Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de deelname van bedrijven aan ecologische inspanningen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 555)

 
Datum ontvangst: 04/05/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 19/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

België kan tegen 2050 koolstofneutraliteit bereiken, maar er is nog een lange weg af te leggen en er zijn nog veel uitdagingen. Volgens de FOD Leefmilieu is het technisch haalbaar, maar vormt het een grote uitdaging en vergt het systemische veranderingen. De bedrijven die op ons grondgebied aanwezig zijn, moeten aan deze doelstelling kunnen bijdragen, op voorwaarde dat zij goed geïnformeerd zijn en goed ondersteund worden bij hun inspanningen om de koolstofuitstoot te verminderen.

Ik zou graag willen weten:

  • Welke sensibiliseringsacties hebben Leefmilieu Brussel en hub.brussels ondernomen bij de ondernemingen om deel te nemen aan de inspanningen op het vlak van ecologie?

  • Welk publiek is als prioriteit aangemerkt? Winkeliers, zelfstandigen, ZKO’s, KMO’s, grote bedrijven? Wie van deze doelgroepen heeft baat bij een begeleiding op maat?

  • Hoeveel VTE's bij HUB zijn betrokken bij de ondersteuning van bedrijven in hun inspanningen om het milieu te beschermen?

  • Welke acties worden ondernomen om afvalvermindering, afvalsortering, energieoptimalisering, verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de CO2-uitstoot aan te moedigen?

  • Welke gewestelijke bureaus en/of organisaties bieden, naast de oproepen tot het indienen van projecten, bijstand aan bedrijven in het kader van de ecologische transitie?

 

 

 
 
Antwoord    De Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie 2022-2030, Shifting Economy, die op 31 maart 2022 door de regering is aangenomen, wil een duurzaam antwoord bieden op de grote ecologische en sociale uitdagingen waarvoor we staan. De strategie omvat 224 maatregelen, die worden uitgevoerd via 7 economische instrumenten, 4 transversale beleidsmaatregelen en 6 prioritaire sectoren. Er wordt onder meer voorzien in communicatie- en bewustmakingsacties voor ondernemingen over de uitdagingen van de Economische Transitie, inclusief de ecologische aspecten.

Voor een volledig overzicht verwijs ik u naar de website
https://shiftingeconomy.brussels/wp-content/uploads/2022/04/ShiftingEconomy-Brochure-NL.pdf.

Wat de bewustmakingsacties van Leefmilieu Brussel bij ondernemingen betreft, verwijs ik u naar mijn collega, minister Alain Maron.

Wat hub.brussels betreft: het agentschap is een van de vier administraties die
Shifting Economy coördineren (met Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid en Innoviris). De teams voeren bewustmakingsacties uit bij ondernemingen, opdat ze een traject zouden aanvatten dat hen naar ecologische en sociale voorbeeldigheid zal leiden. In dit stadium komen drie prioritaire en complementaire thema's aan bod: circulaire economie, sociaal ondernemerschap en digitalisering. Dit omvat bewustmaking met brochures, gidsen en inhoud op de website van hub.brussels en 1819 om de uitdagingen van deze Transitie toe te lichten, alsook acties om de kennis van ondernemingen te ontwikkelen, zoals de barometer van de circulaire economie, en niet te vergeten de organisatie van bewustmakingsevenementen.

Hub.brussels voert bijvoorbeeld de volgende bewustmakingsacties uit bij Brusselse ondernemingen om hun milieu-impact te verminderen:
- de gids ‘Duurzaam ondernemen’, die gepubliceerd is op de website van 1819;
(zie:
https://1819.brussels/nl/infotheek/duurzaam-sociaal-ondernemen)
- de promotie van evenementen voor ondernemingen in verband met duurzaam ondernemerschap via de website van 1819;
(zie:
https://1819.brussels/nl/evenementen?f%5B0%5D=event_theme%3A7360)
- de opstelling van een gids voor duurzaam ondernemerschap in het buitenland;
(zie:
https://hub.brussels/fr/pour-un-entrepreneuriat-durable-a-linternational/)
- de opstelling van een gids ‘Retail Ecodesign’;
(zie:
https://hub.brussels//app/uploads/2020/06/200616-01_Retail-Ecodesign-NL.pdf)
- de oprichting van een zelfdiagnoseplatform, gericht op Brusselse handelszaken, restaurants, cafés en bars;
(zie:
https://retail.brussels/nl/modules/mijn-duurzaamheid/)
- de bewustmaking van de ondernemers in de commerciële incubatoren ‘Kokotte’ en ‘Auberge Espagnole’;
- de organisatie van hackathons gericht op de totstandkoming van industriële projecten die deel uitmaken van de circulaire economie;
- in partnerschap met Leefmilieu Brussel, de promotie van de beschikbare steun om Brusselse ondernemingen te helpen deel uit te maken van de circulaire economie;
- de promotie van het commerciële aanbod van ondernemingen die deel uitmaken van de circulaire economie (cluster ‘circlemade.brussels’);
- de promotie van de projectoproep 'Be Circular’, en met name de categorie ‘Transitie’;
- het partnerschap met het magazine ‘Lively’, het webmagazine rond circulaire economie;
- de promotie van Europese financieringsinstrumenten (NCP Europe) die het mogelijk maken om OOI-projecten die gericht zijn op de transitie naar klimaatneutraliteit te financieren;
- bewustmakingssessies in het kader van de ‘Enterprise Europe Brussels’-diensten.

