Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de middelen die zijn toegekend aan de (her)kwalificatiestrategie en het werkgelegenheidsintegratiebeleid van het herstelplan

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 963)

 
Datum ontvangst: 04/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 10/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In het herstelplan hebt u aangekondigd dat er 100 miljoen euro zou worden uitgetrokken voor de tewerkstelling. Vandaag stijgt de werkloosheid in Brussel ten opzichte van het vorige kwartaal tot 13,8% in het derde kwartaal van 2021. Tegelijkertijd blijft de werkzaamheidsgraad met 62,6% in het derde kwartaal van 2021 zeer laag.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Welke begrotingsmiddelen zijn tot nu toe vereffend in het kader van deze strategie?

  • Welke projecten ter verbetering van de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden gefinancierd met de fondsen voor het herstelplan? Voor welke bedragen respectievelijk?

  • Werden er fondsen gebruikt om de mismatch tussen de vaardigheden van de werknemers en de op de arbeidsmarkt gevraagde vaardigheden aan te pakken? Welke projecten werden gefinancierd om dat doel te bereiken?

  • Welke lopende projecten worden gefinancierd in het kader van deze kwalificeringsstrategie en inclusiebeleid inzake tewerkstelling?

  • Hoe worden de begrotingsmiddelen gebruikt om de inclusie van vrouwen in de STEAM-richtingen te verbeteren?

 

 
 
Antwoord    In het kader van het nationaal plan voor herstel en veerkracht heeft de Brusselse Regering onder mijn impuls twee strategieën voor werkgelegenheid en beroepsopleiding gedragen. Het gaat om de bij- en omscholingsstrategie en de herstelstrategie voor de arbeidsmarkt.

Ter herinnering, dit plan werd op 30 april 2021 ingediend bij de Europese Commissie. Op 13 juli 2021 heeft de Europese Raad hiervoor groen licht gegeven.

De twee bovengenoemde strategieën gaan gepaard met een investering van € 85 miljoen, te vereffenen tot en met 2026.


De eind 2021 vastgelegde vereffeningen maken melding van een bedrag van ruim anderhalf miljoen.


Voor 2022 bedragen de geraamde vereffeningen een kleine 10 miljoen euro.
Voor de bij- en omscholingsstrategie van de zogenaamd kwetsbare doelgroepen wordt een bedrag van 70 miljoen euro uitgetrokken.

Deze strategie is opgebouwd uit drie pijlers:

De eerste pijler “Reskill and Upskill” heeft betrekking op de duurzame inclusie op de arbeidsmarkt van de verst verwijderde, kwetsbare en gediscrimineerde doelgroepen. Dit onderdeel begint met een balans van de verworvenheden en de verduidelijking van de beroepsoriëntering en omvat de invoering van een traject van systematische opleiding dat gericht is op de taalvaardigheid en de digitale vaardigheden van de werkzoekenden door de gewestelijke overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling.

De uitrol van een digitale infrastructuur is bedoeld om de balans van de digitale competenties en de taalvaardigheid te automatiseren ten opzichte van de Europese certificeringsniveaus. Vandaar dat opleidingsmodules online de werkzoekenden de kans zullen geven opleiding te volgen op een digitaal platform om een hoger competentieniveau te bereiken. De daartoe goedgekeurde investeringen zullen eveneens de toegankelijkheid tot de instrumenten en tot digitale ruimten omvatten, met inbegrip van de begeleiders/begeleidsters om de digitale kloof te voorkomen en/of te verkleinen bij de doelgroepen die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt.

De tweede pijler heeft betrekking op de ondersteuning en de optimalisering van het inclusief tewerkstellingsbeleid. De pijler focust op investeringen als hefbomen om bepaalde hindernissen voor tewerkstelling te verkleinen voor specifieke doelgroepen.

De pijler omvat:

- De oprichting van vier bijkomende sites om nieuwe “kinderdagverblijven van Actiris”, de gewestelijke overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling, te huisvesten. Deze kinderdagverblijven maken het mogelijk de werkzoekenden te ondersteunen bij de toegang tot de arbeidsmarkt door een snelle oplossing voor kinderopvang te bieden, wanneer een werkzoekende een job vindt, een opleiding begint of zelfs voor infosessies over de begeleiding naar werk.

