Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toestand van de muziekscènes in het Brussels Gewest en het geplande overleg.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 859)

 
Datum ontvangst: 03/06/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/07/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De ernstige crisis die de culturele sector heeft doorgemaakt als gevolg van de - noodzakelijke - maatregelen die werden genomen om de pandemie in te dammen, lijkt nu bijna een slechte herinnering voor de culturele gebruikers. De concertzalen hebben opnieuw een rijk programma gelanceerd, terwijl de festivals ons dit jaar een verleidelijke line-up bieden.

En toch, als we luisteren naar de operatoren van de Brusselse muzieksector, is het beeld niet allemaal even rooskleurig, en wel om verschillende redenen. In de eerste plaats heeft de gedwongen pauze in de muzieksector, zoals verwacht, geleid tot uitstel van concerten en dus tot een knelpunt in de voorstellen wanneer de activiteiten konden worden hervat. Dit gaat gepaard met een verandering in het gedrag van de culturele gebruikers: terwijl het verschijnsel no-show toeneemt, stellen wij ook een grotere wisselvalligheid vast van de toeschouwers die niet aarzelen om tot het laatste ogenblik te wachten met het reserveren van tickets, wat problematisch kan zijn voor de financiën van een exploitant Er is nog een derde probleem, dat in april en mei in verschillende artikels 1 aan bod is gekomen: het overaanbod als gevolg van het verschijnen van "nieuwe initiatieven".

Met de term "nieuwe initiatieven" worden de nieuwe festivals in Brussel bedoeld, waaronder het nieuwe Core Festival, dat eind mei in het Ossegempark  werd gehouden, en het Atom Festival, dat eind augustus zal plaatsvinden. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Close, verwelkomt en steunt deze nieuwe festivals. Maar niet iedereen deelt zijn enthousiasme. De exploitanten, zowel organisatoren van festivals als zalenbeheerders, hekelen namelijk een gebrek aan overleg en een overvloedig aanbod dat de sector kwetsbaar zou kunnen maken en vooral de grote structuren zou bevoorrechten ten nadele van de kleine exploitanten die nieuwe artiesten naar voren schuiven.

De toekomstige investeringen die de zalen moeten doen in apparatuur voor luchtverversing zullen hen bovendien in staat stellen te voldoen aan de normen van het ontwerp van koninklijk besluit, waarbij de ventilatienorm voor publiekelijk toegankelijke zalen wordt opgetrokken van 900 tot 1200 ppm (CO2-deeltjes per miljoen deeltjes).

De conclusie van het artikel in L'Echo2raakt de kern van het probleem: het gebrek aan communicatie waarmee de sector te kampen heeft; en komt met een voorstel van de directeur van Volta: de oprichting van een concertzaalvergadering in Brussel.

Bovendien wordt in verschillende artikels melding gemaakt van het project voor een concertzaal met 25.000 plaatsen dat de burgemeester van de stad Brussel wil realiseren om, naar eigen zeggen, "Brussel naar de 'eerste klasse' te brengen".

Mijnheer Minister-President, hier zijn mijn vragen:

  • Heb je dit artikel gelezen? Zo ja ,welke analyse hebt u daaruitgetrokken, zowel wat betreft de uiteenzetting van de algemene situatie, de gedane vaststellingen, de geïdentificeerde moeilijkheden en de voorgestelde oplossingen?

  • Hebt u reeds nagedacht over een structuur die bevorderlijk zou zijn voor het overleg tussen de concertzalen en, zo ja, wat is het resultaat van deze denkoefening en wat zou de rol van het Gewest hierin zijn?

  • Hebt u reeds contact opgenomen met de burgemeester van Brussel om hem bij de denkoefening te betrekken en ervoor te zorgen dat ze tot het hele gewest wordt uitgebreid?

  • Wat is uw analyse van de relevantie van een zaal met 25.000 mensen? Welke risico's ziet u? Is er in dit verband sprake van politiek overleg, met name tussen de stad Brussel en het Gewest?

