Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up van de klachten over het vliegtuiglawaai

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1114)

 
Datum ontvangst: 04/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Als garant voor de naleving van de geluidsnormen voor vliegtuigen stelt Leefmilieu Brussel (LB) een klachtenformulier ter beschikking van de overvliegende bevolking en centraliseert deze klachten in een klachtenregister van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit register wordt geanalyseerd door Leefmilieu Brussel en wordt doorgestuurd naar u en naar de bevoegde federale diensten, in het bijzonder naar de Ombudsdienst Brussels Airport.

Ik heb begrepen dat mensen die een klacht indienen, vervolgens geen informatie ontvangen over de behandeling en de follow-up van hun klachten. Deze situatie wekt het gevoel dat zij niet gehoord worden en dat het geen zin heeft een klacht in te dienen.

Rekening houdende met deze elementen zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  • Hoeveel klachten over het overvliegdend verkeer werden gecentraliseerd in het klachtenregister dat door LB ter beschikking is gesteld?

  • Welk gevolg wordt aan deze klachten gegeven? Waartoe leiden deze klachten?

  • Wordt er een ontvangstbevestiging naar de klager gestuurd? Wordt aan de klagers informatie over de follow-up verstrekt? Welke middelen worden gebruikt om te garanderen dat de klager gehoord werd?

 

 
 
Antwoord    1)

Het register Vliegtuigen bestaat uit klachten tegen vliegtuiglawaai die zijn ontvangen via de IRISbox-website, die sinds eind 2017 operationeel is.
Tussen 01/01/2018 en 18/05/2022 werden 608 klachten ingediend door 337 verschillende personen. Leefmilieu Brussel (LB) heeft in diezelfde periode ook rechtstreeks 34 schriftelijke klachten (post of e-mail) ontvangen.

2)

Die klachten worden onder meer gebruikt om de resultaten van ons netwerk van meetstations te optimaliseren (zie vraag 3). Die stations controleren namelijk de naleving van de geluidsgrenswaarden van vliegtuigen die over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vliegen. De klachten maken het ook mogelijk om een idee te krijgen van de beleving van de bevolking met betrekking tot dit probleem, maar ook om een vergelijking te maken met de geluidsbelastingkaarten die door LB zijn opgesteld, met name in toepassing van de richtlijn 2002/049, omgezet bij de ordonnantie van 17 juli 1997.

3)

Hoewel in het verleden een ontvangstbevestiging werd verzonden waarin de acties van LB werden beschreven, is dat niet langer het geval aangezien de informatie over de acties van het Gewest rond deze problematiek ruimschoots beschikbaar is op de website van LB.
Via die site kan namelijk een klacht worden ingediend, maar kunnen ook de acties van LB worden geraadpleegd: wettelijk kader, statistieken, meetnetwerk, geluidsniveaukaarten, opvolging van inbreuken in verband met vliegtuiglawaai, link naar de ombudsdienst van de luchthaven en naar de website over het vliegverkeer, enz.
Ter herinnering: overschrijdingen van de geluidsnormen die zijn vastgesteld in het besluit betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer worden voortdurend geobserveerd door vaste meetstations die door vliegtuigen worden overvlogen. Die observaties worden voortdurend getoetst aan de door Skeyes en BAC verstrekte gegevens, waardoor het mogelijk wordt de gemeten geluidsniveaus met zekerheid in verband te brengen met de betrokken vliegtuigen.
In geval van overschrijdingen maakt de Inspectie van LB processen-verbaal op tegen de overtredende luchtvaartmaatschappijen.