- De vormgeving en de invoering van een duurzaam integratietraject van werknemers met een handicap. De investeringen zullen worden ingezet om begeleidingsmodules te ontwikkelen, met inbegrip van verschillende vormen van compensatie voor en in tewerkstelling die aangepast zijn aan de individuele trajecten en in functie van de competenties.

De derde pijler heeft betrekking op de invoering en de verduurzaming van de eerste overnemerschapscoöperatie in België en de ondersteuning van sociale innovatie om de inclusie op de arbeidsmarkt van de verst verwijderde en kwetsbare doelgroepen te verbeteren.
De relancestrategie voor de arbeidsmarkt is gericht op de efficiëntie en de optimalisering van het activerings- en opleidingsbeleid, alsook de begeleiding van werkzoekenden en werknemers naar kansrijke en/of knelpuntberoepen ter ondersteuning van de economische relance van de ondernemingen en de sectoren.

De investering voor deze strategie wordt geraamd op 15 miljoen euro.

De strategie is gebaseerd op drie instrumenten en/of voorzieningen die ten uitvoer moeten worden gelegd:

1) Een beheerinstrument online voor de begunstigden van de steunvoorzieningen voor werk en/of opleiding, een instrument dat een kwantitatieve en kwalitatieve monitoring mogelijk maakt.


Dit instrument beoogt de monitoring en de opvolging van de werknemers die geactiveerd werden door het gewestelijke activeringsbeleid, per sector en soort onderneming.

Het instrument zal toegankelijk zijn voor de werkgevers die werknemers aanwerven die geactiveerd werden door de gewestelijke steun. De uitrol ervan zal gebeuren in het kader van de administratieve vereenvoudiging en in samenhang met de authentieke bronnen.

Het instrument zal zorgen voor de evaluatie van de reikwijdte en de impact van het activeringsbeleid op de individuele socioprofessionele inschakelingstrajecten met het oog op een duurzame en kwaliteitsvolle job.

2) De oprichting van een Gewestelijk fonds ter begeleiding van werknemers in geval van een herstructurering of faillissement van de onderneming.


Dit fonds beoogt dat elke Brusselse werknemer die ontslagen wordt in het kader van een faillissement of een herstructurering, begeleiding krijgt om een nieuwe job te vinden. Het betreft het voorstellen van een traject van collectief outplacement en aangepaste socioprofessionele begeleiding.

Deze maatregel dient om een flexibel en duurzaam instrument uit te werken dat een opleidings- en/of omscholingstraject kan bieden, alsook een doorgedreven begeleiding naar werk volgens de competenties van de werknemer om de arbeidsmarkt zo snel mogelijk opnieuw te betreden na het faillissement van de onderneming-werkgever. Een aanpak op basis van competenties zal het mogelijk maken om de werknemers door te verwijzen naar de sectoren met de grootste kans op een job, ongeacht het activiteitendomein waarin de werknemer zijn ervaring opdeed.

3) Een instrument ter ondersteuning van de omscholing of de heroriëntering naar de knelpuntberoepen.

De uitrol van dit instrument is gericht op de ontwikkeling van mechanismen die omscholing en (her)oriëntering naar kansrijke beroepen en sectoren mogelijk maken (knelpuntberoepen, kansrijke beroepen en toekomstberoepen), voor werkzoekenden en/of werknemers die tijdelijk werkloos zijn.

We zijn minder dan een jaar na de goedkeuring van het National Plan voor Herstel en Veerkracht door de Europese Unie en het begrotingsjaar 2022 is nog niet afgerond. De vereffende bedragen zullen dus begin 2023 identificeerbaar zijn volgens de reële uitvoering van de begroting.
Alle projecten die hierboven in detail zijn beschreven, zijn operationeel of prospectief gestart.
De bij- en omscholingsstrategie heeft tot doel de belemmeringen voor tewerkstelling weg te nemen en het activeringsbeleid voor Brusselaars te versterken, en in het bijzonder voor bepaalde groepen die kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt, waaronder vrouwen.

De strategie voor de relance van de arbeidsmarkt en meer in het bijzonder de pijler gewijd aan het ondersteuningsmechanisme voor omscholing of heroriëntering naar knelpuntberoepen, maakt het mogelijk om mogelijkheden te benutten om de toegang van vrouwen tot STEAM-sectoren te stimuleren.