Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende vooruitgang bij de aanleg van het Recypark in Sint-Pieters-Woluwe

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 979)

 
Datum ontvangst: 19/11/2021 Datum publicatie: 12/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 11/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Vorig jaar berichtten wij over de kritieke situatie wegens het afvalverwerkingscentrum van het Herendal in Sint-Pieters-Woluwe, dat wordt beheerd door het agentschap Net Brussel. Het verslag is ondubbelzinnig: dit afvalverwerkingscentrum veroorzaakt een duidelijke verslechtering van de levensomstandigheden van de bewoners (geluidsoverlast, druk verkeer, verminderde luchtkwaliteit, enz.) Het ANB, dat door de gemeente in gebreke was gesteld, erkende dat de ligging van het terrein niet ideaal was.

Het ANB was voorstander van een bijeenkomst met de omwonenden en bevestigde dat het op zoek was naar een locatie om het Recypark te verplaatsen, waarbij allen erkenden dat dit de enige haalbare oplossing op lange termijn was. Voor de verplaatsing van het Recypark werd een termijn van 3 tot 5 jaar geraamd zodra de grond was gevonden. Er werden ook maatregelen op korte termijn voorgesteld (herinnering aan de openingsuren, studie van een afsprakensysteem om het aantal bezoekers beter te kunnen controleren, ...).

Vandaag de dag stellen de burgers verbitterd vast dat sinds 20/06/2020 4 vergaderingen van het stuurcomité voor de relocatie hebben plaatsgevonden. Maar bij gebrek aan echte concrete acties daartoe hekelen zij de inertie van het ANB. Zij voelen zich verraden ten aanzien van de beloften die hun zijn gedaan en dringen aan op een zo snel mogelijke verplaatsing van dit centrum. De tussentijdse maatregelen lijken niet te volstaan om hun levenskwaliteit te handhaven en zijn eerder een verspilling van tijd en middelen dan een haalbare tijdelijke oplossing.

Mijn vragen zijn de volgende:

  1. Welke voorlopige maatregelen zijn er genomen? Werd het afsprakensysteem ingesteld?

  2. Heeft de verkenning van het ANB geleid tot het vinden een terrein om naar te verhuizen? Zo ja, wanneer wordt de verhuizing verwacht?

  3. Zo niet, hoe verklaart u dan de traagheid van dit proces? Wat is de precieze status? Is er een regelmatige follow-up van dit relocatieproject, gezien de urgentie ervan?

  4. Wordt overwogen om aanvullende tussentijdse maatregelen te nemen gezien de negatieve gevolgen die het Recypark nog steeds heeft voor de levensomstandigheden van de burgers?

 

 

 
 
Antwoord    1)
Om de geluidshinder van het Recypark in Sint-Pieters-Woluwe te verminderen, ontwikkelde het Agentschap communicatiemateriaal voor bezoekers waarin zij worden verzocht hun afval te deponeren in plaats van het krachtig weg te gooien. Een van de belangrijkste bronnen van lawaai is immers het deponeren van afval als zodanig in de containers van het Recypark.

Het Agentschap werkt momenteel ook aan de geluiddemping bij het verplaatsen van containers. Een van de bronnen van geluidshinder is immers wanneer ze op het terrein aankomen en er vertrekken. De bestaande mogelijkheden in de spoorsector wat betreft de geluiddemping worden bestudeerd.

Wat de openingstijden betreft, wordt er voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd voor de opening van het Recypark voor het publiek. Wat betreft de naleving van de toegangstijden voor het deponeren of weghalen van containers, werd in 2021 zes keer vastgesteld dat de vastgelegde voorwaarden niet werden nageleefd. Het Agentschap heeft gezorgd voor de opvolging van elk van deze gevallen. Aan de betrokken onderaannemer werden systematisch financiële sancties opgelegd. Deze maatregelen hebben gezorgd voor een duidelijke verbetering van de situatie, met name door de bewustmaking van de chauffeurs.

Er wordt ook nagedacht over de manier waarop het publiek toegang kan krijgen tot het Recypark om een betere mobiliteit rond het terrein te garanderen.
2)
In dit stadium werd geen enkel concreet project bevestigd.
3)
Een eventuele herlokalisatie van het Recypark zou gepaard gaan met de bouw van een nieuwe infrastructuur in de nabije omgeving, hetzij in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, hetzij in Sint-Lambrechts-Woluwe of in een buurtgemeente. Het Agentschap besteedt aandacht aan het bestuderen van de haalbaarheid van de sites die kunnen worden geïdentificeerd.
4)
De ingevoerde maatregelen worden regelmatig door het Agentschap besproken met de buurtbewoners en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe in het kader van het begeleidingscomité van Recypark. In de uitwisselingen komen alle vastgestelde problemen aan bod, waaronder de kwestie van de geluidshinder.

De hierboven genoemde aanvullende maatregelen worden bestudeerd.