  • Zijn er binnen de Brusselse regering reeds besprekingen gevoerd over een eventueel steunpakket voor de muzieksector om het hoofd te bieden aan de uitgaven die zouden worden gedaan in geval van een herziening van de ventilatienormen?

1In l'Echo: https://www.lecho.be/culture/musique/a-bruxelles-la-reprise-des-concerts-exacerbe-les-tensions-dans-le-secteur/10384552.html (gepubliceerd op 30 april); in La Libre Belgique: https://www.lalibre.be/culture/musique/2022/05/24/core-couleur-cafe-atom-la-concurrence-est-rude-TWHRFLIPSREUBJCOWZI6SW4OVM/ (gepubliceerd op 24 mei); in Le Soir: https://www.lesoir.be/443535/article/2022-05-20/le-combat-des-festivals-au-core-de-bruxelles?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3DLe%2Bcombat%2Bdes%2Bfestivals (gepubliceerd op 20 mei)

2https://www.lecho.be/culture/musique/a-bruxelles-la-reprise-des-concerts-exacerbe-les-tensions-dans-le-secteur/10384552.html

 
 
Antwoord    Als bestemmeling van uw vraag vind ik het nodig om nog even te herinneren aan de institutionele bevoegdheden die de basis vormen voor dit debat.

Het Gewest is enkel bevoegd voor zogeheten biculturele initiatieven van gewestelijk belang. Ik hecht echter uiteraard enorm veel belang aan een bruisend Brussels cultuurleven.

Ik heb het bewuste artikel dat heel wat stof voor debat biedt, ook gelezen. We kunnen alleen maar blij zijn dat er op cultureel vlak weer wat te beleven valt en dat het aanbod zo uitgebreid is. Zowel vanuit onze gewestelijke bevoegdheden als vanuit de gemeenschapscommissies helpen we de sector om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. We sturen niet aan op een overaanbod of op concurrentie tussen de spelers.

In reactie op de terughoudendheid van sommigen tegenover cultuur ondersteun ik vanuit mijn bevoegdheden (ook in de Franse Gemeenschapscommissie) tal van bemiddelingsprojecten om mensen ertoe aan te zetten om van cultuur te gaan proeven en dan vooral zij die er het verst van afstaan.

Op uw vraag over een overlegstructuur voor de uitbaters van concertzalen kan ik antwoorden dat ik hen ten stelligste aanmoedig om met elkaar in gesprek te gaan. Het RAB/BKO (Brussels Kunstenoverleg), waar al veel uitbaters deel van uitmaken, zou kunnen fungeren als de geschikte dialoogruimte. Ik bied die structuur financiële ondersteuning om ontmoetingen en uitwisselingen te organiseren. Ik kan uiteraard niemand verplichten om er zich bij aan te sluiten.

U stelt mij ook een vraag over de geplande concertzaal voor 25.000 toeschouwers. In tegenstelling tot u denk ik niet dat dit project een bedreiging vormt. Het biedt een kans voor ons Gewest, dat in 2030 culturele hoofdstad van Europa wil zijn. Met het oog daarop moeten we een divers en bloeiend cultuurleven ondersteunen.

Voorts benadrukt u de kwetsbaarheid van de kleine spelers. Op basis van de gewestelijke bevoegdheden ondersteunen we elk project dat het imago van Brussel kracht bijzet en vanuit de gemeenschapscommissies ondersteunen mijn collega Pascal Smet en ikzelf projecten die erop gericht zijn de Brusselaars warm te maken voor cultuur.

Ik ga me overigens niet uitspreken over de keuzes die Vlaanderen en de Franse Gemeenschap maken. Ik laat u daarover uw licht opsteken in de andere parlementen.

Tot slot wil ik er nog op wijzen dat de Franse Gemeenschap voorziet in steun om apparatuur voor het verbeteren van de luchtkwaliteit aan te kopen. De oproep daarvoor is uitgeschreven. Het blijkt dan ook niet zinvol om in dat verband een nieuwe reeks steunmaatregelen te overwegen.