Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het rapport van BPB in het kader van het plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1034)

 
Datum ontvangst: 14/11/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 21/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens onze besprekingen over de analyse van het plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen na twee jaar toepassing heeft minister Clerfayt ons gezegd dat de Brusselse gemeenten over een cel gelijke kansen/vrouwen-mannen beschikken, die onder uw toezicht staat, en dat u bevoegd bent om te antwoorden over de rol van de gemeenten in deze fase van de uitvoering van het plan op lokaal niveau.

Dus, mevrouw de minister, hier zijn mijn vragen:

Met betrekking tot actie 21, aangestuurd door BPB onder de naam "het opzetten van een communicatiekit voor gemeentelijke en gewestelijke overheden", stel ik mij de vraag of de gemeenten deze toolkit opgesteld en verspreid hebben?

Met betrekking tot actie 23, mede-aangestuurd door BPB onder de naam "integratie van de strijd tegen geweld en seksuele intimidatie op het werk in het kader van de uitwerking van diversiteitsplannen" en die voorziet in interne opleiding van sleutelfiguren, bewustmaking (interne campagnes, toolbox, gids met goede praktijken, enz.), bekendmaking via intranet van de door equal.brussels ontwikkelde brochure, aanpassing van de arbeidsreglementen, enz., zou ik willen weten wat de stand van zaken in de gemeenten is.

Met betrekking tot actie 25, aangestuurd door BPB onder de naam "bewustmaking van geweld tegen vrouwen in een migrantencontext (bv. gedwongen huwelijken, genitale verminking), welke bewustmakingsacties zijn in de gemeenten uitgevoerd, met welke steun van BPB?

De Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen merkt op dat uit de evaluatie van de code voor het melden van gedwongen huwelijken is gebleken dat de ambtenaren van de burgerlijke stand onvoldoende op de hoogte zijn van COL6/2017 (gezamenlijke circulaire van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal over eergerelateerd geweld, waaronder gedwongen huwelijken). Worden er maatregelen genomen met betrekking tot de ambtenaren van de burgerlijke stand en de diensten van de burgerlijke stand?

Daarnaast zijn BPB en/of de gemeenten partners in de volgende acties:

 • Nr. 9: een register van beschikbare opleidingen opstellen;

 • Nr. 10: bevorderen en reorganiseren van bestaande opleidingen;

 • Nr. 11: opzetten van 4 aanvullende opleidingsmodules inzake preventie, opsporing en beheer van geweld voor beroepsmensen uit de sector;

 • Nr. 12: een specifieke opleidingsmodule invoeren voor gewestelijke/gemeentelijke diensten stedenbouw;

 • Nr. 18: bewustmakingscampagnes voeren;

 • Nr. 19: bewustmaking van geweld door genderongelijkheid;

 • Nr. 20: bewustmaking van seksuele intimidatie op Brusselse festivals;

 • Nr. 27: effectenanalyse van een openbare ruimte/voorziening om geweld te voorkomen;

 • Nr. 28: rekening houden met preventie-, intimidatie- en geweldsaspecten tijdens de onderzoeksfase van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning;

 • Nr. 30: de genderproblematiek integreren in de instrumenten voor stadsplanning en -programmering;

 • Nr. 31: het gewestelijke plan voor duurzame ontwikkeling analyseren en controleren;

 • Nr. 34: rekening houden met gender in wijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten

 • Nr. 35: rekening houden met gender bij de programmering van projecten voor openbare voorzieningen;

 • Nr. 36: vervrouwelijking van de namen van straten en openbare ruimtes;

 • Nr. 41: meertalige informatie over klachten;

 • Nr. 45: steun aan het centrum voor de behandeling van seksueel geweld;

 • Nr. 51: strijd tegen de pooierij van tienermeisjes.

Wat zijn de resultaten, na twee jaar, van deze acties in de gemeenten?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Betreffende actie 21, "terbeschikkingstelling van een communicatiekit voor de gemeentelijke en gewestelijke besturen". De deelname van de gemeenten wordt rechtstreeks georganiseerd door de Fédération laïque des centres de plannings familiaux (DPO-project), onafhankelijk van BPB, via een door equal.brussels gefinancierd project. Van de 60 personen die deelgenomen hebben aan de uitwerking van de DPO-tool vertegenwoordigde een derde de 19 Brusselse gemeenten (de diensten gelijke kansen, preventie, jeugd, slachtofferhulp, sociale cohesie, communicatie, Huis van de Vrouw, ...). Een aantal (20) personeelsleden van Brusselse gemeenten hebben ook deelgenomen aan evaluaties op het terrein, georganiseerd door de FLCPF.


In 2022 hebben 39 professionals uit een gemeentelijke dienst deelgenomen aan de sensibiliseringsworkshops van het DPO-project. Het ging daarbij om de volgende beroepen: gemeentelijke straathoekwerkers, sociale bemiddelaars, maatschappelijk assistenten, sociale straatwerkers, maatschappelijke begeleiders in het algemeen.


