Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de locatie van de POW Construcity.brussels

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 862)

 
Datum ontvangst: 22/12/2021 Datum publicatie: 08/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op 27 mei 2021 beantwoordde u een schriftelijke vraag over de Pool Opleiding Werk voor de bouw. In uw toelichting zei u dat over de vestiging van de POW Construcity.brussels in een gebouw dat groot genoeg is om de teams en de activiteiten van de partners te kunnen samenbrengen, nog steeds overleg wordt gepleegd tussen het Gewest en de sector. U verklaarde dit naar aanleiding van de stopzetting van het project om het centrum samen met Construcity te bouwen, hetgeen op het Masui-terrein zou gebeuren. In dit stadium hebben wij nog geen nieuws over deze besprekingen.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  • Wat is de huidige stand van de besprekingen?

  • Ondervindt u bijzondere moeilijkheden bij het verwerven van een nieuwe site?

  • Werden al nieuwe alternatieven gevonden? Zo ja, wanneer wordt een nieuw dossier bij Beliris ingediend?

  • Hebt u nog steeds de ambitie om het in het noordelijke deel van Brussel te vestigen?

  • Wat zal de capaciteit van dit centrum zijn?

  • Zal dit centrum alleen praktische training omvatten? Of zullen in het centrum ook theoretische opleiding worden verstrekt?

  • Welke openbare of particuliere actoren zullen deelnemen aan de bouw van dit toekomstige centrum?

  • Denkt u dat het oorspronkelijk geplande budget van 16.000.000 euro toereikend zal zijn?

 

 

 
 
Antwoord   
De lokalisatie van de verschillende activiteiten van de POW Construcity.brussels wordt momenteel nog besproken.

Het vorige Beliris-project (Masui in Schaarbeek) werd inderdaad stopgezet.

De site van Constructiv, een fonds voor bestaanszekerheid opgericht door de sociale partners van het Bouwbedrijf, gelegen in de Koningsstraat 132 te 1000 Brussel, werd onlangs uitgebreid door de aankoop van een aangrenzend gebouw in de Koningsstraat 134 met de bedoeling er een en dezelfde hoofdzetel van te maken. De Raden van Bestuur van Constructiv en Construcity.brussels hebben hun goedkeuring gegeven om op de tweede verdieping de kantoren van Construcity.brussels te huisvesten. Deze centrale kantoorruimte zal de medewerkers van de Pool Opleiding-Werk en de verschillende partnerorganisaties huisvesten. Het zal ook worden gebruikt om de verschillende doelgroepen te verwelkomen.

Op de huidige sites van de verschillende partners worden opleidingsactiviteiten ontplooid:
- De site van het voormalige BRC Bouw, gelegen aan de François Malherbelaan, 42 te 1070 Anderlecht;


- De site van de Pool voor beroepen in de Bouwsector van Bruxelles Formation (BF-bouw), gelegen aan de Vilvoordsesteenweg 68 in Neder-Over-Heembeek en die zijn opleidingsacties ontwikkelt op een oppervlakte van 13.000 m² (waarvan 9.500 m² als eigenaar en 3.500 m² als huurder).

Voor 2022 zijn er meer dan 2.800 plaatsen voor in totaal 755.130 uren beroepsopleiding voor werkzoekenden en werknemers in de sector.

In een latere fase zouden alle opleidingsactiviteiten op een nader te bepalen gemeenschappelijke locatie kunnen worden samengebracht.

Vandaag zetten we de besprekingen en prospectie voort, met name met de sector, om de activiteiten van de verschillende sites op één plek samen te brengen. We hebben vandaag evenwel nog niet de potentiële lokalisatie van dit toekomstig centrum geïdentificeerd waar construcity.brussels gehuisvest kan worden.

De verschillende opleidingsoperatoren die binnen de POW Construcity.brussels zijn samengebracht, bieden naast praktische ook theoretische opleidingen (Bim Revit en CAD/autocad-software, planlezen, topografie en organisatie van werken, enz.). Deze opleidingen kunnen in de toekomst uiteraard ook worden verstrekt op de toekomstige site van construcity.brussels.
Voor de bouw of ontwikkeling van het toekomstige centrum zouden Beliris en een gewestelijke structuur in Brussel ingezet moeten worden. Dit proces zal worden gecoördineerd met de belanghebbenden van de POW: sociale gesprekspartners (Constructiv, Confederatie Bouw, ACV, ABVV, ACLVB), Brusselse overheidsdiensten voor Werk en Beroepsopleiding zoals Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel en andere openbare operatoren zoals Leefmilieu Brussel, SFPME / Efp en de
Administration de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
In dit stadium is het nog moeilijk om de benodigde middelen nader te bepalen zolang de potentiële locatie nog niet is geïdentificeerd.

Het oorspronkelijk budget van 16 miljoen euro voorzien in het Beliris-project zal echter naar alle waarschijnlijkheid niet alle behoeften dekken. Afhankelijk van de site die de POW zal kunnen huisvesten en die de steun van alle belanghebbenden zal gekregen hebben, zullen de budgettaire aspecten worden verfijnd.