Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de implementatie van een applicatie om de eigen koolstofvoetafdruk te berekenen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1115)

 
Datum ontvangst: 05/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Nadat Finland een systeem van "koolstofquota" voor ecoburgers had ingevoerd, heeft de stad Tampere onlangs een nieuwe applicatie gelanceerd. Met deze app kan elke inwoner zijn koolstofvoetafdruk van mobiliteit berekenen. Deze rekenmachine is rechtstreeks geïntegreerd in de mobiele applicatie van de stad. In functie van de verplaatsingsgewoonten van de gebruikers moedigt de app burgers aan om duurzamer te reizen, met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets. Bovendien worden de voordelen voor de gezondheid belicht, wordt informatie verstrekt over dienstregelingen van het vervoer en, ten slotte, over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de stad.

Mijn vragen zijn de volgende:

  1. Bent u op de hoogte van deze app? Zo ja, weet u of andere Europese steden andere gelijkaardige apps hebben ontwikkeld? Zo ja, welke?

  2. Wordt er gedacht aan de uitvoering van een dergelijk initiatief door Leefmilieu Brussel, met het oog op de ontwikkeling van een duurzamer en comfortabeler gewest? Zo ja, welke? Zijn ze in ontwikkeling? Zo niet, werkt u nauw samen met partners om een dergelijk project te ontwikkelen?

 

 

 
 
Antwoord    1)

In het kader van de studie die Climact, Ecores en de ULB in opdracht van Leefmilieu Brussel in 2021 hebben uitgevoerd om de gewestelijke ambitie voor 2030 inzake de vermindering van de broeikasgasuitstoot te verhogen, heeft de auteur van de studie gewezen op het bestaan van een dergelijke applicatie in de stad Lahti, eveneens in Finland, die als eerste Europese stad een applicatie rond ‘Personal Carbon Trading (PCT) scheme for mobility’ heeft gelanceerd.
Die applicatie is vergelijkbaar met de ‘mobility carbon footprint’-applicatie van de stad Tampere.

2)

In het kader van het SmartMove-project, dat de invoering van een slimme kilometerheffing beoogt, werkt Leefmilieu Brussel sinds 2021 samen met Brussel Fiscaliteit aan de ontwikkeling van de ‘SmartMove’-app. Dat is een van de Brusselse projecten van het Plan voor Herstel en Veerkracht.
Het SmartMove-project heeft tot doel het wegverkeer te verminderen en zo aanzienlijke winsten op het gebied van tijd en milieu te realiseren. Het project voorziet in de invoering van een gratis mobiele applicatie (‘SmartMove’) waarmee, wanneer het fiscale onderdeel is uitgevoerd, niet alleen de slimme kilometerheffing kan worden betaald, maar waarmee gebruikers ook naar duurzamere verplaatsingswijzen kunnen worden geleid en de impact in termen van CO
2-emissies voor geregistreerde autoritten kan worden gevisualiseerd.
Op die manier zal de applicatie als hefboom fungeren om verschillende Brusselse beleidsdoelstellingen te verwezenlijken.
Zoals voorzien in het Plan voor Herstel en Veerkracht, zal het met de mobiele applicatie SmartMove onder andere mogelijk zijn om:
• zich in te loggen op de applicatie en zijn reizen in te voeren;
• zijn kilometers aan te geven om zich te schikken naar het prijszettingsaspect of om de totale privé- en maatschappelijke kosten van zijn trajecten te ontdekken door de registratie van zijn kilometers in de applicatie te starten en te stoppen;
• een vriend toe te voegen als carpooler;
• na elke verplaatsing de details van zijn trajecten te raadplegen;
• live informatie te bekijken over mobiliteitsdiensten in de buurt van zijn huidige locatie. De gebruiker kan verschillende points of interest zien met live informatie en kan filteren op mobiliteitscategorie;
• de verschillende routeopties te ontdekken voor een specifieke bestemming met multimodale opties en rechtstreeks trein-, metro-, tram- en buskaartjes te kopen of naar de aanbieder van mobiliteitsdiensten (Villo, autodelen, enz.) te gaan;
• tickets voor openbaar vervoer en gedeelde mobiliteitsdiensten te kopen;
• toegang te krijgen tot het mobiliteitsdashboard. De gebruiker kan statistieken over zijn mobiliteitsgedrag bekijken en kan zien welke vooruitgang is geboekt bij de verwezenlijking van de belangrijkste doelstellingen van het SmartMove-project.

De applicatie zal dus een MaaS-oplossing bieden, om gebruikers zoveel mogelijk aan te sporen alternatieve mobiliteitsdiensten te gebruiken door alle informatie te verzamelen (routeplanner, visualisatie van diensten rond de eigen locatie), door de betaling van die diensten te vergemakkelijken en door nudging en gamificatie toe te passen. Het dashboard toont informatie over:
· de impact in termen van de hoeveelheid uitgestoten CO
2 voor elke verplaatsing of berekend op basis van de geregistreerde trajecten per week, maand of jaar;
· de door de geregistreerde trajecten veroorzaakte externe kosten (maatschappelijke kosten in verband met files, luchtverontreiniging, enz.);
· de tijd die in het verkeer wordt doorgebracht tijdens dal- en piekuren.

De SmartMove-applicatie zal in de komende maanden worden getest.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat uit een in Zwitserland uitgevoerde studie (
https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/500100) blijkt dat de gedragswijziging van automobilisten alleen effectief is wanneer zij daadwerkelijk de kosten moeten betalen die met hun verplaatsingen gepaard gaan.