Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up van de strijd tegen raciale profilering in de in "high class" etablissementen, in de horeca en in de handel in het algemeen.

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1016)

 
Datum ontvangst: 30/05/2022 Datum publicatie: 04/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/10/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Ik had de gelegenheid om u in de plenaire vergadering en in de commissie in september 2022 te ondervragen over de racistische discriminatie die Paul Newman in een horecazaak heeft ondervonden. Ter herinnering: de jonge Brusselse ondernemer deed zaken met de horecazaak, die zijn vrienden op grond van hun huidskleur had geweigerd.

U vertelde me dat u onmiddellijk  contact had opgenomen met de Brusselse Nachtraad om maatregelen uit te werken voor het nachtleven en de horeca.

Zoals ik eerder zei, zijn deze praktijken nog steeds heel gewoon in sommige zaken, die voorwendsels gebruiken om discriminatie te verhullen: kledingvoorschriften, lidmaatschapskaarten, enz. Discriminatie op grond van uiterlijk, maar ook op grond van sociaaleconomische kenmerken.

Het is dus heel belangrijk dat we aan dit probleem werken. Zoals wij eerder hebben opgemerkt, zijn de cijfers hierover alarmerend. In het Uniarapport uit 2020 staat dat 37,7% van de nieuwe dossiers zogenaamde rassencriteria betrof. In datzelfde jaar ging bijna een op de zes gevallen met betrekking tot zogenaamde rassencriteria over de zwarte huidskleur in de sector van goederen en diensten (huisvesting, horeca, vervoer).

Mevrouw de staatssecretaris,

- Hoe verlopen uw contacten vandaag met de Nachtraad van Brussel?

- Is er vooruitgang geboekt? Staat die op de agenda?

- Hoe verhoudt deze vooruitgang zich tot de concrete maatregelen die u gaat nemen om discriminatie op basis van voorkomen in het uitgaansleven en de horeca tegen te gaan?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:
De bestrijding van alle vormen van discriminatie, waaronder etnische profilering en racisme, is een van de prioriteiten van de Brusselse Nachtraad.
Op mijn voorstel werd dit punt dan ook op de agenda geplaatst van een vergadering van de Nachtraad. De Nachtraad heeft een brief gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken over de bewustmaking van veiligheidsagenten voor dit probleem.
In deze brief werd de minister van Binnenlandse Zaken meer bepaald verzocht te voorzien in een wijziging van de wetgeving betreffende de basisopleiding van veiligheidsagenten, teneinde er een module in op te nemen met betrekking tot de bestrijding van racisme. De Nachtraad heeft ons onlangs het antwoord van mevrouw Verlinden meegedeeld.
In haar antwoord meldt de minister dat elke veiligheidsagent die taken wil uitvoeren in de uitgaanssector of tijdens evenementen vooraf een opleiding van minstens 139 uur les moet hebben gevolgd en dat de vereiste vaardigheden voor elk van deze opleidingen zijn opgenomen in het koninklijk besluit dat de opleidingen voor deze sector regelt.
In de takken "studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingssagent" (24 lesuren) en "grondrechten en andere relevante verplichtingen" (8 lesuren) worden elementen met betrekking tot respect voor alle mensen, individuele rechten en vrijheden en respect voor diversiteit aangeleerd. Diversiteit komt ook uitgebreid aan bod in de tak “maatschappelijke en culturele vorming” (12 lesuren).
De minister heeft, met betrekking tot afwijkend gedrag, aangegeven dat een aanpassing van het regelgevend kader is gepland, dat dit wordt besproken met de sector, en dat verplichte opleidingen zullen worden toegevoegd.
Ik heb de Nachtraad voorgesteld om in contact te blijven staan met minister Verlinden, zodat we meer te weten komen over de structuren die verantwoordelijk zijn voor deze opleidingen en over de desbetreffende timing. Bovendien wil ik ook weten of het gaat om permanente opleidingen, zodat ook veiligheidsagenten die al in de sector tewerkgesteld zijn, de opleidingen moeten volgen.
Wat uw vraag betreft over de concrete maatregelen die we gaan nemen om etnische profilering in de uitgaans- en horecasector te bestrijden: zoals u weet is het Brussels Plan ter bestrijding van racisme op 7 juli jongstleden in eerste lezing door de regering goedgekeurd. In dit plan wordt natuurlijk voorzien in een reeks bewustmakings- en opleidingsmaatregelen. De 2e lezing van dit plan zal uiterlijk aan het begin van de winter plaatsvinden, zodat er nog tijd is om, desgevallend, de suggesties van de adviesorganen die net hun advies hebben ingediend, te analyseren en zo nodig te integreren.

Op mijn initiatief heeft de Nachtraad de Brussels By Night Federation en de Horecafederatie gevraagd hun leden de komende maanden te sensibiliseren. De opleidingen zullen deel uitmaken van het Brussels plan voor racismebestrijding. Het Plan voor racismebestrijding zal namelijk twee specifieke acties omvatten die worden aangestuurd door de Nachtraad. De eerste actie is erop gericht de veiligheid in het uitgaansmilieu te verbeteren, met name door onder het personeel referentiepersonen aan te wijzen die zijn opgeleid om op gepaste wijze om te gaan met slachtoffers, maar ook door getuigenissen en meldingen bij te houden. De tweede actie beoogt de opleiding en bewustmaking van professionals uit het nachtleven, veiligheidsagenten en stewards voor discriminatie in het uitgaansmilieu. De sterke verbintenis om alle vormen van discriminatie te bestrijden is overigens ook terug te vinden in het Charter voor het nachtleven dat momenteel ter ondertekening is voorgelegd aan de Brusselse clubs.
Bovendien zal er snel een werkgroep worden opgericht binnen de Nachtraad om de vorderingen in deze strijd tegen discriminatie op te volgen. In deze werkgroep is het de bedoeling om opvangprocedures in clubs en tijdens feestjes aan te kaarten.