Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de belemmering van de stedenbouwkundige vergunningen in het kader van bomenplannen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 554)

 
Datum ontvangst: 29/11/2021 Datum publicatie: 28/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 19/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De gemeente Elsene heeft onlangs een "Bomenplan" gelanceerd, ingegeven door de wens om haar inwoners weer in contact te brengen met de natuur en de vele voordelen van bomen in de stad, met name de vermindering van warmte-eilanden. Concreet gaat het erom op grote schaal bomen te planten en nieuwe groene ruimten te creëren.

Niettemin betreurt de schepen van groene ruimten de termijn voor het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunningen,die het project belemmert.

De termijnen voor het verkrijgen van stedenbouwkundige vergunningen zijn een algemeen probleem dat zich reeds enige tijd voordoet op het niveau van het Gewest. Het is jammer dat de vergroening van onze stad, die actueler is dan ooit in het licht van de gevolgen van de klimaatverandering, ten koste hiervan moet gaan.

Mijn vragen zijn de volgende:

  1. Wist u dat deze termijnen het vergroeningsplan van Elsene ophielden? Was u op de hoogte van een bijzonder moeilijke situatie in Elsene in het algemeen?

  2. Zijn er oplossingen om de tijd die nodig is om een stedenbouwkundige vergunning voor dit soort plannen te verkrijgen, te verkorten als reactie op de klimaatnoodsituatie? Zo ja, welke?

  3. Zo niet, wordt er nagedacht over een oplossing voor deze blokkade? Bent u in contact met uw collega die bevoegd is voor het leefmilieu hieromtrent?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik ben niet ingelicht over het vergroeningsplan van de gemeente Elsene en Urban evenmin. Dat betreur ik, want hoe meer we samenwerken, hoe beter we kunnen werken.

Sinds september 2019 heeft Urban 9 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen met betrekking tot de aanplanting van bomen ontvangen van het college van burgemeester en schepenen.
Van die 9 aanvragen werden er 5 afgeleverd, terwijl één aanvraag zonder voorwerp werd verklaard omdat ze van een vergunningsvrijstelling geniet. Concreet zijn er momenteel 3 dossiers in behandeling:
- Boondaalsesteenweg. De gemeente heeft haar intentie om wijzingsplannen in te dienen duidelijk gemaakt in juli 2021. Urban wacht op die plannen om de procedure te kunnen voortzetten.
- de openbare ruimtes van de perimeter van de Tulpstraat. De gemeente heeft haar intentie om wijzigingsplannen in te dienen duidelijk gemaakt in november 2021. Urban wacht op die plannen om de procedure te kunnen voortzetten.
- de Viaductstraat: het dossier werd volledig ontvangen op 08/10. Terzelfdertijd heeft Urban het dossier aan de leden van de OC bezorgd en heeft ze de gemeente gevraagd om het openbaar onderzoek op te starten. Het openbaar onderzoek ging anderhalve maand later van start. De overlegcommissie kwam bijeen op 12 januari. Het advies van de overlegcommissie moet nu worden bezorgd aan de gemachtigde ambtenaar, die tot de afgifte van de vergunning kan overgaan.

Ik denk dus niet dat er in Elsene vanuit Urban een bijzonder geblokkeerde situatie is.
Ik ben ervan bewust dat de stedenbouwkundige vergunningsprocedure vandaag nog lang is en we zullen daaraan werken in het kader van de evaluatie van het BWRO.


Wat de vergroening van de openbare ruimtes betreft, geeft de omzendbrief die ik in juli 2020 heb opgesteld opheldering over de werken die via het besluit van geringe omvang van een stedenbouwundige vergunning worden vrijgesteld:

“Mits inachtname van de GSV met in het bijzonder de voorschriften betreffende de vrije doorgang voor voetgangers (art.4 van titel VII) en stedelijk meubilair (art. 22 van titel VII) worden volgende handelingen en werken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning:

§ 1. het aanplanten of wijzigen van inheemse grassen, struiken en bomen, met inbegrip van het plantvak met benodigde diepte en grondsoort, irrigatiesysteem, eventueel boomrooster, beveiliging en meubilair direct aansluitend aan dit plantvak door gebruik te maken van de bepaling “de aanlegwerken van ruimten bestemd voor beplantingen” (besluit art 7. 2°).

Deze aanplantingen kunnen lokaal een bestaande parkeerplaats vervangen, wat wegens het punctuele karakter geen wijziging inhoudt van de essentiële kenmerken van het dwarsprofiel.

Deze aanplantingen worden beschouwd als “herhaling over de lengte van de weg” (besluit art. 7) indien ze een volledige, regelmatige en continue herhaling van punctuele elementen over de hele lengte van de weg of tussen twee kruispunten vormen.

De aanplantingen kunnen zich bevinden tussen parkeerplaatsen, op voetpaden, tegen gevels en tussen voet- en fietspaden. ”.
We hebben de jongste maanden gewerkt aan een gewijzigde versie van dit besluit om nog meer vrijstellingen mogelijk te maken. Dit wijzigingsbesluit zal binnenkort in derde en laatste lezing aan de Regering worden voorgelegd. De versie in tweede lezing voorziet bijkomende vrijstellingen voor de vergroening van de openbare ruimte, maar het advies van de Raad van State is consequent over die vrijstellingen en het besluit moet worden herzien. We werken eraan, in samenwerking met de hele Regering.