Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ecologische exemplariteit van de plaatselijke besturen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 992)

 
Datum ontvangst: 14/12/2021 Datum publicatie: 28/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De organisatie ‘Espace Environnement’, die zeer actief is in Franstalig België, heeft onlangs haar website heringericht www.eco-team.be in www.eco-exemplarite.be . Deze nieuwe site is een catalogus, een gereedschapskist voor overheidsinstanties - gemeente, OCMW, provincie - zodat zij hun ecologische exemplariteitsdynamiek op gang kunnen brengen of versterken. De ecologische exemplariteit is van essentieel belang, en dit nieuwe instrument is zeer interessant omdat het ons een grote verscheidenheid van instrumenten verschaft.

In dit verband:

  1. Hebt u kennis van dit platform?

  2. Wat zijn de huidige beschouwingen over de ecologische exemplariteit in het Brussels Gewest, op de verschillende niveaus?

  3. Welke acties heeft het Gewest ondernomen om de ecologische exemplariteit te stimuleren bij alle overheidsinstanties in ons Gewest (kabinetten, gemeenten, enz.)?

 

 

 
 
Antwoord    1.
Dit nieuwe platform lijkt een evolutie te zijn van de dynamiek van de Ecoteams die al meerdere jaren door Espace Environnement wordt gevoerd en die goed gekend is bij de administratie en bij mijn kabinet.

De organisatie Espace Environnement is goed gekend bij Leefmilieu Brussel, dat al meermaals een beroep heeft kunnen doen op haar diensten om begeleidings- en faciliteringsopdrachten voor verenigingen of overheidsbesturen uit te voeren.

De dynamiek van de Ecoteams is dus aan de Brusselse plaatselijke besturen voorgesteld als een instrument voor eco-voorbeeldigheid in het kader van de ‘Agenda 21’-programma's en thans de ‘Klimaatactie’-programma's. Drie gemeenten zijn momenteel lid van het netwerk: Stad Brussel, Etterbeek en Anderlecht.

2.
Een van de aspecten waarover wordt nagedacht, is dat van de overheidsopdrachten, die een uiterst belangrijke rol kunnen spelen als strategisch instrument voor overheidsbeleid om de maatschappelijke, economische en ecologische transitiedoelstellingen te verwezenlijken en om het eco-voorbeeldige karakter van de overheid te waarborgen.

Leefmilieu Brussel heeft de opdracht gekregen om de co-constructie van de Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie (GSET) te co-coördineren. Die strategie, waaraan momenteel gezamenlijk gewerkt wordt, omvat als prioritaire thema's (GT4) de kwestie van duurzame en innoverende overheidsopdrachten.

In dit kader wordt nagedacht om het gunnen van duurzame en innoverende overheidsopdrachten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren en zo het eco-voorbeeldige karakter van de overheid te verzekeren.

3.
In het kader van de uitvoering van de omzendbrief van 5 februari 2009 betreffende het duurzame aankoopbeleid voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten, heeft Leefmilieu Brussel een reeks instrumenten ingevoerd:

- Een ‘helpdesk’ die ter beschikking staat van gemeentelijke en gewestelijke besturen rond het opnemen van milieucriteria in hun bestekken.
- Algemene en thematische opleidingen over het opnemen van milieuclausules in overheidsopdrachten.
- De animatie van een netwerk van overheidsaankopers om goede praktijken uit te wisselen.
- Een elektronisch platform (centralisatie van tools, technische handleidingen, typebestekken en goede praktijken) en de verzending van nieuwsbrieven.
- Een aankoopcentrale voor ecologische kantoorbenodigdheden. Een zestigtal besturen, waaronder instellingen van algemeen belang, gemeenten, OCMW's en verenigingen, hebben zich inmiddels bij deze centrale aangesloten. Ministeriële kabinetten kunnen ook toetreden.

Dit aanbod zal worden aangepast in functie van de aanneming van het hoofdstuk over duurzame en innoverende overheidsopdrachten van de GSET.

Verschillende andere departementen van Leefmilieu Brussel ontwikkelen in het kader van hun programma acties om eco-voorbeeldgedrag aan te moedigen.

Sinds 20 jaar wordt het label ‘Ecodynamische Onderneming’ gebruikt om milieubeheerpraktijken te stimuleren bij ondernemingen, private en publieke instellingen die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Sinds het recente herontwerp legt het label meer nadruk op circulariteitspraktijken en stimuleert het bijgevolg de vraag naar producten en diensten uit de circulaire economie.
Tien openbare instellingen genieten momenteel het nieuwe label dat sinds 2018 wordt toegekend: Leefmilieu Brussel - site Thurn & Taxis, Leefmilieu Brussel - Technische site van Laken, Actiris, Federaal Planbureau, Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning - WTC III, Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, BGHM, CityDev, FGC.

Andere gewestelijke initiatieven en thematische plannen maken er ook een erezaak van om het eco-voorbeeldige karakter van de overheid te verzekeren. Bijvoorbeeld:
- het
Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan, dat op 18 november 2018 is aangenomen, heeft als een van zijn operationele doelstellingen de overheid een voorbeeldfunctie te geven;
- de eerste
Good Food-strategie (2016-2020) bevat doelstellingen voor overheidsopdrachten: (1) in 2020 neemt 100% van de openbare kantines in toenemende mate bioproducten op in hun menu's en zijn 50 collectieve keukens biologisch gecertificeerd zijn; (2) in 2020 past 100% van de openbare kantines de Good Food-criteria volledig toe in hun bestekken en gebruikt het bestek van Leefmilieu Brussel als referentie bij het opstellen ervan;
- de
RENOLUTION-strategie, waarin ook een maatregel wordt voorgesteld om ‘het voorbeeldige karakter van de overheid op het gebied van energie en duurzaamheid in gebouwen’ te stimuleren;
- het
Gewestelijk Natuurplan 2016-2020, aangenomen op 14 april 2016, dat voorziet in een reeks voorschriften voor ‘de bevordering van goede praktijken bij het beheer van groene ruimten’;
- het
wijzigingsbesluit van 4 maart 2021 betreffende de vervoerplannen en openbare wagenparken, waarin staat dat alle Brusselse overheden, zowel gewestelijke als plaatselijke (gemeenten, OCMW's en intercommunales), vanaf 1 januari 2025 alleen nog emissievrije auto’s en voertuigen voor meerdere doeleinden (MPV's) mogen kopen of leasen (dit geldt ook voor de MIVB-bussen). In de transitie naar 2025 worden ook de quota voor emissievrije voertuigen verhoogd: 65% van de nieuwe auto's en nieuwe MPV's voor de gewestelijke overheden, en 50% voor de plaatselijke besturen. Die quota zijn alleen van toepassing op overheidsinstanties die een bedrijfsvervoerplan moeten opstellen.


Daarnaast organiseert Leefmilieu Brussel, in samenwerking met Brulocalis, in het kader van de begeleiding van gemeenten en OCMW's bij het uitwerken van klimaatactieprogramma's en het uitvoeren van concrete maatregelen, een programma voor methodologische begeleiding, met onder meer workshops voor methodologische opleiding over aspecten zoals de opname van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, projectbeheer en -evaluatie, burgerparticipatie, de bevordering van projecten opgezet door plaatselijke besturen of de uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten.
Dit programma wil de voorbeeldfunctie van gemeenten en OCMW's in de strijd tegen de klimaatverandering versterken.
Het door Espace Environnement voorgestelde nieuwe platform, een ontwikkeling van de dynamiek van de Ecoteams, kan in het kader van het begeleidingsprogramma 2022 aan de Brusselse plaatselijke besturen worden voorgesteld.