Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vertragingen bij de follow-up van de projectoproep inzake sensibilisering voor en bevordering van hedendaagse architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed of stadsvernieuwing

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 907)

 
Datum ontvangst: 26/09/2022 Datum publicatie: 08/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 20/10/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2022 Ontvankelijk
 
Vraag    Enkelen van ons die lid zijn van deze commissie hebben ongetwijfeld een kopie ontvangen van de open brief die aan u - evenals aan de minister-president en de leden van onze gewestregering - is gestuurd door negen verenigingen die actief zijn op het gebied van wat ik architectuur en stedenbouw in brede zin zou willen noemen. Het lijkt erop dat de oproep van Urban in 2022 tot projecten betreffende "bewustmaking en bevordering van hedendaagse architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed of stadsvernieuwing".1 aanzienlijk is vertraagd.

Ter herinnering, het geplande tijdschema was als volgt: indiening van de aanvragen via het ad-hocformulier (uiterlijk 30 januari 2022 inbegrepen); selectie van de succesvolle aanvragen door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de kabinetten van de minister-president en de staatssecretaris, de verschillende directies van Urban en externe deskundigen (in maart 2022); vaststelling van de subsidiebesluiten door de regering en officiële kennisgeving van de begunstigden (in april 2022). De informatie waarover wij op het moment van schrijven beschikken is afkomstig uit de open brief van de verenigingen en luidt als volgt: "Urban.brussels heeft zijn advies over de projectvoorstellen pas eind augustus aan de betrokken organisaties meegedeeld. Dit betekent ook dat er nog geen beslissing is genomen door de Brusselse regering en dat de organisaties die in januari 2022 een project hebben ingediend nog steeds wachten op een officiële beslissing."

Ik weet niet om hoeveel projecten het gaat, maar het lijkt erop dat deze verenigingen ongeveer 6 maanden na de officiële afsluiting van deze procedure de resultaten van de beslissingen van de jury niet kennen. Dit roept zeker vragen op over de tijdigheid en verantwoordelijkheid van overheidsinstanties en executieven. Terwijl deze verenigingen hun krachten hebben gemobiliseerd om de termijnen te halen, worden zij nu geconfronteerd met onzekerheid over hun personeel omdat de termijnen niet worden gerespecteerd.

Dit brengt me bij mijn vragen:

  • Hoeveel volledige aanvragen zijn op 30 januari 2022 tijdig bij Urban ingediend?

  • Kunt u ons het tijdschema geven voor deze oproep tot subsidies zoals die in 2022 daadwerkelijk heeft plaatsgevonden?

  • Bevestigt u de door deze verenigingen aangeklaagde vertraging? Hoe is het gerechtvaardigd? Welke maatregel(en) denkt u te nemen om een dergelijke vertraging in de toekomst te voorkomen?

  • Zijn de subsidies betaald aan de verenigingen die de jury hebben overtuigd?

1 https://cloud.urban.brussels/s/q2Zqk2ir4r77Mxg

 
 
Antwoord    Volgens de informatie die ik heb gekregen, heeft Urban naar aanleiding van de oproep tot het indienen van projecten voor de “bewustmaking voor en de promotie van hedendaagse architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed en stadsvernieuwing” 99 dossiers ontvangen.

De planning en het verloop zagen eruit als volgt:
· 8 december 2021 – uitschrijven van de oproep (website Urban + infosessie in de Sint-Gorikshallen)
· 30 januari 2022 – uiterste datum voor de indiening van de dossiers.
· februari - maart 2022 – de 99 ontvangen dossiers werden onderzocht en gecontroleerd op volledigheid, waarna ze bezorgd werden aan de leden van het selectiecomité, bestaande uit:
· een vertegenwoordiger van het kabinet Smet
· een vertegenwoordiger van mijn kabinet
· de adjunct-directeur-generaal van Urban
· de directeur Cultureel Erfgoed
· de directeur Stedenbouw
· de directeur Stadsvernieuwing
· een externe Franstalige deskundige (mevr. D. Dumont, directrice van de galerij Hangar)
· een externe Nederlandstalige deskundige (dhr. D. Vanthournout, communicatieverantwoordelijke van de stichting CIVA)

De leden van dat selectiecomité werden gekozen op voordracht van de administratie, met de goedkeuring van de toezichthoudende kabinetten.

· 28 maart 2022 – plenaire vergadering van het selectiecomité om een definitief voorstel op te stellen. Urban verzorgde daarbij het secretariaat.
· 1 april 2022 - voorlegging van het definitieve voorstel aan de kabinetten
· april - juli 2022 – budgettaire beslissingen
· 28 juli 2022 - bezorging van een definitieve lijst aan Urban met de opdracht om 34 subsidiedossiers voor te bereiden
· oktober 2022 – bezorging van de ontwerpbesluiten door Urban aan de toezichthoudende kabinetten

Er is wel degelijk vertraging opgelopen bij de toewijzing van de subsidies. Die is in grote mate te wijten aan de budgettaire toestand van het Gewest, waardoor de twee toezichthoudende kabinetten genoodzaakt waren om in samenspraak te zorgen voor afstemming op de daadwerkelijk beschikbare budgetten.

Uitgaande van de begrotingsraming voor de facultatieve subsidies voor 2023 zal het waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn om een projectoproep te organiseren die even algemeen en open is als degene die Urban sinds 2020 voorstelt.

De subsidies die op basis van de selectie van de jury en na het maken van de budgettaire keuzes werden goedgekeurd, zullen in 2022 worden toegewezen. Tevens zal een eerste schijf van 50% van het bedrag worden uitbetaald.