Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Vervrouwelijking van de sector van het bezoldigd personenvervoer en de rol daarvan bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 754)

 
Datum ontvangst: 03/02/2022 Datum publicatie: 10/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/03/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

De regering werkt aan de hervorming van de sector van het bezoldigd personenvervoer. Ik zou u willen vragen naar twee aspecten van deze hervorming die ik nog niet in de media besproken heb gezien. Het gaat om de dubbele kwestie van de vervrouwelijking van de "taxisector" en de rol van deze werknemers in onze stad bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen. De sector van het bezoldigd personenvervoer is, zoals wij weten, zeer mannelijk. Er zijn vele redenen voor dit onevenwicht tussen mannen en vrouwen, en die voeren ons terug naar de schoolbanken. Ik zou ook de aandacht willen vestigen op enkele nieuwsberichten die wij in ons Gewest hebben gehad over ongewenst seksueel gedrag door werknemers van de sector van het bezoldigd personenvervoer. Denk aan de campagne #UberCestOver die duizenden reacties heeft opgeleverd waarin het straffeloze gewelddadige gedrag van sommige chauffeurs tegenover vrouwen aan de kaak werd gesteld. Tot dusver is in Brussel geen gehoor gegeven aan deze oproep, we hebben geen enkele reactie gegeven. De burgers zijn bezorgd, en opnieuw is het hun manier om zich te verplaatsen in de stad die wordt getroffen.

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Bestaan er statistieken over het aantal klachten over ongewenst seksistisch en seksueel gedrag in het BPV?

  • Zijn er in het taxihervormingsplan specifieke opleidingen over seksueel en seksistisch geweld en een bewustmaking van de specifieke kenmerken van de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte opgenomen? Zijn deze opleidingen van toepassing op alle operatoren en platforms, inclusief Uber en Heetch?

Wordt met het project beoogd de interne behandeling van gevallen van seksueel en seksistisch ongewenst gedrag door bedrijven te standaardiseren en transparant te maken? Wat denkt u ervan om dergelijke opleidingen in het hervormingsplan op te nemen? Werd mevrouw Ben Hamou geraadpleegd over dit specifieke onderwerp?

  • Zijn er plannen om de mogelijkheden voor het melden van ongewenst gedrag in de mobiele applicaties van de diensten voor bezoldigd personenvervoer te verbeteren en te standaardiseren, of zelfs om een specifiek noodnummer in te stellen? Een dergelijk systeem zou ook moeten worden opgezet voor chauffeurs, die eveneens het slachtoffer kunnen worden van ongewenst gedrag. De meldingen moeten worden geregistreerd en toegankelijk zijn voor de overheid. Wat is uw standpunt hierover?

  • Is het Gewest van plan om bewustmakingscampagnes over seksueel en seksistisch geweld op te zetten om de Brusselaars bewust te maken van dit gedrag, via het BPV en in partnerschap met de chauffeurs?

  • Tot slot, zijn er genderquota in het taxiplan? Voorziet het plan in werkzaamheden ter vergroting van de vertegenwoordiging van vrouwen in de sector, door middel van aanwerving, opleiding en hun beveiliging, zodat niet meer dan twee derde van de vergunningen wordt verleend aan kandidaten van hetzelfde geslacht?

 

 

 
 
Antwoord    De Directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit heeft als taak om de regelgeving over de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur uit te voeren en erop toe te zien dat ze wordt nageleefd.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal klachten wegens seksistische en seksuele intimidatie dat door mijn administratie is behandeld:

In 2017: 1 klacht wegens seksistisch gedrag
In 2018: 3 klachten wegens seksistisch gedrag
In 2019: 2 klachten wegens seksistisch gedrag
In 2020: 1 klacht wegens seksistisch gedrag
In 2021: geen enkele klacht

De ontwerpordonnantie die ertoe strekt de taxisector en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur te hervormen, stelt de basisprincipes voor de sector vast. Die zullen in een uitvoeringsbesluit nader worden toegelicht. Naar aanleiding van die hervorming zullen de bepalingen over zowel de strafrechtelijke als de bestuurlijke sancties worden herzien. Hetzelfde zal gebeuren met de bepalingen over de opleiding.

Uiteraard werd ook mevrouw Ben Hamou, net zoals alle andere leden van de regering, over de ontwerpordonnantie geraadpleegd. Daarnaast werden meerdere adviezen ingewonnen en werd overleg gepleegd met onder andere Brupartners, de Gewestelijke Mobiliteitscommissie en het Adviescomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elke taxichauffeur ondertekent bij de uitreiking van het bekwaamheidsattest het handvest van de taxichauffeur (zie bijlage).


De Directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit houdt zich bezig met de behandeling van de klachten.


Wanneer tegen een Brusselse taxichauffeur een klacht werd ingediend die aanleiding kan geven tot een sanctie, moet de chauffeur minstens één keer worden opgeroepen, zodat hij zijn recht op verdediging kan uitoefenen.

De klachtenbehandeling kan resulteren in een seponering, een verwittiging of een doorverwijzing naar de tuchtraad.

De tuchtraad kan vervolgens aan de minister voorstellen om het dossier te seponeren, om het bekwaamheidsattest van de chauffeur in kwestie op te schorten en daaraan al dan niet de verplichting te koppelen om de selectieproeven opnieuw af te leggen of om het bekwaamheidsattest definitief in te trekken.

In elke taxi moet aan de achterzijde van een van beide hoofdsteunen van de voorzetels een aanplakbiljet vastgemaakt zijn dat te allen tijde duidelijk zichtbaar is voor de gebruikers. Daarop staat onder meer uitgelegd welke rechten de klanten hebben en hoe zij een klacht kunnen indienen (zie bijlage).

Bij besluit van 16 juli 2021, dat sinds 6 januari 2022 van kracht is, werd een gemeenschappelijk statuut ingevoerd, waardoor voortaan alle chauffeurs zich moeten houden aan de voorwaarden.

De kandidaat-chauffeurs in de VVC-sector, op wie de regelgeving tot dusver niet van toepassing was, zullen een bekwaamheidsattest moeten behalen. Dat attest kan bij een inbreuk op de regelgeving, bijvoorbeeld in geval van agressie, worden opgeschort of ingetrokken.
Er is voorlopig geen bewustmakingscampagne gepland.

De uitreiking van taxivergunningen is momenteel begrensd door een numerus clausus die is vastgesteld op 1.300 taxi’s (waarvan 100 voertuigen voor PBM’s). Er bestaat geen genderquotum. Er geldt daarentegen geen numerus clausus om taxichauffeur te worden. Iedereen die voldoet aan de moraliteits- en anciënniteitsvoorwaarden en het gepaste rijbewijs heeft, mag het opleidingstraject volgen.

De regering plant in de toekomst een studie over mogelijke oplossingen die de hindernissen voor vrouwen om aan de slag te gaan in de sector van het bezoldigd personenvervoer moeten wegnemen. Equal Brussels en Brussel Mobiliteit zullen die studie samen uitvoeren.