Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de deelname van bedrijven aan ecologische inspanningen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1113)

 
Datum ontvangst: 04/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 17/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

België kan tegen 2050 koolstofneutraliteit bereiken, maar er is nog een lange weg af te leggen en er zijn nog veel uitdagingen. Volgens de FOD Leefmilieu is het technisch haalbaar, maar vormt het een grote uitdaging en vergt het systemische veranderingen. De bedrijven die op ons grondgebied aanwezig zijn, moeten aan deze doelstelling kunnen bijdragen, op voorwaarde dat zij goed geïnformeerd zijn en goed ondersteund worden bij hun inspanningen om de koolstofuitstoot te verminderen.

Ik zou graag willen weten:

  • Welke sensibiliseringsacties hebben Leefmilieu Brussel en hub.brussels ondernomen bij de ondernemingen om deel te nemen aan de inspanningen op het vlak van ecologie?

  • Welk publiek is als prioriteit aangemerkt? Winkeliers, zelfstandigen, ZKO’s, KMO’s, grote bedrijven? Wie van deze doelgroepen heeft baat bij een begeleiding op maat?

  • Hoeveel VTE's bij HUB zijn betrokken bij de ondersteuning van bedrijven in hun inspanningen om het milieu te beschermen?

  • Welke acties worden ondernomen om afvalvermindering, afvalsortering, energieoptimalisering, verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de CO2-uitstoot aan te moedigen?

  • Welke gewestelijke bureaus en/of organisaties bieden, naast de oproepen tot het indienen van projecten, bijstand aan bedrijven in het kader van de ecologische transitie?

 

 

 
 
Antwoord    1.
Binnen Leefmilieu Brussel vervullen talrijke begeleidende diensten een sensibiliserende rol, en zorgen ook voor informatie, opleiding, begeleiding en financiële steun. Er zijn meer dan twintig thematische facilitatordiensten (Good Food-begeleiding voor restaurants, begeleiding van handelszaken en restaurants bij afvalpreventie, opleiding rond mobiliteit, EnergiePack, biodiversiteitsbeheer en vergroening van gebouwen, opvang van regenwater, enz.)
Het label Ecodynamische Onderneming (https://www.ecodyn.brussels/?lang=nl) met zijn referentiekader van 290 goede praktijken inzake ecologisch beheer is een bewustmakingsinstrument en een instrument voor de opwaardering van de acties die aan ondernemingen worden voorgesteld om hun impact op het milieu te verminderen. Bovendien worden alle verplichtingen van ondernemingen op het vlak van milieu en de acties om daaraan te voldoen, opgesomd in een gedetailleerde gids op de website van Leefmilieu Brussel (https://leefmilieu.brussels/inspectie/bronnen/gids-voor-professionals).

Hub.brussels voert ook een aantal bewustmakingsacties uit bij Brusselse ondernemingen, zoals de gids “duurzaam ondernemen”, die gepubliceerd is op de website van 1819, de promotie van evenementen voor ondernemingen in verband met duurzaam ondernemerschap via de website van 1819, de opstelling van een gids voor duurzaam ondernemerschap in het buitenland, de opstelling van de gids “Retail Ecodesign” voor Brusselse handelaars die hun zaak willen inrichten en tegelijk hun kosten en milieu-impact willen beperken, de oprichting van een zelfdiagnoseplatform, gericht op Brusselse handelszaken, restaurants, cafés en bars, om hen te adviseren over verschillende kwesties, en met name over de vermindering van de milieu-impact van hun activiteiten, de bewustmaking van de in de commerciële incubatoren Kokotte en Auberge Espagnole gevestigde ondernemers rond de vermindering van hun milieu-impact, de organisatie van hackathons met als doel industriële projecten naar voren te brengen die deel uitmaken van de circulaire economie, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, de promotie van de beschikbare steun om Brusselse ondernemingen te helpen deel uit te maken van de circulaire economie, de promotie van het commerciële aanbod van ondernemingen die deel uitmaken van de circulaire economie (cluster circlemade.brussels), met name bij de grote Brusselse keyaccounts, om hen in staat te stellen hun milieu-impact te verminderen, de promotie van de projectoproep BeCircular, en met name de categorie "Transition", waarin ondernemingen uit de zogenaamde lineaire economie worden uitgenodigd zich bij de circulaire economie aan te sluiten, het partnerschap met het magazine Lively, het webmagazine rond circulaire economie, dat tot doel heeft ondernemingen en het grote publiek meer bewust te maken van het concept circulaire economie, alsook de promotie van Europese financieringsinstrumenten (NCP Europe) dankzij welke de OOI-projecten die gericht zijn op de transitie naar klimaatneutraliteit gefinancierd kunnen worden.
Het overgrote deel van die maatregelen maakt nu deel uit van de Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie, genaamd "Shifting Economy". Het doel ervan is ook om heel dat begeleidingsaanbod aan te vullen, te versterken en de samenhang ervan te waarborgen.
2.
Gezien het grote aantal economische actoren in Brussel en het belang dat iedereen meewerkt aan het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050, is het doelpubliek waarop zowel Leefmilieu Brussel als hub.brussels zich richten zeer breed.
De thematische steunmaatregelen van Leefmilieu Brussel zijn gericht op scholen, ondernemingen (kmo’s en zko’s), zelfstandigen, gemeenten en overheidsinstellingen op alle beleidsniveaus, verenigingen en ziekenhuizen.
Het doelpubliek varieert naargelang de beoogde goede praktijken. De Good Food-restaurants zijn hoofdzakelijk zko's, terwijl het label Ecodynamische Onderneming momenteel meer is afgestemd op de behoeften van middelgrote ondernemingen. Het EnergiePack biedt de kmo's/zko’s en de sociale sector gepersonaliseerde begeleiding.


