Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende actie nr. 12 van het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 587)

 
Datum ontvangst: 10/02/2022 Datum publicatie: 25/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op donderdag 16 juli 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op uw voorstel het eerste Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen goedgekeurd. Halverwege wens ik u een vraag te stellen over actie nr. 12 “Inrichting van een specifieke opleidingsmodule voor de gewestelijke overheden voor stedenbouw”:

  • Wanneer in 2021 en waar werden de in deze actie voorgestelde opleidingsmodules georganiseerd? Hoeveel werden er georganiseerd? Wat was de pedagogische inhoud ervan? In concreto, in welke vorm(en) werden de opleidingen verstrekt? Bijvoorbeeld in de vorm van rollenspellen?

  • Welke follow-up werd aan elk van de opleidingen gegeven?

  • Wie zijn de contactpersonen? Welk centraal contactpunt is aangesteld bij urban.brussels? Hoe kan met hem contact worden opgenomen? Gaat het om hetzelfde contactpunt voor de andere gewestelijke instellingen? Voor wie is het contactpunt bestemd? Hoe verloopt de communicatie?

  • Welke wijzigingen werden in tweede lezing aangebracht in het decreet tot vrijstelling van het BWRO?

  • Welke opleiding hebt u gepland voor de cel openbare ruimte van urban.brussels? Welke andere instellingen hebt u in het vizier?

  • Hoe worden de stedenbouwkundige inspecteurs opgeleid? Hoe controleren de stedenbouwkundige inspecteurs of de gendervisie die bij het begin van een stadsproject van toepassing is, geëerbiedigd wordt?

  • Hoe wordt tijdens en na de uitvoering van een stadsproject gecontroleerd of de gendervisie van bij het begin van het proces wordt geërbiedigd? Wordt bijvoorbeeld elk nieuw stadsproject voorgelegd aan een panel van vrouwen?

 
 
Antwoord    Urban heeft heel 2021 besteed aan de uitwerking en de invoering van een actieplan. Er werd in dat jaar dan ook geen enkele specifieke opleiding georganiseerd. Urban stelt aan al zijn medewerkers echter uiteenlopende opleidingen over gender en diversiteit voor die Talent.brussels organiseert.

Bovendien heeft Urban in november 2021 de campagne Equal.brussels gesteund over de bestrijding van geweld tegen vrouwen, met een interne informatie- en sensibiliseringscampagne en door witte lintjes ter beschikking te stellen van de hele personeelsgroep.


In 2021 heeft Urban samen met de begeleidingscommissie gewerkt aan het diversiteitsactieplan 2022-2023. De directieraad heeft dit plan op 24 februari 2022 goedgekeurd. Het zal zo spoedig mogelijk aan de bevoegde instanties worden overgemaakt.

Het is om die reden dat Urban geen vormingen heeft georganiseerd in het kader van geweld tegen vrouwen. Het bestuur zat volop in het uitwerkingsproces en in de implementatie van zijn actieplan.

Het plan houdt wel degelijk rekening met de sensibiliseringsacties en de opleidingen over deze problematiek.

Allerlei opleidingen over gender en diversiteit die Talent.brussels organiseert, worden voorgesteld in het vormingsplan 2022 van Urban.
Er zijn binnen Urban twee contactpersonen aangeduid voor de activiteiten in verband met gender en diversiteit: de diversiteitsmanager / voorzitter van de diversiteitscommissie van Urban en de coördinatrice Gender.

Tot op vandaag zijn geen specifieke wijziging hieromtrent.


Allerlei opleidingen over gender en diversiteit die Talent.brussels organiseert, worden overgenomen in het vormingsplan 2022 van Urban. Overigens neemt de verantwoordelijke van de cel Openbare Ruimten van Urban deel aan de uitwisselingen en aan de werkgroep, samen met de coördinatrice Gender en de diversiteitsmanager.

De GSOB biedt een opleiding aan met als titel 'controle op stedenbouwkundige en patrimoniale aangelegenheden'. Het betreft echter een basisopleiding en de deelnemers zijn (te) zeer verscheiden, zodat de controleurs de job eerder al doende leren, door de wetgeving in te studeren, kennis te maken met de jurisprudentie, tijdens uitwisselingen met de departementen Inspectie en Administratieve Sancties (IAS) en Advies en Beroep (DAB) van de directie Juridische Zaken van Urban, enz.

De controleurs kunnen de conforme uitvoering van een stedenbouwkundige vergunning nagaan zodra ze wordt afgegeven. Elke eventuele gendergerelateerde visie die een onderzoeksproces zou hebben doorlopen, moet dan noodzakelijkerwijze tot uiting komen in de plannen en de voorwaarden van de vergunning. De controleurs kunnen het gegronde karakter van een of ander aspect van een stedenbouwkundige vergunning niet in vraag stellen.