Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproep "Vooruit met de Wijk"

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 973)

 
Datum ontvangst: 15/11/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/11/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Vooruit met de Wijk is een projectoproep waarbij de Brusselaars elk jaar worden uitgenodigd om een duurzaam project voor te stellen dat zij in hun wijk zouden willen ontwikkelen. Dit project moet in de eerste plaats een burgerproject zijn, het moet door en voor de bewoners van de wijk worden opgezet door de ideeën, middelen, motivaties en vaardigheden van iedereen samen te brengen.

Het doel is de levenskwaliteit in de wijk nieuw leven in te blazen en te verbeteren door de bewoners te mobiliseren rond het behoud van het milieu en duurzame ontwikkeling, en dit via de thema's voeding, collectieve moestuin, nul afval, collectieve compost, natuur en biodiversiteit, energie, openbare netheid en mobiliteit.

Er konden twee soorten financiële steun worden verleend, één van maximaal 15 000 euro voor duurzame wijken en de andere van maximaal 3 000 euro voor andere soorten projecten. De uiterste data voor de indiening van de projecten werden vastgesteld op eind juni en eind september, afhankelijk van de categorie. Er wordt steun verleend voor de uitvoering.

Dit soort initiatieven lijkt me bijzonder interessant voor ons Brussels Gewest, zowel wat betreft de sociale cohesie en de dynamiek van de wijken, als wat betreft de bewustmaking van de milieuproblematiek en het feit dat de burgers op hun eigen niveau actoren kunnen zijn in de wereld van morgen.

Het lijkt mij dan ook relevant om vandaag de balans op te maken van deze projecten, hun organisatie en dynamiek.

In dit verband, mijnheer de minister, zijn mijn vragen de volgende:

  • Hoeveel projecten zijn er geselecteerd? Werden sommigen afgewezen? Zo ja, waarom?

  • Verschillende thema's waren mogelijk om een project in te dienen (compost, good food, energie, nul afval,...). Hoe werden deze bepaald en welke waren het meest succesvol voor de ingediende projecten? Werden er voor sommige categorieën geen of weinig projecten ingediend?

  • Wat was het budget voor al deze projecten? Was het volledig toegewezen? Moesten de door de projectontwikkelaars gevraagde budgetten worden verlaagd? Of heeft iedereen gekregen wat gevraagd werd? 

  • De projecten moesten eind juni of in september worden ingediend en binnen het jaar door de burgergroeperingen worden uitgevoerd. Wanneer hebben zij eigenlijk de subsidies ontvangen om met de activiteiten te beginnen?

  • Wie zijn de mensen of organisaties die toezicht houden op de uitvoering van de projecten? Hoe werden ze geselecteerd?

  • Hoe zullen de projecten worden geëvalueerd?

 
 
Antwoord    1)
Het initiatief ‘Vooruit met de wijk’ steunt drie soorten projecten:
- Thematische projecten van maximaal 3.000 euro;
- Ambitieuze projecten van maximaal 15.000 euro;
- Projecten met een multithematische aanpak, via de Participatieve Duurzame Wijken, van maximaal 15.000 euro.

In totaal werden 75 projecten geselecteerd: 52 thematische projecten, 9 ambitieuze projecten en 14 multithematische projecten in het kader van de Participatieve Duurzame Wijken.

De geweigerde projecten werden afgewezen op basis van de selectiecriteria die in de modaliteiten van de projectoproep waren vastgesteld. Die criteria hebben betrekking op de doelstellingen van het project (gekoppeld aan de thema’s van de oproep), maar ook op het draagvlak (soliditeit en werking van de groep), de openheid van het project (openheid naar de wijk, inclusiviteit) en de uitvoering van het project (operationele geloofwaardigheid van het project, duurzaamheid, evaluatie, enz.).
2)
De thema’s zijn historisch verbonden met eerdere thematische projectoproepen, die zijn samengevoegd tot één projectoproep (Participatieve Duurzame Wijken, wijkcompost, natuur en biodiversiteit, Good Food). In de loop der jaren zijn daar andere thema’s aan toegevoegd (zero afval, openbare netheid, energie, mobiliteit).

De Good Food-projecten waren dit jaar een groot succes. Daarna volgen andere thema’s waar gewoonlijk veel vraag naar is: natuur- en biodiversiteitsprojecten en wijkcomposteringsprojecten. Voor alle thema’s werden projecten geselecteerd, maar er moet op gewezen worden dat het thema Energie minder succes had. De Participatieve Duurzame Wijken zijn ook erg populair.


3)
Het totale budget voor alle onderdelen van de projectoproep bedroeg 440.000 euro.

Dat budget was toereikend voor de financiering van alle projecten die op grond van de selectiecriteria waren geselecteerd. Sommige bedragen zijn echter door de jury aangepast, na analyse van de dossiers en nog steeds op basis van de selectiecriteria.
4)
De betaling van de subsidie vindt gemiddeld twee maanden na de jury plaats:
- De in juni geselecteerde projecten ontvingen hun financiering eind september/begin oktober;
- De projecten die in september (ambitieuze) en oktober (Participatieve Duurzame Wijken) zijn geselecteerd, ontvangen hun subsidie in december.

De burgercollectieven hebben tussen 1 en 2 jaar, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de subsidie, de tijd om hun project uit te voeren.
5)
Elk onderdeel heeft een begeleidingsteam, dat via een overheidsopdracht is aangesteld:
- Participatieve Duurzame Wijken: consortium 21 solutions, Periferia, Espace Environnement, vzw Ecoconso
- Good Food: Vzw Le Début des Haricots
- Collectieve compost: Vzw Worms
- Zero afval: Zero Waste Belgium
- Openbare netheid: Espace Environnement
- Natuur en biodiversiteit: Natagora
- Energie: Homegrade
- Mobiliteit: Consortium 21 solutions - Ecoconso
6)
De projectdragers worden gedurende het hele project begeleid door coaches. De evaluatie van alle projecten gebeurt via:
- een tussentijds verslag;
- een eindverslag.
Die verslagen bevatten cijfermatige indicatoren en een kwalitatieve evaluatie van het project, volgens de verschillende elementen van de selectiecriteria.