Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproepen in uw bevoegdheidsdomein

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1012)

 
Datum ontvangst: 22/02/2023 Datum publicatie: 13/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 11/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/03/2023 Ontvankelijk
04/04/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In 2020, 2021 en 2022 hebben de regeringsleden talrijke projectoproepen uitgeschreven. Die projecten moeten helpen om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken en kunnen leiden tot de opbouw van een nieuw duurzaam beleid.
  • Hoeveel projectoproepen werden in uw bevoegdheidsdomein uitgeschreven in 2020, 2021 en 2022?

  • Kunt u voor elk van de in 2020, 2021 en 2022 geselecteerde projecten de volgende elementen meedelen:

    • de naam en de beschrijving ervan;

    • het toegekende budget;

    • de nagestreefde doelstellingen en de mate waarin die zijn bereikt;

    • de elementen van het project die hebben bijgedragen aan de opbouw van een nieuw duurzaam beleid?

 
 
Antwoord   

Safe.brussels (voorheen BPV) publiceert sinds 2018 een jaarlijkse projectoproep om de vrijwilligerssector te mobiliseren voor de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo worden specifieke middelen gereserveerd voor steun aan vzw's die kunnen bijdragen tot de uitvoering van specifieke maatregelen van het GVPP.

 

Gezien de gezondheidscrisis in 2020 en het einde van de cyclus van de oproep tot het indienen van projecten (die overeenkomt met de cyclus van het GVPP, namelijk 2017-20 en 2021-24) stond de nieuwe oproep in 2020 uitsluitend open voor de laureaten van 2018 en 2019, zodat de ondernomen activiteiten konden worden voortgezet. Aldus werden projecten gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 2 958 000 €, zoals in tabel 1 in bijlage 1 is aangegeven.

 

In 2021, na de goedkeuring van het nieuwe GVPP 2021-24 door de regering van het BHG op 14 januari van dat jaar, werd een nieuwe cyclus van jaarlijkse projectoproepen gelanceerd. Op 20 mei 2021 heeft de regering daadwerkelijk ingestemd met de lancering van een projectoproep door safe.brussels die tot doel heeft het beheer van het subsidieprogramma voor Vzw’s die actief zijn op het gebied van preventie en veiligheid af te stemmen op de prioriteiten en de periodiciteit van het GVPP. Er is dus voorzien in een financiering van 14 miljoen euro over vier jaar (2021-2024). Safe.brussels heeft daarom in het Belgisch Staatsblad een projectoproep gepubliceerd met een budget van 3,5 miljoen euro, die openstaat voor elke particuliere non-profitorganisatie die een project kan uitvoeren dat beantwoordt aan een van de 20 maatregelen die door safe.brussels en de partners van het GVPP zijn geselecteerd en verdeeld zijn over 8 van de 9 thema's van het GVPP 2021-2024. Deze twintig maatregelen werden gekozen op basis van hun potentieel om zich te lenen voor projecten uit de associatieve wereld, alsook om de versnippering van VZW-projecten te beperken.

 

In totaal werden 54 projecten van 43 vzw's geselecteerd door het selectiepanel van de door safe.brussels beheerde oproep tot het indienen van projecten, die 17 van de 20 maatregelen van het GVPP 2021-24 bestrijken die in het kader van de oproep zijn opengesteld. Na goedkeuring door de Brusselse regering werd een definitief bedrag van 3 323 900 euro vastgelegd om deze 54 projecten te ondersteunen. Eén winnende NPO zag echter af van de subsidie voor 2 projecten. In totaal werden dus 52 projecten in 2021 door safe.brussels gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 3.320.600 euro. De selectieprocedure door de jury en de evaluatie door safe.brussels van de uitvoering van de projecten garanderen dat zij daadwerkelijk bijdragen tot de doelstellingen van het CBR op het gebied van preventie en veiligheid door de uitvoering van de in het PGSP omschreven maatregelen.

 

In tabel 2 in bijlage 2 wordt de verdeling van de projecten over de verschillende thema's van het GVPP 21-24 weergegeven.

 

In 2022, Aangezien het beschikbare budget in 2021 door de geselecteerde projecten praktisch was bereikt en het beschikbare budget in 2022 hetzelfde bleef (3 500 000 euro), besloot safe.brussels, na validering door de Brusselse regering, dezelfde projecten tegen constante bedragen te verlengen op basis van een positieve evaluatie van de resultaten van 2021 van elk project. Aldus zijn 50 projecten verlengd voor een totaalbedrag van 3.151.600 euro, zoals in tabel 3 in bijlage 3 is aangegeven.

Wat de verwezenlijking van de doelstellingen van de projecten betreft, zijn de resultaten van de projecten van de VZW's en hun geschiktheid aangaande de doelstellingen van het GVPP geverifieerd.

