Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de milieu-impact van de elektronische wegwerpsigaret

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1053)

 
Datum ontvangst: 14/02/2022 Datum publicatie: 25/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Ik wil graag uw aandacht vestigen op de elektronische wegwerpsigaret. Dit fenomeen, dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten en populair is bij jongeren op het sociale netwerk TikTok, heeft een niet te verwaarlozen impact op het milieu, aangezien het om een wegwerpproduct gaat.

Deze e-sigaret bestaat immers uit verschillende onderdelen. Er zijn er 5, namelijk het voorwerp zelf, dat gemaakt is van plastic, het verwarmingselement, de batterij die hoofdzakelijk uit lithium bestaat en een reservoir dat de vloeistof bevat.

Afgezien van het dramatische aspect voor de volksgezondheid, vooral onder jongeren, rijzen vragen over de vervuiling die deze nieuwe mode zou kunnen veroorzaken. Deze nieuwe sigaretten worden, net als andere, te vaak om het even waar weggegooid.

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Bent u op de hoogte van dit fenomeen? Zo ja, wat wordt er gedaan om deze nieuwe plaag voor het milieu te bestrijden?

  • Bestaat er een recyclageproces voor deze elektronische wegwerpsigaretten? Zo niet, wordt daarover nagedacht?

  • Wordt er, in de lijn van het verbod op plastic wegwerpproducten, overwogen om deze te verbieden?

 

 

 

 
 
Antwoord    1)
Het gaat inderdaad om een plaag voor het milieu, maar ook voor de volksgezondheid. Het fenomeen van elektronische apparatuur voor eenmalig gebruik is niet nieuw, maar deze sigaretten, die nu in veel grotere aantallen verspreid worden, vormen een echt probleem voor de volksgezondheid en wat de verspilling van natuurlijke hulpbronnen betreft.


Die wegwerpsigaretten vallen onder het systeem van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) omdat het gaat over elektrische en elektronische apparatuur in de zin van de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit systeem legt de producenten van die apparatuur op om de terugname, inzameling en verwerking van die AEEA te organiseren en financieel te ondersteunen. In België werd de vzw Recupel gemandateerd door de producenten om die verplichtingen uit te voeren. Bij de aankoop van die sigaretten wordt een bijdrage aangerekend om dat systeem te financieren. Hetzelfde geldt voor de batterij in de sigaret, die eveneens onder het UPV-stelsel valt krachtens de Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's. De vzw Bebat organiseert dit systeem voor batterijen in België.


Concreet wil dit zeggen dat wanneer de gebruiker van de sigaret zich na gebruik ervan wil ontdoen, hij ze moet inleveren in een geschikt inzamelpunt: dat kan in de winkel zijn waar hij de sigaret gekocht heeft, in een containerpark of een erkende verwerkingsinstallatie. De lijst van die inzamelpunten (meer dan 12.000 in België) staat op de website van Recupel.Naast dat operationele aspect heeft Recupel ook als opdracht de consumenten te informeren en sensibiliseren rond bestaande terugname- en inzamelingssystemen, hun rol bij het hergebruik en de recyclage en de mogelijke effecten van AEEA op het milieu. Een winkel die elektronische apparatuur verkoopt wordt geacht informatie over terugnamesystemen van AEEA voor consumenten uit te hangen.


De regelgeving verplicht de producenten ook om op de elektronische apparatuur het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak aan te brengen om te vermijden dat AEEA in witte zakken gegooid wordt.

2)
Zodra de sigaretten via het door Recupel opgezette syteem ingezameld zijn, worden ze verstuurd naar de geschikte verwerkingsinstallaties. De verschillende onderdelen worden gedemonteerd en gerecycleerd. De regelgeving legt de doelstellingen voor de inzameling en verwerking vast, waaronder een te behalen terugwinnings- en recyclagepercentage in functie van de categorieën van apparaten, maar ook van de onderdelen van de apparaten (artikelen 2.4.59 en volgende van de Brudalex).

3)
Momenteel vallen elektronische wegwerpsigaretten niet onder de regelgeving betreffende de producten voor eenmalig gebruik, maar dat sluit niet uit dat dit ooit zal veranderen. Het door Recupel opgezette syteem biedt effectief een oplossing a posteriori voor de elektronische wegwerpsigaretten. Om echt doeltreffend te zijn, zou het gewoonweg verboden moeten worden die sigaretten in de handel te brengen. De federale staat is bevoegd om zo’n maatregel te nemen.