Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het strategisch plan voor het GLB

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1003)

 
Datum ontvangst: 08/11/2021 Datum publicatie: 14/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Geachte minister, 

Ik heb u onlangs een vraag gesteld over de GLB-steun voor onze Brusselse landbouwers. Het is inderdaad van belang dat zij worden aangemoedigd en in staat worden gesteld hun activiteiten voort te zetten en daarbij een verzekerd inkomen te hebben. De toegang tot de GLB-premies lijkt derhalve relevant te zijn.

Zoals u weet, wordt het nieuwe GLB binnenkort in het Europees Parlement in stemming gebracht. Hoewel enkele interessante vorderingen lijken te worden voorgesteld, moet toch worden gevreesd dat dit nieuwe GLB alleen de grootste landbouwers ten goede zal komen en de opkomst van kleine structuren, zoals die welke wij in Brussel kunnen aantreffen en waarvan het belang niet meer is aan te tonen, niet zal bevorderen. Het zal jongeren er niet toe aanzetten het over te nemen, en als we weten dat de gemiddelde leeftijd van onze Belgische landbouwers 55 jaar is, kunnen we ons met recht afvragen wie ons over tien jaar te eten zal geven.

Gelet op de huidige organisatie, antwoordde u dat Brussel voor het GLB afhankelijk is van het Vlaams strategisch plan.

Dus, hebt u kunnen tussenkomen in het nadenken over en het schrijven van het Vlaams strategisch plan waarvan Brussel afhangt? Zo ja, wat kwam er uit? Zo niet, waarom niet? Hebt uoverleg gepleegd met de Brusselse landbouwers en de verenigingen die zich met deze kwesties bezighouden? Zijn er plannen om over dit onderwerp te communiceren? Zo ja, naar welk publiek toe?

 

 

 
 
Antwoord    1)
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft niet meegewerkt aan het opstellen van het Vlaamse strategische plan en was niet verzocht om dat te doen.

2)
Mijn kabinet heeft de actoren uit het verenigingsleven ontmoet, alsook de landbouwersfederaties die werken rond de kwestie van de financiering van de landbouw via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de tenuitvoerlegging van een ontwikkeling van de sector naar duurzame praktijken.

3)
Op dit moment is er geen specifieke communicatiecampagne voorzien voor het nieuwe GLB. De administratie Brussel Economie en Werkgelegenheid werkt echter aan de versterking van het kader van de financiële ondersteuning van de Brusselse landbouwers die de GLB-steun niet genieten. Die werkzaamheden horen tot een van de doelstellingen van de Good Food-strategie.

De administratie heeft ook een overzicht afgewerkt van alle reeds bestaande economische steunmaatregelen voor de Brusselse landbouwers. Dat overzicht zal via een nieuwsbrief van de Facilitator Standslandbouw worden doorgestuurd naar de landbouwers. Het werk werd openbaar gemaakt op het Good Food-portaal.