1 project dat hierop inspeelt. Het betreft het project ‘Maman solo, maman Boulot’, uitgevoerd door VZW Atis.

Het project wordt voor de tweede editie op rij gesubsidieerd met 50.000 euro, afkomstig uit de portefeuille die voorzien werd voor de projectoproep diversiteit 2021.

Het project bestaat uit het bevorderen van de beroepsinschakeling van 60 alleenstaande moeders (of van eenoudergezinnen) in een precaire situatie, via een tweeledige aanpak:

- enerzijds een individuele aanpak van de praktische problemen van het dagelijks leven in samenwerking met de "moeder"-organisatie van de projectleider, de ACLVB;
- anderzijds een collectieve benadering van opleiding en hernieuwde aansluiting op de arbeidsmarkt via een informatie- en opleidingspanel en ook via een netwerk van inspirerende vrouwelijke afgevaardigden van de ACVLB.
De premies voor bedrijfscrèches vallen niet onder mijn bevoegdheid als minister van Werk en Beroepsopleiding. Ik nodig u uit om deze vraag te stellen aan staatssecretaris Barbara Trachte.
Ik heb geen inventaris over de bedrijfscrèches gevestigd in het Brussels Gewest.