Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal studenten-ondernemers in Brussel

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 513)

 
Datum ontvangst: 19/01/2022 Datum publicatie: 24/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 24/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Vandaag beginnen veel jongeren al tijdens hun studies aan het ondernemersavontuur met een ondernemingsproject. Op 1 januari 2017 werd het statuut van student-ondernemer in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de behoeften van de ondernemers en hun gezinnen, met name dankzij de sociale en fiscale voordelen. Op de website van 1819 staat dat in de laatste vier jaar ongeveer 8.000 studenten de stap naar het ondernemerschap zouden hebben gezet.

Dankzij websites zoals die van de FOD Economie hebben we toegang tot cijfers over het totale aantal studenten-ondernemers in ons land. We kunnen ook het aandeel van de studenten-ondernemers volgens hun leeftijd of nog volgens de bedrijfstak kennen. We kennen echter niet het aandeel van de studenten-ondernemers per Gewest. In de pers kunnen we lezen dat drie kwart van de studenten-ondernemers Vlamingen zouden zijn.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Beschikt u over jaarcijfers over het aantal studenten-ondernemers in Brussel en hun evolutie sinds 2018?

  • Kent u de verdeling van de studenten-ondernemers per Gewest?

  • Welk beleid wordt gevoerd om het statuut van student-ondernemer aan te moedigen? Voert u daartoe promotiecampagnes?

  • Beschikt u over cijfers over het aantal studenten-ondernemers die begeleiding hebben gekregen van de verschillende Brusselse diensten die dat statuut bevorderen en ondersteunen en/of van een van de op het grondgebied aanwezige laboratoria, met name die welke binnen de universiteiten en hogescholen werden opgericht?

 

 

 

 
 
Antwoord   

Dit zijn de jaarlijkse cijfers over het aantal student-ondernemers in Brussel:

 

Datum telling

Leeftijd

Brussels Gewest

Mannen

Vrouwen

Totaal

31-12-17

18 jaar

33

5

38

19 jaar

35

12

47

20 jaar

49

24

73

21 jaar

55

31

86

22 jaar

50

34

84

23 jaar

40

35

75

24 jaar

34

29

63

25 jaar

1

0

1

Totaal

297

170

467

31-12-18

18 jaar

19

7

26

19 jaar

115

25

140

20 jaar

81

24

105

21 jaar

80

45

125

22 jaar

87

54

141

23 jaar

75

47

122

24 jaar

59

37

96

25 jaar

1

3

4

Totaal

517

242

759

31-12-19

18 jaar

19

7

26

19 jaar

45

13

58

20 jaar

129

34

163

21 jaar

96

34

130

22 jaar

102

45

147

23 jaar

93

41

134

24 jaar

69

38

107

25 jaar

5

2

7

Totaal

558

214

772

31-12-20

18 jaar

8

3

11

19 jaar

36

11

47

20 jaar

75

21

96

21 jaar

127

35

162

22 jaar

99

39

138

23 jaar

103

48

151

24 jaar

82

45

127

25 jaar

1

4

5

Totaal

531

206

737

 

Enkele verduidelijkingen bij deze cijfers:

  • De geografische uitsplitsing van de betrokkenen (hier per Gewest) is gemaakt aan de hand van het officiële adres (domicilie) of het aangegeven adres. Dat stemt niet noodzakelijkerwijze overeen met de plaats waar de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend en is niet gebonden aan de plaats waar de student studeert. Die gegevens zijn niet gekend door het RSVZ.
  • Wat de cijfers voor 2021 betreft, zullen de voorlopige kwartaalgegevens in maart 2022 beschikbaar zijn. De definitieve jaarcijfers voor de situatie op 31 december 2021 zullen in juli 2022 beschikbaar zijn.

 

De uitsplitsing van de student-ondernemers voor het jaar 2020 is 8,9% voor het Brusselse gewest, 17,8% voor Wallonië en 73,3% voor het Vlaamse gewest.

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet zich in om jongeren te sensibiliseren voor ondernemerschap. Daartoe worden veel maatregelen genomen, hetzij door hub.brussels, hetzij door gesubsidieerde privépartners voor maatregelen om jongeren te sensibiliseren of te begeleiden bij het concretiseren van hun ondernemersproject. Die acties beogen de ondernemingsdynamiek op een globale manier te ondersteunen. De acties zijn niet specifiek gericht op student-ondernemers. Voor meer details over de maatregelen raad ik u aan de antwoorden te raadplegen die ik al heb kunnen geven op de schriftelijke vragen nrs. 473, 474, 490 en 494.

 

Daarnaast publiceren de websites ‘Young Entrepreneurs of Tomorrow’ (YET) en ‘1819’ elk jaar een artikel over het statuut van student-ondernemer. Het artikel is beschikbaar op het volgende adres: https://1819.brussels/nl/blog/student-ondernemer-worden-7-vragen

 

In het reglement van de YET-projectoproep die in 2021 werd gelanceerd, was overigens vermeld dat de ingediende projecten idealiter een denkoefening over het academische statuut van student-ondernemers zouden omvatten. Alle winnaars van de projectoproep 2021 hebben over dat statuut nagedacht. Het statuut is voorgesteld aan alle incubatoren. EPHEC, ICHEC, ULB en VUB hebben een academisch statuut van student-ondernemer ingevoerd. Het gaat in de eerste plaats om de mogelijkheid om de stage/het eindwerk rond het ondernemersproject te maken (en er dus tijd aan te besteden die in studiepunten wordt gewaardeerd); om op academisch niveau als student-ondernemer te worden erkend (eventuele aanpassing van de verplichtingen).

 

Voor het jaar 2020-2021 zijn 302 studenten en alumni begeleid in het kader van Be Starter, Ephec Entreprendre, Start.Lab, Start Lab Ichec en Boost Your Project. Helaas beschikt hub.brussels niet over de uitsplitsing van het aantal studenten en is het onmogelijk een onderscheid te maken tussen studenten met het academische statuut van student-ondernemer en studenten met het sociale statuut van student-ondernemer.