Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de terugbetaling van de leningen COVID-19

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 526)

 
Datum ontvangst: 21/02/2022 Datum publicatie: 26/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De Recover-lening werd in juni 2020 gelanceerd en had een maximale leenperiode van 3 jaar. Er was geen aflossingsvrije periode aan verbonden.

Deze werd gevolgd door de Oxygen-lening, die in februari 2021 werd gelanceerd, met een maximumlooptijd van 7 jaar en een kapitaalfranchise van minimaal 12 maanden.

De horecalening via de delegatie van Brussel Financiën is op 30 april 2020 gestart voor een duur van 5 jaar, met een aflossingsmoratorium, behalve voor de intrest, van 6 tot 12 maanden. De maatregel is uitgebreid zodat deze ondergeschikte lening alle ondernemingen met meer dan 10 VTE bereikt. Dit betekent dat de looptijd van de lening nu maximaal 7 jaar is, met de mogelijkheid van lange moratoria op de aflossing van het kapitaal.

De Proxi-lening is op 15 oktober 2020 van start gegaan. De lening heeft een looptijd van vijf of acht jaar. Het kan in één keer worden terugbetaald of maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. Er is geen kapitaalfranchise aan verbonden.

De Huurlening is medio januari 2021 van start gegaan en bepaalt dat de huurder de lening en de rente terugbetaalt in 18 maandelijkse termijnen, waarvan de eerste 6 maanden na de toekenning van de lening moet worden betaald. In juni 2021 werd deze verlengd, met een aflossingsperiode die werd verlengd van 2 tot 5 jaar en een kapitaalfranchise van 24 maanden.

Mevrouw de minister, mijn vragen zijn dus eenvoudig

  • Hoeveel van het totale aantal begunstigden hebben hun Recover of Proxi lening terugbetaald? Hoeveel zijn onmiddellijk met de terugbetaling begonnen, hoeveel hebben nog niet terugbetaald en om welke redenen, indien die er zijn? Wat is het totale bedrag van de aflossingen op deze verschillende leningen tot op heden?

  • Met betrekking tot de Oxygen-lening en de eerste Horeca-lening, met de franchise gesloten of bijna gesloten, hoeveel van het totale aantal begunstigden zijn begonnen met terugbetalen, en zo niet, om welke redenen? Wat is het totale bedrag van de aflossingen tot op heden?

  • Ten slotte, voor de Huurlening of ondergeschikte leningen, waar nog moratoria van kracht kunnen zijn, hoeveel begunstigden zijn begonnen met terugbetalen van het totale aantal begunstigden en voor welk bedrag aan terugbetaling tot op heden?

  • Zijn er verzoeken om verlenging van moratoria (geweest), hoeveel en voor welke producten, en wat was de reactie van Brussel Financiën?

 
 
Antwoord    Wat de Proxi-leningen in het kader van het Brusselse Waarborgfonds beheerd door Brusoc betreft:
- Eén enkele werd vroegtijdig terugbetaald op 21 maart 2022.
- De kredietgever en de onderneming bepalen samen de terugbetalingsvoorwaarden in overeenstemming met de ‘Proxi-lening’-regelgeving.
- In de meeste gevallen gaat het om een terugbetaling die begint vanaf de terbeschikkingstelling van de lening (+/- 80 % van de dossiers, d.w.z. bijna 40 betrokken ondernemingen; in 20% van de dossiers wordt voorzien in voorwaarden per trimester, semester of op het einde, d.w.z. bijna een vijftiental betrokken ondernemingen).

Wat de ‘horeca’-leningen betreft, die op 31 december 2021 door finance&invest.brussels toegekend werden:

- Op het totaal van 147 begunstigden hebben 23 begunstigden het kapitaal en de rente terugbetaald, één begunstigde heeft niet terugbetaald wegens een PGR.
- Sinds het begin van de opdracht werd € 1.029.794,20 rente ontvangen.
- Er werd € 1.753.207,24 in hoofdsom terugbetaald.

Wat de dossiers betreft, die opgesteld werden vóór 31 december 2020 en die een verlenging van de kapitaalfranchise tot maximaal 24 maanden konden aanvragen, hebben 41 ondernemingen extra moratoriums bij finance&invest.brussels aangevraagd die allemaal goedgekeurd werden.

Wat de Recover-leningen betreft, die door Brusoc toegekend werden:
- 21 begunstigden hebben hun Recover-lening integraal terugbetaald;
- Alle dossiers zijn gestart met de terugbetaling, behalve één, d.w.z. 241 van de 242 ondernemingen. Die laatste heeft haar faillissement aangevraagd;
- Het totaalbedrag van de terugbetalingen is momenteel € 1.478.518,26.
Wat de Oxygen-leningen betreft, die door Brusoc toegekend werden:

- Op het totaal van de al vrijgemaakte Oxygen-leningen, d.w.z. 262 dossiers, zijn 199 dossiers gestart met de terugbetaling;
- 60 dossiers hebben nog een moratorium, die betalen enkel de rente terug;
- Drie dossiers hebben nooit terugbetaald (faillissement aangevraagd);
- Het totaalbedrag van de terugbetalingen is momenteel € 1.222.396,57.
Wat Brusoc betreft, hebben drie ondernemingen die een moratorium verkregen hebben een verlenging van zes maanden aangevraagd.
Wat de handelshuurleningen betreft, werden 283 leningen verstrekt aan Brusselse ondernemingen voor een totaalbedrag van € 3.762.135.

Oorspronkelijk konden de leningen terugbetaald worden over een periode van 18 maanden na een moratoriumperiode van zes maanden.

In een wijzigingsbesluit van 21 mei 2021 werd de moratoriumperiode verlengd tot 24 maanden, gevolgd door een spreiding van de terugbetalingen op 36 maanden.

De ondernemingen die vóór het wijzigingsbesluit een toekenning genoten, konden een aanvraag indienen om te genieten van diezelfde voordelen.

Die hebben dat echter niet allemaal gedaan en dus bestaan er twee terugbetalings-’regelingen’:
- Terugbetaling op twee jaar (moratorium van zes maanden en terugbetaling op 18 maanden): deze regeling betreft 103 dossiers (36%) voor een totaalbedrag van € 1.103.415 (29%). De eerste terugbetalingen liggen tussen augustus 2021 en april 2022.
- Terugbetaling op vijf jaar (moratorium van 24 maanden en terugbetaling op 36 maanden). Deze regeling betreft 183 dossiers voor een totaalbedrag van € 2.658.720. De eerste terugbetalingen liggen tussen maart 2023 en januari 2024.

Nu het kader is vastgesteld, ziet de terugbetalingssituatie op 31 januari 2022 er als volgt uit:
Op basis van de moratoriumperiodes en de respectieve aflossingsplannen zijn 93 dossiers op 31 januari 2022 met hun afbetalingsplan gestart voor een bedrag van € 124.278.