Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het beheer van water dat is vervuild door de batterijen van elektrische auto's

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1173)

 
Datum ontvangst: 04/07/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 13/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/07/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Als een elektrisch voertuig in brand wordt gestoken, moet het enkele dagen in een bak met water worden ondergedompeld om af te koelen. De DBDMH deelt mee dat het beheer van dit potentieel verontreinigde water nog steeds onduidelijk is en dat hierover een vergadering met Leefmilieu Brussel heeft plaatsgevonden.

Kunt u bevestigen dat deze vergadering heeft plaatsgevonden? Wat ws het resultat ervan? Moet blus- en immersiewater als verontreinigd water worden beschouwd en als zodanig worden behandeld, en zo ja, wie moet verantwoordelijk zijn voor de terugwinning en behandeling ervan en hoe?

 

 

 
 
Antwoord    1.
LB heeft geen specifieke vergadering met de DBDMH gehad over dit onderwerp alleen. Het onderwerp is echter wel besproken tijdens een terugkerende bilaterale vergadering tussen LB en de DBDMH op 17/03/2022.
Een van de variapunten tijdens die vergadering waren de recente incidenten in verband met elektromobiliteit (brand van een elektrisch voertuig in een overdekte parking en brand van een elektrische fiets).
Sinds die vergadering hebben LB en de DBDMH regelmatig van gedachten gewisseld over deze kwestie.
2.
De uitwisseling van praktijken voor het blussen van elektrische voertuigen, met name in containers, werd besproken.
Het statuut van in containers opgeslagen bluswater moet worden verduidelijkt, om de methoden voor de afvoer van dergelijk water vast te stellen.
3.
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen bluswater en water voor onderdompeling.
- Bluswater is het water dat wordt gebruikt voor ingrepen (met een brandslang) op de weg bijvoorbeeld, en dat via de straatkolken rechtstreeks in de openbare riolering terechtkomt.
- Water voor onderdompeling is het water dat in de container wordt gebruikt wanneer de tussenkomst van de brandweer dit soort techniek toelaat.

In beide gevallen is het water mogelijk verontreinigd.
Dat water moet worden beschouwd als “niet-huishoudelijk afvalwater” in de zin van de kaderordonnantie Water van 20 oktober 2006. Het water bevat potentieel aanzienlijke hoeveelheden metalen.
Tot op heden is er op het niveau van de Europese Unie echter nog geen overtuigende studie over de vervuilingsgraad uitgevoerd en beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog niet over voldoende feedback om een specifiek interventie- en waterbeheerprotocol te kunnen invoeren. Volgens het voorzorgsbeginsel is het raadzaam alles in het werk te stellen om onderdompelings-/koelwater als afval op te vangen.
Om de behandeling van dat water vóór de lozing in de riolering of het verwijderingstraject via een erkende inzamelaar te kunnen bepalen, moet de kwaliteit ervan van geval tot geval worden geanalyseerd.
De DBDMH is niet erkend als inzamelaar van gevaarlijk afval, dus zal een beroep moeten worden gedaan op een gespecialiseerd bedrijf.
Er wordt meer informatie ingewonnen om een definitief standpunt te bepalen over de kwalificatie van dat water en de manier waarop het moet worden beheerd (lozing in de riolering onder bepaalde voorwaarden/naleving van normen of verwijdering als afvalstof).
Ook voor de vraag wie verantwoordelijk is voor de kosten van ophaling door een erkende inzamelaar is nog geen definitieve oplossing gevonden.
Het algemene beginsel van de financiële verantwoordelijkheid voor het afvalbeheer is vastgelegd in artikel 24 van de afvalordonnantie: de eerste afvalproducent of de huidige of vorige houder van afvalstoffen moet de kosten van het afvalbeheer dragen.
In de praktijk is de eigenaar van een elektrisch voertuig dat bij een ongeval betrokken is geweest, in principe gemakkelijk te achterhalen. Zijn of haar verzekering zal de kosten dragen.

Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, BS 27/06/2012.