De bewustmakingsacties van hub.brussels zijn gericht op alle Brusselse ondernemingen (handelaars, zelfstandigen, zko’s, kmo's, grote ondernemingen). Hub.brussels voert echter ook acties uit die gericht zijn op specifieke ondernemingscategorieën, zoals de gids ‘Retail Ecodesign’ en het ‘Zelfdiagnoseplatform’, die bedoeld zijn voor handelaars.

Bovendien kan elke industrie, elk type onderneming (handelaars, zelfstandigen, zko's, kmo's, grote ondernemingen, start-ups, scale-ups en zelfs projectdragers, op voorwaarde dat hun bedrijfsmodel al goed doordacht is) gepersonaliseerde begeleiding krijgen om haar bedrijfsmodel duurzamer te maken (op ecologisch en sociaal vlak).

De bewustmakings- en begeleidingsacties van NCP Brussels zijn gericht op alle economische actoren, maar ook op in Brussel gevestigde academische actoren, vzw’s en ngo’s.

We kunnen twee soorten begeleiding onderscheiden die hub.brussels aan Brusselse ondernemingen aanbiedt om hun milieu-impact te verminderen:

hub.brussels heeft 6 VTE's voor individuele begeleiding en 2 VTE's voor collectieve begeleiding via de clusters ‘Circlemade’ en ‘Ecobuild’.

Hub.brussels is ook gestart met een groot project ‘hub.transition’ (2 VTE's) om de milieu- en sociale uitdagingen te integreren in al zijn begeleidingsdiensten.

Ik vind het ook belangrijk te benadrukken dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende projecten financiert om de sociale en milieu-impact van Brusselse ondernemingen te verbeteren via zijn projectoproep 'Steun aan ondernemers en begeleiding bij de Economische Transitie’. Ik denk hierbij specifiek aan de projecten:
- ‘Explore’ van Groupe One;
- ‘Forward’ van Netwerk Ondernemen Brussel, Solifin, Lita en Wikipreneurs;
- ‘La Smala’;
- ‘Intelligente Aankopers’ van Coduco.

Naast het aanbod van het label ‘Ecodynamische Onderneming’ van Leefmilieu Brussel en zijn verschillende facilitatoren, die integraal deel uitmaken van
Shifting Economy, begeleidt de cluster ‘ecobuild.brussels’, het netwerk van Brusselse actoren in duurzaam bouwen en renoveren, zijn leden bij het versterken van hun vaardigheden op het gebied van energieprestatie en afvalpreventie (hergebruik van materialen), met name via werfbezoeken en seminars.

De cluster ‘circlemade.brussels’ leidt en begeleidt ondernemingen waarvan het bedrijfsmodel gebaseerd is op het gebruik van afval of gerecycleerde materialen als grondstof, alsook op de vermindering van hun eigen afval en energieverbruik.

Onder de diensten van hub.brussels die zich inzetten voor de ondersteuning van de Economische Transitie, kunnen we de dienst 1819 noemen, het eerstelijnsteam dat alle vragen over ondernemerschap in Brussel beantwoordt.

Het team verwijst Brusselse ondernemers of kandidaat-ondernemers door naar alle structuren die beschikbaar zijn in de publieke maar ook in de private sector, die hen kunnen helpen, afhankelijk van het probleem in kwestie en dus ook voor vragen in verband met de Economische Transitie. Zo vervult 1819 zijn rol als informatie- en doorverwijspunt in het brede ondersteuningsnetwerk voor Brusselse ondernemingen.

Opgemerkt moet worden dat deze dienst veel themaweken en workshops organiseert waarvan de thema's steeds vaker verband houden met de Economische Transitie. In het kader van
Shifting Economy is 1819 belast met het verzamelen van alle informatie over Shifting Economy op zijn informatiesite en, samen met Leefmilieu Brussel, met de opleiding in de Economische Transitie van alle tussenpersonen die belast zijn met de ondersteuning van ondernemingen.

Sinds begin 2022 heeft hub.brussels zijn BU Expertise versterkt - om de transformatie van bedrijfsmodellen van bestaande Brusselse ondernemingen te kunnen stimuleren om hun sociale en/of ecologische impact te verbeteren.

De begeleiding zelf bestaat uit een eerste macro- en strategische benadering van de situatie van de onderneming, haar verbeterpotentieel en de detectie van de gebieden met de hoogste prioriteit en/of met de grootste potentiële impact. Zo kan een concreet actieplan worden vastgesteld, met name met betrekking tot de waardeketen, het product- en dienstaanbod en het bestuur van de onderneming, zowel voor de duurzame als voor de sociale aspecten. De verdieping van bepaalde aspecten (bijvoorbeeld met betrekking tot het koolstofvrij maken) kan dan, afhankelijk van het geval, gebeuren via verdere begeleiding door hub en/of via de tussenkomst van andere gespecialiseerde middelen van het ecosysteem, zowel privaat als publiek.

Ook andere programma's gericht op het ondersteunen van de transformatie van bestaande bedrijfsmodellen worden gemodelleerd.

1 VTE: begeleiding duurzame bedrijfsmodellen (BU Expertises);

1 VTE: begeleiding Sustainability Assessments (Enterprise Europe Brussels);
1 VTE: begeleiding bij het opstellen van EU-financieringsaanvraagdossiers voor OOI (NCP Brussels);
1 VTE: begeleiding van handelaars op milieuvlak (BU Retail);
1,5 VTE: begeleiding voor milieuvergunningen (BU Expertises);
0,5 VTE: begeleiding in het kader van de projectoproep ‘Be.Circular’ (BU Sensibilisation).