Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de composteerbare oranje vuilniszakken EN 13432

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1278)

 
Datum ontvangst: 18/11/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 22/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/11/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

In 2023 wordt sorteren van bioafval verplicht. Vandaag worden oranje vuilniszakken met organisch afval opgehaald en naar Ieper gestuurd voor biomethanisering.

Wordt er, nu die nieuwe verplichting van kracht wordt, nagedacht over projecten die een lokaler gebruik van bioafval in het Brussels Gewest zouden bevorderen? Anderzijds weet men dat er bij het ophalen van de vuilniszakken een risico bestaat op vervuiling door microplastics van de compost of van het biodigestaat dat met organisch afval wordt geproduceerd. Zijn er plannen om composteerbare zakken te gebruiken die voldoen aan de Europese norm EN 13432?

 

 
 
Antwoord    1.
Er wordt inderdaad een strategie opgezet om de deelname van de Brusselaars, professionals en burgers, aan de nuttige toepassing van bioafval te stimuleren.
Een
roadmap voor het beheer van biologisch afval vormt een aanvulling op het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan. Die is beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel. De roadmap werd in november 2021 door de regering gevalideerd en bevat 3 assen:
1) Een diensten- en infrastructuuraanbod stimuleren om organische hulpbronnen te verzamelen en terug te winnen.
2) De producenten van afval stimuleren om mee te werken aan het voorkomen, sorteren en terugwinnen van bioafval.
3) Het regelgevend kader met betrekking tot bioafval aanpassen om de terugwinning ervan te stimuleren, met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de teruggewonnen stromen.

Vandaag zijn er meer dan 200 collectieve composteerlocaties in alle wijken van het Gewest. Brusselaars nemen deel aan gratis opleidingen voor huishoudens en een Facilitator bioafval voor huishoudens begeleidt hen bij het ontdekken van de verschillende composteertechnieken. Net Brussel bereidt een grootschalige mediacampagne voor om de deelname van huishoudens aan het sorteren en terugwinnen van bioafval te stimuleren.
Professionals worden ook begeleid door de Facilitator bioafval voor professionelen. Die informeert de schakelactoren (federaties, opleidingsorganisaties, enz.), beantwoordt vragen van professionals, publiceert gidsen, organiseert seminaries en opleidingen, enz.
Met de projectoproepen van het Gewest worden ondernemers, huishoudens en gemeenten gestimuleerd om oplossingen voor te stellen voor de inzameling en lokale terugwinning van bioafval.

Ten slotte krijgt het Gewest binnenkort een biomethanisatie-installatie in Brussel: oranje zakken van huishoudens en voedselafval van professionals zullen zo rechtstreeks in het Gewest worden gevaloriseerd tot energie (biomethaan) en compost, wat een einde zal maken aan het vervoer van bioafval naar Ieper. De installatie zou in 2026 operationeel moeten zijn.

2.
De verontreiniging van de bodem en het water door microplastics staat centraal in onze denkoefening.
De fabriek in Ieper en de toekomstige installatie in Brussel zijn/worden uitgerust met een zakkenscheider aan de ingang van de fabriek. Dat is een uiterst belangrijke en doeltreffende stap om plastic aan het begin van het proces te scheiden van bioafval en zo de aanwezigheid van microplastics door ophaalzakken te voorkomen.
Het gebruik van biocomposteerbare plastic zakken in overeenstemming met de EN 13432-norm garandeert niet de afwezigheid van microplastics in de compost. Die norm en de wetgeving inzake het in de handel brengen van compost (koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten) zijn immers niet van toepassing op elementen kleiner dan 2 mm, en dus op microplastics.
In een analyse van Leefmilieu Brussel van bioplastics wordt geconcludeerd dat een eenvoudige productsubstitutie (van klassieke plastics naar bioplastics) op lange termijn geen meerwaarde voor het milieu oplevert. Bioplastics brengen namelijk aanzienlijke milieurisico’s met zich mee en mogen daarom niet worden uitgesloten van de regelgeving inzake plastics. Integendeel, die regelgeving moet worden aangescherpt en het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast.
Leefmilieu Brussel heeft een
infographic gepubliceerd om de kwestie op te helderen. De toepassing van het voorzorgsbeginsel betekent dat die biocomposteerbare plastics niet langer mogen worden gebruikt voor de ophaling van voedselafval.