Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bestemming van gekapte bomen in het BHG

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1140)

 
Datum ontvangst: 02/06/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Elk jaar wordt een bepaald aantal bomen gekapt in het Brussels Gewest, in het Zoniënwoud maar ook in onze parken en straten. Kunt u mij vertellen hoe dit hout wordt gerecycleerd (verkocht, versnipperd, in planken gezaagd, enz.)?

 
 
Antwoord    In het algemeen wordt met het oog op de biodiversiteit en het behoud van de bodemrijkdom zoveel mogelijk dood hout op de grond gelaten in de vorm van stammen, stapels hout en takken, bundels, bankjes en andere kleine constructies, binnen de grenzen van wat landschappelijk aanvaardbaar is.

Met het oog op een grotere nuttige toepassing van gekapt hout in het gewest, volgt Leefmilieu Brussel de realisaties van het
Sonian Wood Cooperative-project, een project voor de lokale valorisatie van hout in Brussel onder leiding van de leerstoel circulaire economie en stedelijk metabolisme van de ULB. Leefmilieu Brussel volgt ook de verwezenlijkingen van het Carbone-project, dat door het laboratorium voor stedenbouw, infrastructuur, ecologie en landschap van de ULB wordt gecoördineerd. Dat project heeft tot doel te experimenteren met recirculatietechnieken voor alle groenafvalstromen binnen verschillende gemeentelijke en gewestelijke besturen in het Brussels Gewest. Beide projecten ontvangen steun van Innoviris.

Wat meer specifiek
het woud betreft, organiseert Leefmilieu Brussel elk jaar een houtverkoop waarbij de bomen die door de bosdienst zijn aangewezen om te worden gekapt, in de vorm van loten worden verkocht. Die bomen worden op stam verkocht en het is aan de koper om ze te kappen, verzagen, verwerken en uit het bos te halen onder het waakzame toezicht van de boswachters.

De gekochte bomen worden door de kopers gecommercialiseerd als zaaghout, schilhout of brandhout, afhankelijk van de kwaliteit van de bomen.

Wat meer specifiek de
in de parken gekapte bomen betreft, worden de verwijderde takken verhakseld om vervolgens (1) te worden hergebruikt als mulch in de parken van Leefmilieu Brussel, (2) te worden geleverd aan tuinbouwers via bijvoorbeeld de vzw Worms, om wijkcomposten van koolstofhoudend materiaal te voorzien, en (3) door de onderaannemer die voor een deel van de kap verantwoordelijk is, te worden geëxporteerd naar de sectoren ‘mulching’, ‘compostering’, ‘papier’ en ‘panelen’.

De stammen die door de onderaannemer worden geëxporteerd, hebben verschillende bestemmingen waarover Leefmilieu Brussel geen controle heeft. Waarschijnlijk zullen de grootste tonnages worden gebruikt voor houtenergie en de papier- en panelensector. Die stammen zijn niet zo interessant voor de zaagindustrie gezien de grote heterogeniteit van de soorten in de parken en hun vormen, die zelden recht en knoestvrij zijn. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de bomen
langs de openbare wegen beheerd door de gemeentelijke overheden als het om gemeentewegen gaat en door Brussel Mobiliteit als het gewestwegen betreft. Voor de bomen langs de wegen nodig ik u dan ook uit contact op te nemen met minister Van den Brandt, die bevoegd is voor Mobiliteit.