Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verplaatsing van vossen en de bijbehorende uitzonderingsregeling.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1290)

 
Datum ontvangst: 26/09/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 19/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/12/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De rode vos komt al bijna veertig jaar voor in bepaalde gemeenten van het Brussels Gewest. Hoewel hij afkomstig is van het platteland, heeft hij zich perfect en zeer snel aangepast aan de stedelijke en semi-stedelijke omgeving, waar hij voldoende voedsel heeft kunnen vinden. Het is nu niet ongewoon om de rode vos te zien in de straten, parken en tuinen van ons Gewest.

De aanwezigheid van deze soort in een stedelijke omgeving gaat soms echter gepaard met problemen. Naast de overlast van kapotte afvalzakken is een van de meest voorkomende problemen dat een of meer vossen gevangen raken in een afgesloten ruimte waaruit ze niet meer kunnen ontsnappen. Een typisch geval is het huizenblok, dat niet alleen ongemak veroorzaakt voor de dieren, maar ook aanzienlijke overlast voor de betrokken bewoners (met vossen die huizen binnendringen of agressief zijn tegen andere huisdieren).

In ons Gewest is de rode vos een beschermde diersoort, zoals elk ander inheems zoogdier. Dit houdt in dat in het geval van opgesloten vossen niet kan worden ingegrepen, tenzij bij de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud een aanvraag om een afwijking wordt ingediend om de vossen te laten verwijderen. Deze procedure is echter weinig bekend en moeilijk uitvoerbaar. Bovendien is het moeilijk om er informatie over te vinden op de website van Leefmilieu Brussel.

Niettemin heb ik begrepen dat reeds een afwijking om vossen te verplaatsen onder strikte voorwaarden is toegestaan. Ondertussen is het duidelijk dat de gemeenten in de frontlinie staan en een groot deel van de lasten dragen: vergaderingen met bewoners, opstellen van de aanvraag voor een afwijking, financiering van een eventuele operatie, enz. Uw administratie is zich terdege bewust van de problemen die bepaalde situaties voor de vossen zelf kunnen veroorzaken.

In dit verband, mijnheer de minister, zijn dit mijn vragen:

  1. Hoeveel afwijkingen zijn er tot nu toe toegestaan? In welke gemeenten en in welke specifieke situaties? Met welke resultaten? Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de operatie?

  2. Wordt er nagedacht over de ontwikkeling van dit systeem van afwijkingen? Zo ja, welke aanpassingen zijn er gepland? Zo niet, waarom niet?

  3. Hoe steunt Leefmilieu Brussel gemeenten die geconfronteerd worden met delicate situaties waarbij vossen of andere beschermde diersoorten betrokken zijn?

 
 
Antwoord    1)
2)
3)
Er bestaan ​​inderdaad afwijkingen voor het verplaatsen van vossen en, in tegenstelling tot wat u zegt, lijkt de informatie mij vrij gemakkelijk toegankelijk door de trefwoorden ‘Brussel of Leefmilieu Brussel - vos - afwijking’ in een webzoekmachine te typen.

Er werden veertien afwijkingen van dit type toegekend in 2021 en zeven in 2022. De dossiers waren bedoeld om bewoonde holen te ‘sluiten’, omdat ze stabiliteitsproblemen (wanneer ze zich onder een boom of een terras bevinden) of doorgangsproblemen voor de bewoners veroorzaakten. De werken zijn voor rekening van de aanvrager. Het sluiten van de holen leidt ertoe dat de vossen een ander leefgebied opzoeken.

De afwijkingsregeling van de Natuurordonnantie is zinvol vanuit het oogpunt van het behoud van het stedelijke ecosysteem, dat steeds meer wordt bedreigd. De regeling is ontworpen om de biodiversiteit te beschermen en het samenleven van soorten – inclusief de mens – in de stad te garanderen. Er zijn geen plannen om de regeling te herzien.

Zoals al uitgelegd in antwoord op schriftelijke parlementaire vragen die u mij gesteld hebt, monitort Leefmilieu Brussel de soort, bundelt deze informatie en stelt ze op haar website ter beschikking van het grote publiek. Leefmilieu Brussel staat ter beschikking van de gemeenten om hen te adviseren en te begeleiden bij hun beslissingen in deze dossiers. Leefmilieu Brussel begeleidt ook de burgers bij het aanvragen van de zojuist besproken afwijking.