Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kortetermijnverhuur van het type AirBNB

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 823)

 
Datum ontvangst: 04/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/06/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Ik heb vernomen dat de regels voor toeristische logies van het type AirBNB de verhuurders verplichten tot het naleven van zware verplichtingen. Meer in het bijzonder moeten personen die voor enkele dagen een onroerend goed willen verhuren, een registratienummer verkrijgen. Om een dergelijk nummer te verkrijgen, moet een formulier van 17 bladzijden worden ingevuld, dat vergezeld moet gaan van 18 verschillende administratieve documenten.

Ook blijkt dat in sommige situaties de gemeente, ondanks het feit dat de uitbater alle nodige vergunningen heeft gekregen, zonder duidelijke reden aarzelt om hem de definitieve vergunning, d.w.z. het attest waarin wordt bevestigd dat het goed stedenbouwkundig gezien in orde is, toe te zenden.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen:

  • Het is volkomen normaal dat een wettelijk kader ervoor zorgt dat de woning aan hoge veiligheids- en gezondheidscriteria voldoet, maar wat rechtvaardigt de zware verplichtingen waaraan de uitbaters van dergelijke woningen moeten voldoen?

  • Hoeveel AirBNB's werden officieel goedgekeurd in het Gewest? Kunt u een uitsplitsing per gemeente geven? Kunt u ook de ontwikkeling van het aantal AirBNB's sinds 2018 voorzien?

  • Hoeveel AirBNB's die op het grondgebied van het Gewest gevestigd zijn, wachten op het attest waarin wordt verklaard dat het goed stedenbouwkundig gezien conform is? Bent u op de hoogte gebracht van de moeilijkheden die zich kunnen voordoen wanneer een gemeentebestuur het hieronder beschreven attest moet afgeven? Zo ja, hoe verklaart u dat?

 

 
 
Antwoord    Uw vraag betreft de toepassing van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies.


Deze ordonnantie heeft als doel de toeristische logiesactiviteit te omkaderen, dit wil zeggen de terbeschikkingstelling tegen betaling van een toeristisch logies. Een toerist wordt in de ordonnantie gedefinieerd als elke persoon die in het kader van zijn privé- of beroepsactiviteiten minstens één nacht verblijft in een andere dan zijn gebruikelijke omgeving zonder er zijn woonplaats te vestigen, voor een duur van maximaal 90 dagen. De ordonnantie bepaalt dat de toeristische logiesactiviteit - of ze nu occasioneel is of het hele jaar door - moet worden aangegeven en geregistreerd alvorens te starten.

De doelstellingen van de ordonnantie van 8 mei 2014 zijn met name de bescherming en de garantie op veiligheid van de toerist, de bescherming van het logies, de bescherming van de exploitant, de bescherming van het imago van Brussel en de concurrentieregeling in de sector.

Het toepassingsgebied van de ordonnantie van 2014 is veelomvattend want het betreft een economische activiteit die verschillende vormen kan aannemen afhankelijk van het profiel van de exploitant, het soort goed dat verhuurd wordt en de geleverde diensten.

Vooraleer te antwoorden op uw twee vragen is het goed wat aanvullende uitleg te geven bij de informatie die u verschaft in verband met het formulier van voorafgaande aangifte van de toeristische logiesactiviteit, en de documenten die daarbij moeten worden gevoegd.

De gegevens over de toeristische logiesactiviteit betreffen de exploitant, de plaats waar de toeristen ondergebracht zijn en de geleverde diensten. Die elementen zijn noodzakelijk om de exploitant en het voor verhuur voorgestelde goed correct te identificeren, alsook de categorie waarin het toeristische logies moet worden geregistreerd.

De toeristische logiesactiviteit kan tal van vormen aannemen, zoals bijv., en zoals u hebt vermeld, de occasionele verhuur van een goed aan toeristen tijdens de vakantie van de eigenaar van het goed, maar ook de verhuur van appartementen aan toeristen gedurende het hele jaar door exploitatiemaatschappijen waarvoor dit de hoofdactiviteit is.

Het formulier om een activiteit aan te geven werd zodanig ontworpen dat het enig is, waardoor wordt vermeden dat de exploitant een specifiek formulier moet kiezen afhankelijk van zijn activiteit. Het formulier voorziet dus in verschillende gegevensvelden, die niet noodzakelijk allemaal door de exploitant moeten worden ingevuld. Indien de exploitant een particulier is (dit wil zeggen een natuurlijke persoon en geen onderneming) en hij zijn aangifte zelf indient, moet hij de delen met betrekking tot de onderneming of de rechtspersoon niet invullen. Hij moet evenmin het deel invullen met betrekking tot de identificatie van de aangever.