 

Het is echter onmogelijk om naar aanleiding van deze schriftelijke vraag voor alle projecten afzonderlijk de details te verstrekken.

 

Safe.brussels coördineert en ondersteunt tevens ook de uitvoering van een preventie- en nabijheidsbeleid op lokaal niveau. Dat gebeurt via de goedkeuring van lokale preventie- en buurtplannen (LPBP) die het globale veiligheids- en preventieplan op lokaal niveau vertalen. Dankzij het subsidiariteitsbeginsel zijn de gemeenten immers de meest geschikte partners om de lokale realiteit te begrijpen, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo draagt het Gewest bij tot de ondersteuning van lokale projecten die de maatregelen van het GVPP beogen, meer bepaald door bestaande projecten te ondersteunen, nieuwe projecten op te zetten of intergemeentelijke projecten te ontwikkelen.

 

In het kader van de aan de gemeenten toegekende subsidie voor het jaar 2020 werden bijna 430 projecten in de LPBP's voorgesteld en gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 27.568.327 euro.

Omdat op 14 januari 2021 het nieuwe Globale Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024 werd aangenomen, besloot de regering dat 2021 een overgangsjaar zou zijn voor de ontwikkeling van de nieuwe Lokale Preventie- en buurtplannen 2022-2024. Daarbij werden de lokale plannen van 2020 doorgetrokken naar 2021 met een gelijkblijvende begroting en projecten.

 

In 2022 werden de gemeenten opgeroepen om met hun activiteiten bij te dragen tot de verwezenlijking van alle maatregelen van het nieuwe GVPP 2021-2024. Daartoe werden zij via een oproep tot het indienen van plannen verzocht nieuwe lokale preventie- en buurtplannen (2022-2024) in te dienen.

 

In het kader van de aan de gemeenten toegekende subsidie voor het jaar 2022 werden in de LPBP's 274 activiteiten voorgesteld en gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 27.566.467 euro.

Ten slotte coördineert het Gewest de versterking van de territoriale verankering van de verschillende diensten die op lokaal niveau actief zijn, of het nu gaat om gemeentelijke, zonale of regionale diensten, en die door hun transversaliteit bijdragen tot de geïntegreerde aanpak van preventie en veiligheid op buurtniveau. Daartoe steunt de Brusselse regering de uitvoering van geïntegreerde veiligheidsantennes op lokaal niveau (LISA) via een jaarlijkse projectoproep.

 

Voor de uitvoering van deze antenneprojecten is een globaal budget van 2.932.000 euro gereserveerd voor 2020, 2.629.000 euro voor 2021 en 2.629.000 euro voor 2022.

 

Momenteel worden of werden 16 projecten ondersteund door safe.brussels. Van deze 16 projecten zijn er 8 volledig operationeel.

 

 

Door de gezondheidscrisis konden niet alle begunstigden van de projectoproepen voor 2020 en 2021 alle of een deel van de toegekende subsidies verantwoorden, wat heeft geleid tot verschillende verzoeken om terugbetaling; daarom voorzien de projectoproepen, naast projecten met betrekking tot de implementatie van nieuwe antennes, in de mogelijkheid om projecten in te voeren met betrekking tot de versterking van een antenne waarvan het project in de vorige oproepen is geselecteerd. Aangezien het om grootschalige projecten gaat, is de subsidieperiode bovendien verlengd tot 2 jaar vanaf 2022.

 

Vanuit mijn bevoegdheid voor het imago van Brussel en het toerisme kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken:

 

« Brussels Dynamic » uitgeschreven door Brussels International.

 

In 2006 startte de Brusselse Regering een ambitieus programma op dat zich toespitste op de ontwikkeling vn sportopleidingen voor jongeren.

 

 

Het uitgangspunt was dat sport en sportbeoefening niet enkel belangrijk en heilzaam zijn in een stedelijke omgeving, maar ook onmiskenbaar bijdragen tot de vorming en de versterking van een gewestelijike entiteit en de attractiviteit hiervan verhogen. Bovendien vervult sport niet alleen een belangrijke voorbeeldfunctie voor jongeren, maar zorgt het ook voor integratie en sociale cohesie, waardoor zij individueel of collectief een identiteit kunnen uitdragen.

 

Sport in de breedste zin van het woord en vele aspecten ervan die de gewestelijke identiteit uitdragen en levenskwaliteit brengen in de hoofdstad, maken het ook mogelijk gebruik te maken van de vele perspectieven van de sportbeleving en de impact die sport heeft op de bevolking; sport is ook een "hefboom" voor de verwezenlijking van gewestelijke doelstellingen inzake imago, identiteitsontwikkeling en stedelijke herwaardering, zoals deze worden aangehaald in de Gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie .

