Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende certificering van de energieprestatie van de gebouwen (EPB) van de tuinwijken "Le Logis - Floréal"

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 674)

 
Datum ontvangst: 01/07/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De tuinwijken “Le Logis en Floréal” maken sinds 15 februari 2001 deel uit van het beschermd erfgoed van Brussel. In 2014 werd een beheersplan ervoor vastgesteld. Dit unieke ensemble is onderworpen aan "bijzonder strenge voorschriften"1 gericht op het behoud van de gebouwen, tuinen en openbare ruimten. Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de bouw van een gebouwencomplex in de jaren twintig van de vorige eeuw, dat 100 jaar later beschermd werd, niet kon vooruitlopen op de inspanningen die vandaag moeten worden geleverd en geobjectiveerd, bijvoorbeeld in het plan "Renolution". Uiterlijk in 2050 zal het gemiddelde EPB-niveau van de Brusselse woongebouwen C+ moeten zijn. Op dit moment hebben Brusselse woningen eerder een EPB-niveau D of E. De woningen in Logis-Floréal zijn waarschijnlijk geen uitzondering. Een van de doelstellingen van het SISP Le Logis - Floréal is de verbetering van de energieprestaties van de gebouwen (gevels, daken, technische installaties). De taak lijkt moeilijk, gelet op ze zeer beperkte opties2 en de noodzaak om een beschermd erfgoed in stand te houden, dit alles in een context van snel stijgende energieprijzen en een inflatie van 9,65% in juni 2022, die gevolgen heeft voor de gezinsbudgetten en die door niets lijkt te kunnen worden tegengehouden.

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Beschikt u over duidelijke en actuele EPB-gegevens (energieklasse A tot G, energieverbruik, CO2-uitstoot, enz.) voor alle of een deel van de gebouwen van “Le Logis-Floréal”? Welke zijn dat? Zo niet, wat is de schatting van het gemiddelde EPB-niveau, met name de gradiënt van de energieprestatieschaal van de betrokken gebouwen?

  • Wat zijn de doelstellingen voor de energieklasse om de woningen van “le Logis-Floréal” beter te isoleren?

  • Zijn er contacten gelegd tussen het Gewest en de OVM "Le Logis-Floréal" om de gevolgen van slecht geïsoleerde gebouwen voor het gezinsbudget te evalueren?

  • Is het waar dat de dubbele beglazing die vóór de bescherming werd geplaatst en die het einde van haar levensduur heeft bereikt, zal moeten worden vervangen door ramen en beglazing met minder goede prestaties? Over hoeveel woningen zou het gaan?

 

 
 
Antwoord    Sinds 2001 zijn de gebouwen van Le Logis-Floréal gedeeltelijk beschermd. Urban begeleidt enkel de aanvragers van beschermde gebouwen of van gebouwen in de beschermingsperimeter. Om sommige werken vrij te stellen van de stedenbouwkundige vergunning, werd in 2014 een eerste Erfgoedbeheerplan (EBP) aangenomen.

Tijdens de verwezenlijking van het erfgoedbeheerplan van 2014 werd een monitoring uitgevoerd over 2 (individuele) woningen, aan Ibissenstraat 5 en Kruisbooglaan 34.

De resultaten tonen de huidige situatie en de geplande situatie op basis van verbeteringen zoals de vervanging van glas door performanter glas, dakisolatie, vloerbedekking, enz. De verbeteringen worden per prioriteit gegroepeerd, maar worden ook apart berekend in verhouding tot de situatie tijdens de verbetering daarvoor. Om winst te boeken bij de groepering van de verbeteringen moet er rekening mee worden gehouden dat de verbeteringen een kleine invloed op de winsten uitoefenen dan wanneer ze apart worden uitgevoerd .

Momenteel wordt een monitoring gepland om de verbeteringen van de energieprestaties te analyseren voor verschillende gebouwen buiten de EBP:

- Lammerendrieslaan 2-4, wordt momenteel verbouwd;
- Aartshertogensquare 1-3, recent afgerond;
- Drie Lindenstraat 123-135 / Valkerijlaan 161-165, werken uitgevoerd na de bescherming van 2001.

- Alle bovengenoemde verbeteringen voor de individuele en duplexhuizen werden opgenomen in de voorschriften van het erfgoedbeheerplan van 2014 om de procedures te vereenvoudigen. De privé- en openbare eigenaars kunnen ze zonder unieke vergunningsaanvraag uitvoeren. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk op de website van Urban.

Voor de grote gebouwen die het voorwerp van een unieke vergunningsaanvraag hebben uitgemaakt is het de gemachtigde ambtenaar die de afwijking van de EPB verleent en dringen we er in de vergunningsvoorwaarden op aan dat de aanvrager een denkoefening voert om aan de geldende EPB-eisen te voldoen.

Urban voert een bewustmakingscampagne voor alle gebouwen met advies en begeleiding in het kader een collectieve dynamiek: Renolution.brussels.

We begeleiden de aanvrager maar zoals al aangehaald laten we het aan de bouwheer om voor enkel of dubbelglas te kiezen of om de energieprestaties van een woning te verbeteren.

Na verschillende transversale vergaderingen tussen de OVM Le Logis-Floréal, de BGHM en Urban werd de kwestie van de glaskeuze en de buitengevelisolatie meermaals aangesneden maar de keuze wordt aan de aanvrager overgelaten. Enkel het gebouw aan de Drie Lindenrotonde (Drie Lindenstraat 123-135 / Valkerijlaan 161-165, studio Logis) werd volledig gerenoveerd. Het werd geïsoleerd aan de buitenkant (studie van de KUL over de bepleistering) en er werden nieuwe ramen met dubbel glas geplaatst. Dat dossier, studie en werf, werd in 2003 afgerond.

- Het is geenszins een verplichting maar wel een keuze van de OVM.

In 2017-2018 was er ook een grote isolatie- en restauratiecampagne van 341 daken.

Sinds de bescherming in 2001 werden onder andere stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor de restauratie van de appartementsgebouwen in de Drie Lindestraat 123 (70 woningen en 7 handelszaken) met gevelisolatie via isolerende bepleistering; Aartshertogensquare 1-3 met de volledige vervanging van al het schrijnwerk door nieuw houten raamwerk met dubbelglas en een drievoudige aanslag (aanvraag ongeveer tien jaar geleden ingediend, toen er nog niet dezelfde aandacht als nu was voor de EPB), Lammerendrieslaan 2-4. In de 3 gevallen werd dubbelglas gebruikt.

Sinds 2014 maakt het erfgoedbeheerplan de plaatsing van dun dubbelglas in gerestaureerd of hersteld schrijnwerk en sommige isolatiewerken mogelijk. Momenteel worden in het EBP evenwel te weinig werkzaamheden vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning, in het bijzonder in het kader van de energiecrisis. Ik heb dan ook beslist om het erfgoedbeheerplan te herzien opdat meer isolatiewerken kunnen worden vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning en gemakkelijker kunnen verlopen. Dat dossier wordt voorbereid.