Het aangifteformulier kan worden gedownload op de website van BEW. Het is een pdf-bestand, opgemaakt in een luchtige lay-out en met interactieve velden, die met de hand of digitaal kunnen worden ingevuld. Het formulier telt 17 pagina's. Van die 17 pagina's zijn er 6 met informatie voor de exploitant, zoals de voorpagina, informatie over de stappen van de registratieprocedure en pagina's met informatie over de verwerking van persoonsgegevens.Op de 11 resterende pagina's moet bepaalde informatie worden ingevuld, afhankelijk van het profiel van de exploitant, zoals uitgelegd. Voor het merendeel van de in te vullen pagina's gaat het om het selecteren van opties of het aanvinken van vakjes, het opgeven van een e-mailadres en een datum, en het plaatsen van een handtekening Er wordt ook een korte beschrijving gevraagd van de activiteit en de diensten die de exploitant aanbiedt.

De documenten die voorafgaandelijk aan de activiteit bij het aangifteformulier moeten worden gevoegd, zijn afhankelijk van het profiel van de exploitant, het soort goed dat verhuurd wordt en de geleverde diensten. De gevraagde documenten maken het mogelijk na te gaan of de algemene exploitatievoorwaarden in verband met de exploitant en het toeristische logies zijn vervuld, voorafgaand aan het afleveren van een registratienummer. De meer specifieke voorwaarden voor elke categorie worden nagegaan nadat dit registratienummer is afgeleverd.

Net zoals de gegevens van het formulier voorziet ook de lijst met toe te voegen documenten in de verschillende vormen die de aangegeven activiteit zou kunnen aannemen. Als de exploitant bovendien de eigenaar van het goed is, spreekt het voor zich dat hij niet ook nog eens het akkoord van de eigenaar moet overmaken in verband met de verhuring ervan. Indien de exploitant een particulier is, moet hij geen kopie van de statuten van de exploiterende maatschappij toevoegen, noch een uittreksel uit het strafregister van de rechtspersoon. De 13 documenten die zijn opgesomd in de lijst op pagina 11 van het formulier inzake de voorafgaandelijke aangifte van de activiteiten moeten dus niet noodzakelijk allemaal bij de aangifte worden gevoegd. In heel wat gevallen wordt het aantal toe te voegen documenten beperkt tot 8, met inbegrip van twee attesten afgeleverd door de gemeenten.

Deze twee attesten moeten altijd bijgevoegd worden. Het gaat om enerzijds een attest dat aantoont dat de toeristische logiesverstrekkende inrichting in orde is met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw en anderzijds een brandveiligheidsattest (of een vereenvoudigd controleattest).

Het komt niet aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe zich uit te spreken over de werk- en afleveringsmethodes van voornoemde attesten door de gemeenten.

We kunnen u niet exact melden hoeveel exploitanten wachten op beide attesten van de gemeenten. De attesten moeten immers bij de gemeenten worden aangevraagd voor het dossier inzake de voorafgaandelijke aangifte van de toeristische logiesactiviteit wordt ingediend bij de gewestelijke administratie, en sommige exploitanten dienen soms geen dossier in nadat ze de attesten hebben ontvangen, vooral wanneer hen een attest van niet-conformiteit op het gebied van stedenbouw werd afgeleverd. Bovendien zijn de gemeenten niet verplicht ons deze informatie over te maken.

Wat betreft uw vraag in verband met de Airbnb's is het belangrijk te preciseren dat verblijven die gewoonlijk Airbnb's worden genoemd geen deel uitmaken van een van de categorieën uit de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies. Airbnb is een onlinereservatieplatform waarbij kamers bij particulieren en volledige woningen (logies bij de bewoner en toerismeverblijven in de zin van de ordonnantie) te huur worden aangeboden. Het Airbnb-platform biedt ook logiezen aan waarvan de wijze van exploitatie met geen enkele categorie van de ordonnantie overeenkomt.

Wat betreft de categorieën "logies bij de bewoner" en "toerismeverblijven" zijn er respectievelijk 166 en 95 geregistreerde logiezen, opgesplitst als volgt: zie tabel in bijlage.


Ter verduidelijking: wanneer het goed niet kan worden geregistreerd als toeristisch logies, mag het ook niet meer als zodanig worden geadverteerd noch geëxploiteerd. De locaties die vandaag worden geëxploiteerd als toeristische logiezen zonder dat ze zijn geregistreerd, zijn onwettig.

In het kader van uitwisselingen over de evaluatie van de ordonnantie krijgen we feedback van de gemeenten. Het gaat daarbij om de wijziging van gebruik of bestemming die de uitoefening van toeristische logiesactiviteiten in het betrokken goed kan veroorzaken, alsook de compensatieregeling waarin voor bepaalde gebieden is voorzien. De gemeenten moeten toezien op de naleving van de stedenbouwkundige wetgeving, die voor iedereen geldt.

BEW wenst bij het beantwoorden van deze PV niet in te gaan op stedenbouwkundige overwegingen