 

Daartoe wordt sinds 2019 jaarlijks een totale omslag van 3.500.000 € voorzien. Sinds hij bestaat, is deze omslag constant gebleven. De deelname aan het projectoproep is vrij: elke vereniging die voldoet aan de criteria vermeld in het reglement mag een aanvraag indienen. De ingediende projecten moeten een objectieve en gedetailleerde meerwaarde bieden inzake imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo moet het Gewest duidelijk aanwezig zijn in de infrastructuur van de club, in haar communicatie en in de spelersuitrusting. De vereniging dient zich dus te profileren als Brusselse club.

 

Zodra de indieningsperiode voorbij is en is vastgesteld of de dossiers ontvankelijk zijn, worden de projecten geanalyseerd in functie van de categorie.

- Categorie 1+, 1, 2 en 3: initiatieven van sportclubs die uitkomen in de nationale en Europese competities; de bedragen worden toegekend in functie van het ingediende project, de bijhorende voorbegrotingen en de return qua imago (vastgesteld in functie van het klassement en de discipline).

 

- Categorie 4: project van gewestelijke of supralokale aard; de bedragen worden bepaald in functie van het ingediende project en de draagwijdte van de voorgestelde projecten, van de bijhorende voorbegrotingen en de return qua imago.

 

- Categorie 5: projecten van amateurclubs en lokale initiatieven: de omslag wordt verdeeld over de geselecteerde projecten in functie van de behaalde punten op grond van de onderstaande tabel.

 

Om projecten te kunnen selecteren waarvan de weerslag op het imago van het Gewest het meest beloftevol is, werd een analysetabel opgesteld. De geselecteerde projecten zijn geëvalueerd aan de hand van tien criteria gestructureerd rond twee dimensies (cfr. Bijlage 4).

 

Elk van deze criteria wordt geëvalueerd op een schaal van 1 tot 5 punten. Een project kan zo maximaal 50 punten behalen. Om de waarde van een punt te kunnen bepalen opdat deze waarde coherent blijft met de omvang van de ingediende projecten en de daaraan verbonden kosten wordt de volgende berekeningstabel toegepast (cfr. Bijlage 5).

 

·         In 2020 werden 199 projecten geselecteerd op de 280 projecten die bij het bestuur binnenkwamen.

·         In 2021 werden 201 projecten geselecteerd op de 266 projecten die bij het bestuur binnenkwamen.

·         In 2022 werden 196 projecten geselecteerd op de 246 projecten die bij het bestuur binnenkwamen.

 

Behoudens de projecten die geweigerd zijn op basis van de formele toegangscriteria (niet verantwoorde eerdere subsidie of onvolledig aanvraagdossier) hadden de niet-geselecteerde aanvragen betrekking op recreatieve sportactiviteiten met een kleine weerslag op het gewestelijk imago.

 

Het totale bedrag van de omslag wordt verdeeld over de projecten die naar aanleiding van de oproep zijn geselecteerd volgens de hierboven uiteengezette toewijzingsprincipes voor de bedragen; het bedrag wordt verdeeld na berekening van de puntenwaarde die varieert naar gelang van het aantal ingediende projecten en de kwaliteit ervan.

 

Voor elk dossier worden administratieve controles uitgevoerd: zodra de begunstigde van de subsidie zijn project afsluit, moet deze het bestuur een volledig dossier bezorgen, met name:

·         de eindbalans van de gesubsidieerde acties

·         de bewijsstukken voor de gemaakte kosten

·         een activiteitenverslag,

·         een promotiedossier met alle maatregelen die zijn genomen om de Brusselse gewestelijke identiteit te promoten.

 

Elk dossier wordt geanalyseerd; bij een negatieve evaluatie kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

 

De evaluaties en verslagen worden bewaard in een specifieke historiek voor elke vereniging, waarmee rekening wordt gehouden bij de selectie van volgende projectoproepen.

 

Elke projectoproep wordt voorafgegaan door een reflectieproces en de aan te brengen verbeteringen steunen op de ontwikkelde expertise en op de media-impact op het vlak van de bevordering van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

Deze aanpassingen kunnen betrekking hebben op de procedure voor de voorbereiding van de projectoproep, op de analyse en de selectie maar ook op het administratief en technisch aspect, om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de verenigingen (bijvoorbeeld tijdens de pandemieperiode door voorrang te geven aan de meest getroffen vakgebieden), op de realiteit van het Brusselse sportlandschap maar ook op de doelstellingen van de oproep.

