Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe relancepremie voor de Brusselse horecasector.

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 512)

 
Datum ontvangst: 25/10/2021 Datum publicatie: 10/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/01/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Velen waren opgelucht toen de Brusselse regering in maart jongstleden haar nieuwe Tetra-premie heeft voorgesteld voor de economische sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de covid-19-pandemie. Er werd 111 miljoen euro aangekondigd, wat later werd verhoogd tot bijna 118 miljoen euro. Daarmee konden vele bezorgde Brusselse bedrijfsleiders een zeer delicate financiële situatie met meer kalmte het hoofd bieden. Bovendien beloofde de Tetra-premie een billijkere en gerichtere steun, want de premie zou variëren volgens het aantal voltijdsequivalenten in de onderneming en de vastgestelde daling van de omzet. Dat zou het a priori mogelijk maken om een doeltreffendere en gerichtere steun te verlenen, rekening houdend met de reële behoeften van de ondernemingen.

Sinds de eerste premies werden uitgekeerd, is er echter veel water onder de brug gestroomd. Dankzij de grote inspanningen in het kader van de vaccinatiecampagne konden de restaurants en cafés weer opengaan. De hervatting van de activiteiten heeft weer een beetje geld in het laatje van de etablissementen gebracht. De horecasector blijft echter financieel kwetsbaar en moet blijvend gesteund worden, parallel met de relance die in het hele Gewest wordt uitgerold. De Brusselse horecafederatie heeft daar trouwens herhaaldelijk om gevraagd.

In deze geest zal er vanaf 25 oktober een nieuwe "relancepremie" beschikbaar zijn. Niet minder dan 45 miljoen euro zal ter beschikking worden gesteld van restaurants, cafés en leveranciers die een omzetverlies van 60% of meer hebben geleden, in de vorm van een bedrag tussen 7.000 euro en 26.000 euro. Tegelijkertijd krijgen de startende etablissementen een forfaitaire premie van 2.000 euro. Er zij echter op gewezen dat deze premie enkel zal worden uitgekeerd aan de etablissementen die over een witte kassa beschikken.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  1. Hoe werden de criteria betreffende het omzetverlies van 60% of meer vastgesteld? Op welke basis? Hoe denkt u de etablissementen met een omzetverlies van minder dan 60% gedurende dezelfde periode te ondersteunen? Kunt u, gelet op het beschikbare budget, eventueel een ruimere regeling voor de toekenning van de premies overwegen, met name voor de etablissementen die de drempels benaderen?

  2. Hoe staat het met de premie voor de etablissementen die er zich toe verbinden een witte kassa te installeren, maar dat niet hebben gedaan in de referentieperiode die wordt gebruikt voor de toekenning van de relancepremie?

Wil de Brusselse regering met dat criterium de installatie van witte kassa’s aanmoedigen?

 
 
Antwoord    Wat de steunmechanismen voor de sector van de restaurants en cafés betreft:

Het zeer nauwe contact dat mijn kabinet en ikzelf hebben met de ondernemingen en de ondernemers uit deze sector, zowel rechtstreeks als met de sectorale federaties via de Taskforce Economie of Brupartners, vormt een essentieel onderdeel bij de uitwerking van de steunmaatregelen.
De twee laatste ontmoetingen vonden plaats op 14 december 2021 en 17 januari 2022. Zij werden natuurlijk aangevuld met talrijke telefonische contacten en regelmatig contact via e-mail.
Deze raadplegingen en dit overleg dragen bij aan de opstelling van de toegangsvoorwaarden voor alle premies, zoals bijvoorbeeld de drempel van omzetverlies. Dat is het geval voor Tetra, Tetra+, Relance en het geldt ook voor de nieuwe maatregelen die we naar aanleiding van de aanhoudende restricties uitwerken.

De Relancepremie is bedoeld om het herstel van reca-inrichtingen te ondersteunen die met ernstige cashflowproblemen worden geconfronteerd en waarvan het activiteitenniveau nog te laag is, en meer in het bijzonder van de inrichtingen die gelegen zijn in wijken die het bijzonder zwaar te verduren hebben (zakenwijken, de Europese wijk, toeristische zones) en die in feite nog steeds heel zwaar worden getroffen (met een omzetdaling van 60% of meer).

Onze steunmaatregelen zijn gericht op ondernemingen die het meest in moeilijkheden verkeren en ze worden aangepast aan hun situatie op het vlak van omzetverlies en het aantal VTE's.

De algemene toegangsvoorwaarden van de vorige premies (Tetra en Tetra+) werden behouden voor de Relancepremie, dat wil zeggen dat de onderneming cumulatief:
- geregistreerd moet zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op 31 december 2020;
- een vestigingseenheid (VE) in Brussel moet hebben (de premie wordt voor maximaal 5 VE’s toegekend);
- niet vrijgesteld van btw mag zijn;
- de sociale en fiscale verplichtingen moet nakomen;
- een omzet van meer dan 25.000 euro moet hebben gerealiseerd in 2019.

Bovendien konden ondernemingen in een procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) een premieaanvraag indienen.

De restaurants en cafés en hun leveranciers moesten voldoen aan de geldende wetgeving en dus, indien van toepassing, beschikken over een ‘witte kassa’ (koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, Belgisch Staatsblad van 31 december 2009 en van 26 januari 2010).


Het voorziene budget bedroeg 45.000.000 euro.

In totaal werd 42.866.408 euro vereffend, met een gemiddelde bedrag van 10.746 euro, waarvan 13.783.128 euro voor 1.467 reca-ondernemingen en leveranciers die het hebben gekregen met een gemiddelde bedrag van 9.395 euro.

Wat de steunmaatregelen betreft, zou ik ook willen herinneren aan de nieuwe herkapitalisatie van Brusoc voor een bedrag van 15.000.000 euro, wat mogelijk maakt om de Recover- en Oxygenleningen voort te zetten om ondernemingen met maximaal 10 VTE’s te ondersteunen.

De interventies van Brusoc kunnen ook worden uitgevoerd bij ondernemingen die naar aanleiding van de gezondheidscrisis voor een gerechtelijke reorganisatie hebben gekozen en die vooruitzichten hebben op een doorstart. De ondernemingen die in bepaalde wijken van het Gewest zijn gevestigd die in het bijzonder getroffen zijn door de crisis (Europese wijk, toeristische wijken, verpauperde wijken die opgenomen zijn in ZSH) zullen een verminderde rentevoet kunnen genieten tijdens de periode van de lening.

Er moet ook worden opgemerkt dat hub.brussels in het kader van het programma Think Innovate Develop (TID) een methode voor een participatieve, lokale en commerciële ontwikkeling heeft uitgewerkt. De TID-studie over de Europese wijk is beschikbaar op de website van hub.brussels

Dat alles vult de federale maatregelen aan, met name die, die op 10 december 2021 werden aangekondigd voor een bedrag van 66.000.000 euro.