Die deelnemers vertegenwoordigden 11 van de 19 gemeenten: Anderlecht, Vorst, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Lambrechts-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Evere, Ukkel, Oudergem en de stad Brussel.

Wat actie 23 betreft, "De bestrijding van geweld en intimidatie op het werk opnemen in de ontwikkeling van de diversiteitsplannen", volgt Actiris momenteel de diversiteitsplannen in de gemeenten op, en niet BPB. De diversiteitsconsultants van Actiris letten erop dat ze geweld en seksuele intimidatie op het werk aankaarten in hun begeleiding. 12 diversiteitsconsultants hebben bovendien een opleiding van het IGVM gevolgd over geweld tegen vrouwen op het werk.


In verband met de door BPB aangestuurde actie 25, "Sensibiliseren rond de problematiek van geweld tegen vrouwen en meisjes in een migratiecontext (gedwongen huwelijken, genitale verminkingen bij vrouwen bijv.)", heeft BPB sinds 2017 verschillende soorten doelgerichte opleidingen georganiseerd rond het thema gedwongen huwelijken, gaande van een brainstorming tot een algemene opleiding van vier dagen, en eindigend met specifieke opleidingen voor de diensten burgerlijke stand over het detecteren van gedwongen huwelijken: "Gedwongen huwelijken: administratieve gesprekken en impact van lichaamstaal".

Ook sommige leden van de politiezones hebben aan deze opleidingen deelgenomen.


BPB werkt sinds 2020 ook aan de uitwerking van een preventiebrochure rond gedwongen huwelijken voor jonge meisjes die risico lopen. Behalve in het Nederlands en het Frans bestaat deze brochure ook in 16 andere talen zodat professionals die in contact komen met slachtoffers zo dicht mogelijk bij de realiteit op het terrein staan. De brochure werd op grote schaal verspreid, onder meer via een opleidingsvoormiddag die door alle plaatselijke besturen werd bijgewoond, en is nog steeds beschikbaar bij de diensten, de loketten en andere gemeentelijke plaatsen waar er contact is met jonge meisjes.


BPB had vóór het advies van de RGVM kennis genomen van de aanbevelingen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen die onmiddellijk naar de Brusselse gemeenten werden verstuurd. De omzendbrief COL 06/2017 werd bovendien ook in herinnering gebracht toen de brochure over de preventie bij gedwongen huwelijken aan de gemeentelijke diensten werd toegezonden.


Tot slot, om al uw vragen te beantwoorden over de resultaten van bepaalde acties uit het Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, volgen hier de verzamelde elementen::


Ik wil allereerst verduidelijken dat het feit dat BPB vermeld wordt als partner bij een actie, niet betekent dat die actie als zodanig door de gemeenten of door BPB wordt uitgevoerd. Meestal vormt BPB de schakel voor de verspreiding van informatie over een of andere actie die niet door BPB wordt aangestuurd. Daarom, en omwille van zijn expertise, wordt BPB ook regelmatig gevraagd deel uit te maken van de opvolgingscomités van gewestelijke acties.


Wat echter actie 12 betreft, "Inrichting van een specifieke opleidingsmodule voor de gewestelijke/gemeentelijke overheidsdiensten voor stedenbouw” organiseert BPB dit jaar (2022) en volgend jaar een opleiding "Gender en stad", bedoeld voor de gemeentelijke diensten voor stedenbouw en ruimtelijke ordening. De opleiding bestaat uit modules van vier volledige dagen en omvat alle gendergerelateerde aspecten in de stad: zowel het onveiligheidsgevoel als de symbolische plaats van de vrouw in de publieke ruimte, gaande van de specifieke noden van vrouwen met betrekking tot trajecten en de duur daarvan tot de aan- of afwezigheid van vrouwen in projectteams, enz.Deze bijzonder volledige opleiding moet ervoor zorgen dat professionals de reflex krijgen het gendercriterium mee te nemen van bij het ontwerp van inrichtingsprojecten of herinrichtingsprojecten van de publieke ruimte. Er is in 2023 ook een opleiding gepland over het organiseren van verkennende wandelingen die op dezelfde diensten zijn gericht.

En in verband met actie 36 tot slot, "De namen van verkeersaders en openbare pleinen vervrouwelijken" heeft BPB in 2021 aan de colleges van burgemeester en schepenen een specifiek schrijven gericht met aanmoedigingen en informatie om hen te helpen bij het vervrouwelijken van straatnamen. Daarin wordt ook verwezen naar de actie "equalstreetmyname" van equal.brussels en naar de gids van de FOD Binnenlandse Zaken over gendergelijkheid in de publieke ruimte, ter attentie van de lokale overheden.