 

Screen.brussels

2020

3 projectoproepen

56 projecten ontvangen voor een totaal bedrag van 4,5M€

Beschikbaar budget 3,643M€*

43 geselecteerde projecten: 14 langspeelfilms, 10 documentaires, 10 televisiereeksen, 4 webseries, 4 animatieprojecten, 1 speciaal formaat (XR)

Rechtstreekse audiovisuele uitgaven gegenereerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 34,17M€

*Dankzij een uitzonderlijke financiering van 500.000€ (covid-steun) bovenop de gewone begroting van 3,143M€

*Bovendien is naar aanleiding van de steun voor de Covidcrisis 464.050€ geïnvesteerd in 23 projecten die reeds steun kregen maar onderuit gehaald zijn door de covidcrisis in 2020.

 

De projecten in detail:

 https://screen.brussels/sites/default/files/screen-brussels-bilan-2020-fr-infographies_0.pdf

 https://screen.brussels/sites/default/files/screen-brussels-bilan-2020-nl-infographies_0.pdf

 

2021

3 projectoproepen

64 projecten ontvangen voor een totale aanvraag van 5,042M€

Beschikbaar budget: 3?640?650 €*

44 geselecteerde projecten: 6 langspeelfilms, 7 documentaires, 14 reeksen (9) en webreeksen (5), 3 animatieprojecten, 1 podcastproject, 3 speciale formaten: XR (1), kort formaat animatie (2)

Rechtstreekse audiovisuele uitgaven gegenereerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 53,5M €

*Dankzij een uitzonderlijke financiering van 500.000€ (covid-steun) bovenop de gewone begroting van 3,143M€

De projecten in detail:

 https://screen.brussels/fr/fund/actualite/session-15 /

https://screen.brussels/nl/fund/nieuws/sessie-15

https://screen.brussels/fr/fund/actualite/session-16-0 / https://screen.brussels/nl/fund/nieuws/sessie-16-0

https://screen.brussels/fr/fund/actualite/session-17 / https://screen.brussels/nl/fund/nieuws/sessie-17

 

2022

3 projectoproepen 

80 projecten ontvangen voor een totaal bedrag van 6,7 M €

Beschikbaar budget: 3,143 miljoen euro

32 geselecteerde projecten: 14 langspeelfilms, 7 animatieprojecten, 5 documentaires, 2 televisiereeksen, 3 webseries en 1 collectie van kortfilms.

Rechtstreekse audiovisuele uitgaven gegenereerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 34,6 miljoen euro

 

De projecten in detail:

 https://screen.brussels/fr/fund/actualite/bilan-2022 /

https://screen.brussels/nl/fund/nieuws/jaarverslag-2022

 

Elementen van het project waardoor een nieuw duurzaam beleid tot stand kon worden gebracht:

Sinds 2016 zijn dat:

·         20 projectoproepen

·         21,9 M geïnvesteerd, wat 214,6 M € aan rechtstreekse uitgaven in de Brusselse audiovisuele sector heeft gegenereerd

·         Vrijwel 162 ondernemingen zijn naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgekomen.

 

 

Visit.brussels

BRIGHT FESTIVAL

 

Het lichtfestival van Brussel wordt gestuurd door visit.brussels sinds 2017. Voor de samenstelling van het programma (lichtwerken van internationale kunstenaars en bedrijven) doet visit.brussels jaarlijks een oproep tot projecten via Europese bekendmaking. De ontvangen kandidaturen worden vervolgens geanalyseerd door een jury die is samengesteld door de VZW en waarin vertegenwoordigers van complementaire sectoren en ervaringen zetelen (privé- en overheidssector, ontwerpers en curatoren, organisatoren, stads­architecten, enz.) Deze jury selecteert de werken van de kandidaat-kunstenaars aan de hand van vijf criteria: de kwaliteit van het project (esthetisch en technisch), de integratie in de stedelijke context (met als doel een samenhangend en aan de omgeving aangepast parcours te creëren), de technische haalbaarheid, de duurzaamheid (gebruik van gerecycleerd materiaal, bouwcircuit, terugwinning van materiaal na de tentoonstelling, energieverbruik, boodschap van het werk, enz. Het parcours wordt uitgestippeld door visit.brussels en houdt rekening met de technische en stedelijke beperkingen van de geselecteerde sites, in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten en politiezones.

 

Om de op toeristisch vlak meest luwe periode van het jaar een boost te geven, werd beslist om deze editie van het Bright Festival in februari te organiseren, en dan meer bepaald op de symbolische dag van Sint-Valentijn. Deze beslissing had een niet te verwaarlozen impact op de return van het evenement in de pers. Jaar na jaar stelt visit.brussels vast dat de bezoekersaantallen toenemen en dat de economische impact op de verschillende sectoren vergroot. Bright Festival is een eersterangs toeristische en economische tool geworden voor het Brussels Gewest en het Europees enthousiasme voor dit soort evenementen bevestigt alleen maar deze vaststelling.