De steun kan ook de vorm aannemen van subsidies aan sectorale federaties voor hun projecten rond de milieubegeleiding van hun leden. In die optiek ontvangen UCM, Beci, MAD, CBB-H en BRISE een subsidie van Leefmilieu Brussel.


De gepersonaliseerde begeleidingsdiensten die hub.brussels aanbiedt, zijn toegankelijk voor alle soorten ondernemingen. Zowel handelaars als zelfstandigen, zko's, kmo's, grote ondernemingen, start-ups, scale-ups en zelfs de projectdragers (op voorwaarde dat hun bedrijfsmodel al goed uitgedacht is) kunnen gepersonaliseerde begeleiding krijgen om hun bedrijfsmodel duurzamer te maken (op ecologisch en sociaal vlak).
Hetzelfde geldt voor bewustmakingsacties, waarbij de nadruk echter ligt op bepaalde instrumenten voor handelaars (zoals de gids “Retail Ecodesign” en het zelfdiagnoseplatform).Een van de structurerende doelstellingen van de Shifting Economy is om te zorgen voor een zo inclusief mogelijke economische transitie die is aangepast aan de realiteit van de ondernemingen (zelfstandigen, zko's, starters, scale-ups, kmo's, grote ondernemingen, enz.).
3.
Binnen hub.brussels worden 8 VTE's ingezet voor de begeleiding van ondernemingen bij hun inspanningen om het milieu te beschermen. Daarnaast worden 2 VTE's ingezet voor het project "hub.transition", dat tot doel heeft om de milieu- en sociale uitdagingen te integreren in alle begeleidingsdiensten van hub.brussels.
4.
Om afvalsortering aan te moedigen, heeft Leefmilieu Brussel een twee jaar durende bewustmakingscampagne en een website https://recyclebxlpro.be/nl/ ontwikkeld om de verspreiding van goede praktijken en beschikbare steunmaatregelen te vergemakkelijken. Een facilitator “bedrijfsafval” en een andere facilitator specifiek voor bioafval zijn beschikbaar om alle vragen van ondernemingen te beantwoorden. Zij organiseren opleidingen, begeleiding en audits. Al die acties worden uitgevoerd in het kader van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (2018).

Wat afvalvermindering betreft: om de handelszaken te bereiken, werd een facilitator “zerowaste retail” opgericht en een projectoproep gelanceerd om de transitie van handelszaken naar zero afval te ondersteunen. Verschillende acties die gericht zijn op ondernemingen zijn ook opgenomen in het stappenplan voor hergebruik dat onlangs door de regering is aangenomen.

Om het energieverbruik van ondernemingen te verminderen, biedt Leefmilieu Brussel verschillende diensten aan: opleidingen en seminaries over "duurzame gebouwen", de dienst “Facilitator Duurzame Gebouwen” voor individuele technische begeleiding, financiële steun om energiebesparende investeringen te vergemakkelijken, alsook Renolution-premies voor kmo's en zelfstandigen.

Om ondernemingen te helpen om mee de luchtkwaliteit te verbeteren, biedt Leefmilieu Brussel een facilitatordienst “Low Emission Zone” aan om de transitie naar actief transport te vereenvoudigen, de mogelijkheid te bieden om bakfietsen te testen en begeleid te worden bij het professionele gebruik ervan.

Om ondernemingen te helpen hun CO
2-uitstoot te verminderen, waardeert Leefmilieu Brussel de goede praktijken inzake ecologisch beheer op via het label Ecodynamische Onderneming. Via de projectoproep BeCircular en de categorie "Transition" kunnen ambitieuze transitieprojecten van ondernemingen worden begeleid en financieel worden ondersteund.

Om de milieu-impact van gebouwen te verminderen, heeft Leefmilieu Brussel een projectoproep gelanceerd onder de naam Renolab, die onder meer gericht is op ondernemingen.
5.
Leefmilieu Brussel biedt professionals 20 thematische facilitatoren aan om hen te begeleiden bij hun inspanningen op het vlak van milieu. Leefmilieu Brussel biedt ook een dertigtal thematische opleidingspakketten aan voor ondernemingen, professionals, gemeenten, enz.
De universele informatiedienst van hub.brussels (1819) beantwoordt alle vragen, ook die betreffende de economische transitie. Die dienst zorgt ook voor de doorverwijzing naar de juiste personen binnen en buiten hub.brussels.
Bovendien ontvangen UCM, Beci, MAD, CBB-H en BRISE steun van Leefmilieu Brussel om hun leden te begeleiden bij de ecologische transitie.
Ten slotte wordt via "Shifting Economy" een groot aantal gewestelijke administraties en actoren (waaronder de meeste van de hier genoemde) samengebracht om ondernemingen te ondersteunen bij hun ecologische en sociale transitie.