Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aspect planten bij de MIVB

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1280)

 
Datum ontvangst: 24/05/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De aanwezigheid van planten in de stad wordt door de inwoners vaak geassocieerd met een gevoel van welzijn, dat in contrast staat met de harde en alom aanwezige minerale stoffen. De esthetische bijdrage van planten in de stad draagt ook bij tot de verbetering van de leefomgeving. Het groene aspect van onze tramlijnen kan actief bijdragen tot deze doelstellingen.

In dit verband zijn dit mijn vragen:

  • Welke acties onderneemt de MIVB om deel te nemen aan de vergroening van de tram- en buslijnen?

  • Hoe worden de gebruikte plantensoorten geselecteerd (soort substraat, begroeiing, enz.)?

  • Worden er projecten overwogen om de bushokjes te vergroenen zodat bestuivende insecten worden gestimuleerd?

 

 
 
Antwoord    De MIVB geeft altijd de voorkeur aan beplanting bij tramsporen wanneer de context zich daartoe leent (eigen tram-bedding zonder busbaan) en dat is ook het geval voor identieke vernieuwingen. Dit zal bv. het geval zijn voor de Général Jacqueslaan, Kerkhof van Jette (sedum), of de voltooiing van lijn 9 (gras). Anderzijds beplant de MIVB zones rond de haltes niet meer om het onderhoud te vergemakkelijken (afval moeilijker te verzamelen) en om het voortbestaan van sedum te verzekeren (de trams produceren warmte bij stoppen en starten, wat schadelijk is voor het sedum).
Vegetatie op daken van schuilhuisjes zou momenteel niet mogelijk zijn, aangezien de bestaande schuilhuisjes daar niet op berekend zijn. Dit zou veel aanpassingen vergen, terwijl de meeste schuilhuisjes oud zijn en moeten worden vervangen zodra het gewestelijke schuilhuisje is gerealiseerd. Daarom is het de bedoeling het concept van een groendak te integreren in het project voor een gewestelijke schuilhuisje.
De MIVB werkt momenteel aan de herinrichting van de groene ruimten op de werkplaatsen om ze om te vormen tot groene ruimten die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de plaatselijke biodiversiteit. In 2021 is contact opgenomen met een deskundige biodiversiteit om voorstellen te doen voor de herinrichting van 3 terreinen (Haren, Jacques Brel en Industrie). De aanbevelingen zullen in het najaar van 2022 worden uitgevoerd en hebben betrekking op de aanplanting van bloemenweiden, de vervanging van aanwezige tuinbouwgewassen door soorten beter voor de biodiversiteit, de installatie van nestkasten en andere voorzieningen voor plaatselijke fauna.
Het is de bedoeling dit proces in de komende maanden voort te zetten met 3 nieuwe sites (Delacroix, Marconi en Elsene) (evaluatie gepland voor de zomer van 2022 en uitvoering in 2023).
Bovendien heeft de MIVB er een gewoonte van gemaakt om bij bouw- en renovatieprojecten waarbij groene ruimten betrokken zijn, biodiversiteitsdeskundigen (zoals de biodiversiteitsfacilitator van Leefmilieu Brussel) om aanbevelingen te vragen over de gebruikte plantensoorten.
Er moet op gewezen worden dat de MIVB talrijke acties heeft ondernomen om de ruimten waarover zij beschikt groener te maken:
- In 2020 werd op de site Jacques Brel een biodiversiteitszone van ongeveer 0,4 ha aangelegd. Het terrein wordt onderhouden door een maatwerkbedrijf, met een gedifferentieerd beheer (laat maaien, enz.). De gekozen soorten zijn inheems en van belang voor de plaatselijke fauna. In het gebied zijn ook insectenhotels en nestkastjes geïnstalleerd. De MIVB is ook van plan om op dit gebied bewustmakingsactiviteiten inzake biodiversiteit te organiseren voor haar personeel.
- In het kader van de renovatie van de Centrale Werkplaats in Anderlecht is de MIVB van plan om de site langs de Demetskade te beplanten.
- Op het terrein van het MIVB-depot in Marly is een infiltratiezone met begroeide oevers aangelegd. Bovendien zijn de daken van de twee buswashes vergroend. Het dak van de 3de buswash, gepland voor 2023, zal ook groen worden. In een tweede fase zal ook een deel van het dak van het hoofdgebouw (ca. 4.000 m²) worden vergroend.
- Op de terreinen Delta, Demets, Haren, Jacques Brel en Marconi maakt de MIVB een inventaris van de vegetatie en overweegt zij manieren om de biodiversiteit te verbeteren op vlak van onkruidbestrijding, onderhoud bloemperken, maaien, snoeien en beheer van invasieve soorten.