 

Bright Brussels 2020

BRIGHT BRUSSELS 2020 - DEELNEMINGSREGLEMENT - EDSTRIJD KUNSTPROJECTEN (referentie e-Procurement: visit.brussels-2019-VB-EVENT-BRIGHTFESTI-OEUVRESLUM-F12)

 

·         Aantal ontvangen kandidaturen: 141

·         Aantal geselecteerde projecten: 19

·         Globaal budget toegekend aan de selectie: 430.000 euro excl. BTW

·         Aantal bezoekers in 2020: 388.100 bezoekers (45% Brusselaars / 27% Belgen / 28% internationale bezoekers)

 

Bright Brussels 2021 – speciale editie « relance » over tien dagen

BRIGHT BRUSSELS 2021 - DEELNEMINGSREGLEMENT - WEDSTRIJD KUNSTPROJECTEN (referentie e-Procurement: visit.brussels-2020-VB-EVENT-BRIGHTFESTI-OEUVRESLUM-F12)

 

·         Aantal ontvangen kandidaturen: 138

·         Aantal geselecteerde projecten: 10

·         Globaal budget toegekend aan de selectie:  500.000 euro excl. BTW

·         Aantal bezoekers in 2021: 500.000 bezoekers (55% Brusselaars / 19% nationale bezoekers / 26% internationale bezoekers)

 

Bright Brussels 2022

Titel: BRIGHT BRUSSELS 2022 - DEELNEMINGSREGLEMENT - EDSTRIJD KUNSTPROJECTEN (referentie e-Procurement: visit.brussels-2021-VB-B2CEVENTS-BRIGHTFESTI-OEUVRESLUM-F12)

 

·         Aantal ontvangen kandidaturen: 57

·         Aantal geselecteerde projecten: 15 (op 20 tentoongestelde werken)

·         Globaal budget toegekend aan de selectie: 300.000 euro excl. BTW (op 460.000 euro voor de programmatie)

·         Aantal bezoekers in 2022: 300.000 bezoekers (71% Brusselaars / 23% nationale bezoekers / 6% internationale bezoekers)


In 2021 zijn twee specifieke projectoproepen voor de relance opgestart:

 

FINANCIEEL STEUNFONDS

Voor de ontwikkeling van een duurzaam en inclusief toeristisch aanbod 2021

 

De gezondheidscrisis heeft visit.brussels ertoe aangezet het toerismemodel te herzien dat het wenst te ontwikkelen en aan de bezoekers wil bieden. Vóór de pandemie drukte het begrip duurzaam toerisme de middelen uit die werden ingezet om het leefmilieu - door bijvoorbeeld de koolstofvoetafdruk te beperken - en het welzijn van de burgers te respecteren. Nu gaat het om regeneratief en om veerkrachtig toerisme. Deze concepten beogen een toerisme dat niet alleen respectvol omgaat met de stad en haar inwoners, maar ook een echte toegevoegde waarde biedt aan de bestemming. De ontwikkeling van een cultureel en/of inclusief toeristisch aanbod is ook een prioriteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. visit.brussels wilde de toeristische en culturele sector ondersteunen bij deze dynamische transformatie van het toerisme met een oproep tot projecten die de ontwikkeling van duurzame en inclusieve toeristische initiatieven moeten stimuleren.

 

Voor de analyse van de projecten heeft visit.brussels een beroep gedaan op een panel van deskundigen. Elke aanvrager had de mogelijkheid om maximaal twee projecten in te dienen, met een geplafonneerde steun (tussen een minimum van 2.000 en een maximum van 20.000 euro per dossier). Van de 99 dossiers die bij visit.brussels binnenkwamen, heeft de jury er 34 geselecteerd. Het gemiddelde bedrag van de aanvragen per dossier bedroeg 14.705,88 euro. De ingediende dossiers omarmden thema’s als inclusie en de sociale mix, toegankelijkheid, duurzaamheid, mobiliteit en bijvoorbeeld ook groene ruimten.

 

Budget: 500.000 euro

 

visit.brussels blijft een duurzaam en inclusief toerisme promoten en dit aanbod in de kijker plaatsen.

 

Voor investeringen in digitale oplossingen in 2021

 

 

De ongekende crisis die alle toeristische en culturele actoren hebben doorstaan, heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in het gedrag en de verwachtingen van bezoekers en consumenten, met name op het gebied van digitalisering. In deze context en met het oog op het herstel van toerisme en cultuur in Brussel op lange termijn was het absoluut noodzakelijk dat de hele sector aan deze nieuwe verwachtingen kon beantwoorden. Een projectoproep had tot doel deze actoren te ondersteunen bij hun investeringen in blijvende digitale oplossingen. Deze projectoproep, voorzien in het kader van het herstelplan, had een drievoudig doel

 

1. de digitalisering van het culturele en toeristische aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanmoedigen en versterken;

 

2. financiële steun verlenen aan de operatoren die zich achter deze aanpak scharen

 

3. de bezoekerservaring verbeteren en inspelen op hun veranderende verwachtingen.

