Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toegang tot werkgelegenheid voor de gezinshoofden van eenoudergezinnen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 466)

 
Datum ontvangst: 25/10/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
In haar algemene beleidsverklaring benadrukt de regering dat ze zal investeren in oplossingen om het aantal kinderopvangplaatsen die worden voorbehouden voor werkzoekenden, te verhogen, waarbij voorrang zal worden gegeven aan de gezinshoofden van eenoudergezinnen. In dat verband zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan werkzoekenden die een beroepsopleiding wensen te volgen.

Het Brussels Gewest wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal eenoudergezinnen, namelijk 12% van de Brusselse gezinnen (10% op nationaal niveau). Deze gezinnen zijn zeer kwetsbaar: activiteitsgraad (44%), werkzaamheidsgraad (36%), hoge werkloosheidsgraad (17%). Uit de laatste cijfers van het BISA voor 2020 blijkt dat vrouwen in 86,6% van de eenoudergezinnen het gezinshoofd zijn.

In zijn advies met het oog op de uitwerking van het gewestelijk plan ter ondersteuning van de eenoudergezinnen beveelt Brupartners aan om het aantal "Kinderhuizen van Actiris" uit te breiden om een antwoord te bieden op het tekort aan kwaliteitsvolle opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare milieus in het Brussels Gewest en om hun werkzoekende moeders in staat te stellen een baan te vinden of een opleiding te volgen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Aangezien het plan ter ondersteuning van de eenoudergezinnen inmiddels opgesteld is, wat is de planning voor de bouw van nieuwe kinderhuizen van Actiris?  Vandaag zijn er vier, die allemaal in het centrum van het Gewest liggen. Hoeveel zijn er geprogrammeerd, voor hoeveel plaatsen en in welke wijken? Binnen welke termijn en met welk budget? Als men bijvoorbeeld een opleiding bij EFP wil volgen, zou een gedecentraliseerde crèche, dichter bij Ukkel, aangewezen zijn.

  • Wordt voor de kinderhuizen een extra korting voor eenoudergezinnen overwogen? Zo ja, wat zullen de tarieven zijn?

  • Op het gebied van ondersteuning van de opleidingen wordt vandaag in grotere mate gebruikgemaakt van kinderopvangstructuren. Welke ontwikkelingen zijn in dat verband gepland en wanneer? Hoeveel opvangstructuren zijn thans betrokken bij het Brussels gewestelijk opleidingsnetwerk, voor hoeveel plaatsen en voornamelijk in welke wijken?

  • Wat zijn de tarieven voor een persoon die een opleiding volgt? Voor een eenoudergezin? Wordt een extra korting voor deze gezinnen overwogen en, zo ja, in welke mate?

  • Welke flexibiliteit op het gebied van de openingsuren van zowel de kinderhuizen als de opvangstructuren wordt overwogen voor atypische werkuren?

  • U hebt tevens aangekondigd dat het betaald educatief verlof rekening zou houden met de eenoudergezinnen. Welke vooruitgang werd in 2021 op dat vlak geboekt?

Wat het werk in de ondernemingen betreft, beveelt het advies van de Brupartners aan om de combinatie van privé-, gezins- en beroepsleven te bevorderen, wat ook inhoudt dat kinderopvang wordt vergemakkelijkt, vooral voor de eenoudergezinnen.

  • Hoeveel ondernemingen hebben in 2020 rekening gehouden met eenoudergezinnen in hun diversiteitsplan? Welke steun hebben ze van het Gewest gekregen in het kader van de oproep tot projecten?

  • Hoeveel ondernemingen zijn ingegaan op de oproep tot projecten voor diversiteitsplannen in 2021? Hoeveel van die ondernemingen hebben in hun diversiteitsplan rekening gehouden met eenoudergezinnen? Met welke concrete projecten en met welke gewestelijke financiële steun?

  • Hoeveel premies van 4000 euro voor crèches in ondernemingen werden tot nu toe toegekend in 2019, 2020 en 2021? Welke sectoren zijn het best vertegenwoordigd onder de begunstigde sectoren? Is er een uitbreiding van de regeling gepland? Wordt er een hogere premie overwogen voor het reserveren van crècheplaatsen voor de eenoudergezinnen?

  • Hoeveel ondernemingen in het Brussels Gewest hebben thans een crèche?

 
 
Antwoord   

De kinderopvangpremie zoals gedefinieerd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2019 betreffende de steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen voor de bezetting van plaatsen in de kinderopvang is van toepassing sinds 15 mei 2019.

 

Bijgevolg zijn dit de referentieperiodes:

-              2019: 15/05/2019 – 31/12/2019

-              2020: 1/01/2020 – 31/12/2020

-              2021: 1/01/2021 – 8/11/2021

 

In totaal werden 192 dossiers ingediend door 182 ondernemingen, met de volgende verdeling per jaar:

-              2019: 20 dossiers / 18 ondernemingen

-              2020: 79 dossiers / 76 ondernemingen

-              2021: 93 dossiers / 88 ondernemingen

 

In totaal werden 75 ondernemingen in kennis gebracht van 82 toekenningsbeslissingen voor een totaalbedrag van 360.000 euro met de volgende verdeling per jaar:

-              2019: 2 dossiers / 2 ondernemingen / 8.000 euro

-              2020: 37 dossiers / 35 ondernemingen/ 156.000 euro

-              2021: 43 dossiers / 38 ondernemingen/ 196.000 euro

 

Het overgrote deel van de steun ging naar ondernemingen in de sector "Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten" (53,66% van het totale aantal toegekende dossiers).

 

Aantal dossiers

Percentage

Omschrijving Sectie Nacebel

44

53,66%

SECTIE M -- VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN

13

15,85%

SECTIE J -- INFORMATIE EN COMMUNICATIE

6

7,32%

SECTIE K -- FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN

5

6,10%

SECTIE N -- ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

4

4,88%

SECTIE G -- GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN

3

3,66%

SECTIE F -- BOUWNIJVERHEID

3

3,66%

SECTIE L -- EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

2

2,44%

SECTIE R -- KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE

1

1,22%

SECTIE I -- VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN

1

1,22%

SECTIE S -- OVERIGE DIENSTEN

 

BEW beschikt niet over informatie over het aantal ondernemingen met een eigen kinderopvang in het Brussels Gewest. Voor alle andere vragen verwijs ik u naar mijn collega, minister Bernard Clerfayt.