Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het voorontwerp van samenwerkingsovereenkomst met het Waals Gewest betreffende de verankering van FormaForm in het beroepsopleidingslandschap

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 871)

 
Datum ontvangst: 17/01/2022 Datum publicatie: 15/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In uw antwoorden over de begroting en meer in het bijzonder over de oprichting van FormaForm, zei u dat het tijd is om een echte professionalisering van het beroep van "opleider" mogelijk te maken. Er wordt een voorontwerp van samenwerkingsakkoord met het Waals Gewest goedgekeurd, dat het mogelijk zal maken het huidige systeem in het beroepsopleidingslandschap te verankeren, maar ook onder meer een 4e opleidingsoperator erbij te betrekken, namelijk de SFPME - de dienst voor kmo-opleidingen van de Franse Gemeenschapscommissie.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  • Zal deze toekomstige samenwerkingsovereenkomst een onderdeel bevatten dat meer vrijheid biedt bij het vaststellen van de weddeschalen voor opleiders?

  • Hoe staat het met dit voorontwerp van samenwerkingsovereenkomst?

  • Hoe staat het met de inhoud?

  • Welke specifieke rol zal de SPFME in deze regeling spelen?

  • Neemt u beroepsonderwijs en -opleiding op in deze regeling om deze te versterken?

 

 

 
 
Antwoord    Sinds 2010 zijn Bruxelles Formation, Forem en IFAPME partners in het Formaform-project, dat medegefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds, dat opleiders in hun beroepspraktijk wil helpen het hoofd te bieden aan de grote veranderingen waarmee ze geconfronteerd worden op het vlak van doelgroepen, omgeving, pedagogie en technologieën. Tot de doelgroep behoren opleiders, begeleiders en iedereen die contact heeft met werkzoekenden en bedrijven van een of verschillende van de partijen.

In 2016 werd een tripartiete partnerschapsovereenkomst afgesloten tussen diezelfde drie operatoren om Formaform-interoperatoren te vormen als opleidingsinstrument voor opleiders. Het aanbod omvat de basis- en de voortgezette opleiding, alsook het delen van praktijken, ondersteuning op het terrein en individuele of groepscoaching.

Vanaf 2016 werd de doelgroep verbreed dankzij het ESF-project dat in het kader van de ESF-programmering 2014-2020 werd ingediend. Het is de bedoeling om het specifieke karakter van de opleiding voor volwassenen te behouden en tegelijkertijd de benaderingen te diversifiëren teneinde tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de nieuwe partnerinstellingen.

In het kader van de ESF-programmering 2014-2020 staat het project, omgedoopt tot Formaform+, dus open voor socio-professionele inschakeling, het Brusselse programma van alternerende opleidingen voor kmo's, de competentiecentra en het Beroepenpunt (voor begeleiders, pedagogisch ondersteunend personeel en medewerkers belast met begeleidingsopdrachten).

Deze partnerschapsovereenkomst liep van rechtswege af aan het einde van de ESF-programmering 2014-2020.

In de huidige context is Formaform een partnerschapsproject dat geen enkele eigen juridische structuur heeft die het in staat stelt zijn werkterrein uit te breiden, zich open te stellen voor meer partners en de voor zijn ambitie noodzakelijke uitdagingen aan te gaan.

Dit voorontwerp van samenwerkings-overeenkomst, dat momenteel wordt afgesloten tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest, beoogt de oprichting van een multipartnercentrum voor de ontwikkeling van competenties voor professionals op het gebied van begeleiding, opleiding, socio-professionele inschakeling en de erkenning van competenties, met rechtspersoonlijkheid.

Door zo te handelen, zal het ook mogelijk zijn om:
- het huidige systeem in stand te houden;
- het te verankeren in het institutionele landschap;
- zijn opdrachten te verbreden;
- de synergieën op het terrein te versterken, alsook de samenhang in de ontwikkeling van het beroepsopleidingsaanbod in de ruime zin;
- het toepassingsgebied uit te breiden tot socio-professionele inschakeling, de erkenning van competenties en levenslange beroepsoriëntatie.Deze doelstellingen zullen uitvoerig worden uiteengezet in de tekst en de opmerkingen, die ik in de Commissie zal toelichten.

Het huidige voorontwerp voorziet ook in een vierde openbare operator voor beroepsopleiding: de Service Formation PME, een entiteit van de dienst beroepsopleiding van de Franse Gemeenschapscommissie.

Deze uitbreiding waarborgt een evenwicht tussen Waalse en Brusselse operatoren. Zij garandeert de SFPME als basisbeheerder van Formaform te kunnen optreden, zowel als begunstigde als als actor in het bestuur ervan.

Er werd daadwerkelijk overeengekomen dat het centrum EFP geassocieerd wordt met de SFPME als begunstigde van de regeling.

Wat de voortgang van dit dossier betreft, gaat het om een dossier dat gezamenlijk gedragen wordt door de ministers Morreale en Borsus voor het Waalse Gewest en minister Clerfayt voor de Franse Gemeenschapscommissie.
Het voorontwerp van samenwerkings-overeenkomst werd in november 2021 in tweede lezing goedgekeurd door de twee entiteiten. Vervolgens werd de afdeling wetgeving van de Raad van State om advies gevraagd.

Op basis daarvan zal de procedure verlopen. U zal op de hoogte worden gehouden van het resultaat.

Ten slotte stelt u mij vragen over de vaststelling van de barema’s van de opleiders. Zoals u begrepen zal hebben, behoort dat luik geenszins tot de opdrachten van Formaform.