 

Elke aanvrager kon twee projecten indienen, waarvoor de steun beperkt was (tussen minimaal 5.000 euro en maximaal 20.000 euro per dossier. Van de 89 dossiers die bij visit.brussels binnenkwamen, heeft de jury er 31 geselecteerd.

 

Het gemiddelde bedrag per dossier bedraagt 16.129,03 euro. De aanvragen betroffen uiteenlopende projecten zoals computermateriaal, audiovisuele en geconnecteerde uitrusting, stedelijk digitaal/gaming parcours, website/e-commerce/chatbot, digitale applicatie/interactief systeem, interactieve/digitale kaarten enz.

 

Budget: 500.000 euro

 

De digitalisering en de klantenervaring blijven prioriteiten in de toerisme- en de cultuursector en binnen de acties gevoerd door visit.brussels

 

IRISFEEST (B2C)

 

Het Irisfestival, dat de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herdenkt, vormt de start van het festival- en buitenactiviteitenseizoen. Het belicht de vele activiteiten die in dit permanent bruisende gewest worden georganiseerd in uiteenlopende domeinen zoals cultuur, verenigingsleven, sociale en sportieve evenementen, economie en Brusselse instellingen.

 

 

Het Irisfestival is ook een gelegenheid voor de Brusselaars, jong en oud, om hulde te brengen aan hun gewest.  Het is een gelegenheid om met het gezin door het speciaal voor deze gelegenheid gecreëerde feestdorp te wandelen of om de gratis concerten bij te wonen die dit festival zo gezellig maken. Maar het Irisfestival is veel meer. Het is ook een showcase van straatkunst via een rijk en gevarieerd programma dat ons het beste laat ontdekken van wat er in Brussel en elders gebeurt. Hiertoe is een projectoproep uitgeschreven.

 

De doelstellingen:

-          Van het Irisfeest het niet te missen voorjaarsgebeuren maken dat Brussel een weekend lang in de spotlights zet

-          Zoveel mogelijk Brusselse spelers (culturele en toeristische actoren, gemeenten, organisaties van openbaar nut) betrekken bij een totaalbeweging om Brussel tot leven te brengen

-          De Brusselse initiatieven en ambachten in de kijker plaatsen

 

 

 

Irisfeest 2020

Evenement afgelast wegens Covid. Dit moest plaatsvinden op 9 en 10 mei.

 

Irisfeest 2021

Het evenement vond plaats op 8 en 9 mei 2021. Het betrof een speciale editie gelet op de onzekere context door de gezondheidssituatie. Er is geen projectoproep uitgeschreven voor deze editie.

 

Irisfeest 2022

Het evenement vond plaats op 7 en 8 mei.

 

Titel van de projectoproep voor het luik “straatkunst” IRISFEEST 2022 – WEDSTRIJD KUNSTPROJECTEN

DEELNEMINGSREGLEMENT (referentie e-Procurement: 2021-VB-IRIS-CONCOURS-ARTISTES

 

·         Aantal ontvangen kandidaturen: 120

·         Aantal geselecteerde projecten: 17

·         Globaal budget toegekend aan de selectie: 43.000 euro excl. BTW

·         Aantal bezoekers in 2022: 102.802 bezoekers (73% Belgen, waarvan 61% Brusselaars)

 

I LOVE SCIENCE (B2C)

I Love Science Festival is een evenement dat sinds 2018 wordt georganiseerd door visit.brussels en Innoviris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

ILSF is het festival van wetenschap, technologie en innovatie voor iedereen in Brussel! Experimenten, laboratoria, animaties, conferenties, workshops en tentoonstellingen staan op het programma.  Interactieve stands; van drones tot augmented reality, ruimtevaart, robots en milieuexperimenten. Een manier om wetenschap in een nieuw en spannend licht te zien voor fans van het genre en alle nieuwsgierigen.

 

De doelstellingen:

-          Sensibiliseren en een kwaliteitsvolle activiteit bieden aan de verschillende doelgroepen tijdens een collegiaal evenement (met ontdekking, verwondering, nieuwsgierigheid en spelenderwijs leren)

-          Brussel positioneren als digitale/technologische stad: beroepsmogelijkheden op wetenschappelijk gebied onder de aandacht brengen om deze domeinen te promoten bij jonge studenten, gezinnen, enz.

-          Roepingen stimuleren: de nieuwsgierigheid van jongeren wekken en wetenschappelijke beroepen bij de allerjongsten aanmoedigen

-          Wetenschap vulgariseren: de wetenschap toegankelijk maken voor iedereen

 

In 2022 hebben we de vierde editie van dit gratis en voor iedereen toegankelijke evenement mogen beleven.

 

I Love Science 2020

De editie 2020 zou plaatsvinden van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november 2020 in Paleis 1 van Brussels Expo. De evenement werd afgelast wegens de COVID-gezondheidscrisis.

 

I Love Science 2021

De editie 2021 vond plaats van vrijdag 15 tot en met zondag 17 oktober 2021 in Paleis 11 van Brussels Expo.

 

Titel: 2021-VB-ILSF-CONCOURS-EXPOSANTS

 

·         Aantal ontvangen kandidaturen: 19

·         Aantal geselecteerde projecten: 10

·         Globaal budget toegekend aan de selectie: 29 255,09 euro excl. BTW

·         Aantal bezoekers in 2021: meer dan 14 450 bezoekers (46% Brusselaars / 20% inwoners van de Brusselse rand / 26% Belgen / 7% internationale bezoekers)

 

I Love Science 2022

De editie 2022 vond plaats van vrijdag 14 tot en met zondag 16 oktober 2022 in de sheds 1 & 2 van Tour & Taxis.

 

Titel: 2022-VB-ILSF-CONCOURS-EXPOSANTS

 

·         Aantal ontvangen kandidaturen: 13

·         Aantal geselecteerde projecten: 9

·         Globaal budget toegekend aan de selectie: 24 186,86 euro excl. BTW

·         Aantal bezoekers in 2022: meer dan 8730 bezoekers (20% Brusselaars / 36% Belgen / 7% internationale bezoekers). Dit aantal houdt geen rekening met de scholen en de kinderen, die aan het totale aantal moeten worden toegevoegd.

Wat de EFRO-directie van Brussels International betreft

 

In de loop van de jaren 2020, 2021 en 2022 heeft de EFRO-directie van Brussels Internationaal drie afzonderlijke projectoproepen gelanceerd:

-          De REACT-EU projectoproep (EFRO 2014-2020) “Ondersteuning bij de hybridisering van conferentiezalen in de toeristische sector”;

-          De EFRO 2021-2027 projectoproep “Collectieve voorzieningen van de stadsvernieuwingscontracten”;

-          De EFRO 2021-2027 projectoproep “Collectieve voorzieningen van de duurzame wijkcontracten”.

 

De projectoproep “Ondersteuning bij de hybridisering van conferentiezalen in de toeristische sector” maakt deel uit van de pijler REACT-EU van het EFRO-programma 2014-2020:

-          De oproep richt zich op operatoren die actief zijn in de “MICE”-sector, om hen te helpen bij de financiering van de uitrustingskosten die de hybridisering (combinatie van fysieke en virtuele vergaderingen) van hun vergader- en conferentiezalen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk maken.

-          Het is de bedoeling de sector van het zakentoerisme te steunen, die ten gevolge van de COVID-19 gezondheidscrisis thans geconfronteerd wordt met een evolutie in de praktijken en de verwachtingen van de klanten inzake de organisatie van conferenties.

-          De projectoproep werd gelanceerd op 15 september 2022 en sluit af op 31 maart 2023. Aangezien de oproep nog niet is afgesloten, is het in dit stadium niet mogelijk het aantal geselecteerde projecten of het budget dat eraan toegekend wordt aan te geven.

-          Het aan deze projectoproep toegekende EFRO-budget bedraagt 2.375.398 euro. De projectleiders moeten minimaal 50% van de cofinanciering voor hun rekening nemen.

 

De projectoproep “Collectieve voorzieningen van de stadsvernieuwingscontracten” maakt deel uit van de oproepen in het kader van het EFRO-programma 2021-2027:

 

-          De projectoproep beoogt de creatie van collectieve voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften die door een gebied en zijn inwoners zijn vastgesteld in het kader van een stadsvernieuwingscontract.

-          Het hoofddoel van de ontwikkelde infrastructuren is het aanbieden van een dienst van algemeen belang, waarbij de financiële toegankelijkheid voor iedereen wordt gegarandeerd.

-          De projectoproep werd gelanceerd op 21 oktober 2022 en sluit af op 10 maart 2023.

-          De kandidaturen zullen door de EFRO-directie en de aangewezen deskundigen worden geanalyseerd. Vervolgens zal de regering de projecten selecteren.

-          Aangezien de volledige evaluatie van de projecten en de selectie ervan nog niet hebben plaatsgevonden, is het in dit stadium niet mogelijk het aantal geselecteerde projecten of het budget dat eraan toegekend wordt aan te geven.

-          Het aan deze projectoproep toegekende EFRO + BHG-budget bedraagt 12.523.904 euro. De projectleiders moeten gezamenlijk minimaal 5% van de cofinanciering voor hun rekening nemen.

 

De projectoproep “Collectieve voorzieningen van de duurzame wijkcontracten” maakt deel uit van het EFRO-programma 2021-2027:

-          De projectoproep beoogt de creatie van collectieve voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften die door een gebied en zijn inwoners zijn vastgesteld in het kader van een duurzaam wijkcontract.

-          Het hoofddoel van de ontwikkelde infrastructuren is het aanbieden van een dienst van algemeen belang, waarbij de financiële toegankelijkheid voor iedereen wordt gegarandeerd.

-          De projectoproep werd gelanceerd op 21 oktober 2022 en sluit af op 10 maart 2023.

-          De kandidaturen zullen door de EFRO-directie en de aangewezen deskundigen worden geanalyseerd. Vervolgens zal de regering de projecten selecteren.

-          Aangezien de volledige evaluatie van de projecten en de selectie ervan nog niet hebben plaatsgevonden, is het in dit stadium niet mogelijk het aantal geselecteerde projecten of het budget dat eraan toegekend wordt aan te geven.

-          Het aan deze projectoproep toegekende EFRO + BHG-budget bedraagt 11.023.904 euro. De projectleiders moeten gezamenlijk minimaal 5% van de cofinanciering voor hun rekening nemen.

 

De EFRO-programma's leggen een looptijd van 5 jaar op aan de investeringsprojecten.

Wat de RELEX-directie van Brussels International betreft

 

In 2006 startte de Brusselse Regering een ambitieus programma op dat zich toespitst op de ontwikkeling van sportopleidingen voor jongeren.  Het uitgangspunt was dat sport en sportbeoefening niet enkel belangrijk en heilzaam zijn in een stedelijke omgeving, maar ook onmiskenbaar bijdragen tot de vorming en de versterking van een gewestelijike entiteit en de attractiviteit hiervan verhogen. Sport in de breedste zin van het woord en vele aspecten ervan die de regionale identiteit uitdragen en levenskwaliteit brengen in de hoofdstad vormen ook een "hefboom" voor de verwezenlijking van gewestelijke doelstellingen inzake imago, identiteitsontwikkeling en stedelijke herwaardering, zoals deze worden aangehaald in de Gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie .

 

Daartoe wordt sinds 2019 jaarlijks een totale omslag van 3.500.000 € voorzien. Sinds hij in het leven werd geroepen, is deze omslag constant gebleven. Hij wordt verstrekt in het kader van “Brussels Dynamic”.

 

-          De deelname aan de projectoproep is vrij: elke vereniging die voldoet aan de criteria vermeld in het reglement mag een aanvraag indienen

-          De ingediende projecten moeten een objectieve en gedetailleerde meerwaarde bieden inzake imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo moet het Gewest duidelijk aanwezig zijn in de infrastructuur van de club, in haar communicatie en in de spelersuitrusting. De vereniging dient zich dus te profileren als Brusselse club.

-          Zodra de indieningsperiode voorbij is en is vastgesteld of de dossiers ontvankelijk zijn, worden de projecten geanalyseerd in functie van de categorie:

o   Categorieën 1+, 1, 2 en 3: initiatieven van sportclubs die uitkomen in de nationale en Europese competities; de bedragen worden toegekend in functie van het ingediende project, de bijhorende voorbegrotingen en de return qua imago (vastgesteld in functie van het klassement en de discipline).

o   Categorie 4: project van gewestelijke of supralokale aard; de bedragen worden bepaald in functie van het ingediende project en de draagwijdte van de voorgestelde projecten, van de bijhorende voorbegrotingen en de return qua imago.

o   Categorie 5: projecten van amateurclubs en lokale initiatieven: de omslag wordt verdeeld over de geselecteerde projecten in functie van de behaalde punten op grond van de onderstaande tabel.

 

In 2020 werden 199 projecten geselecteerd op de 280 projecten die bij het bestuur binnenkwamen.

 

In 2021 werden 201 projecten geselecteerd op de 266 projecten die bij het bestuur binnenkwamen.

 

In 2022 werden 196 projecten geselecteerd op de 246 projecten die bij het bestuur binnenkwamen.

Wat URBAN betreft:

 

In 2020, 2021 en 2022 heeft Urban telkens een projectoproep inzake “de bewustmaking voor en de promotie van hedendaagse architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed en stadsvernieuwinggelanceerd. De bedoeling daarvan was om de toekenning van facultatieve subsidies, waarvan de bedragen op de BA FSF van de minister-president (Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing) en van de staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed werden aangerekend, te motiveren.

 

-       2020: 43 geselecteerde projecten voor een totaalbedrag van € 774.900

-       2021: 43 geselecteerde projecten voor een totaalbedrag van € 1.084.000

-       2022: 34 geselecteerde projecten voor een totaalbedrag van € 485.000

 

De individuele bedragen variëren van € 2500 tot € 50.000, al naargelang het belang van het project en het aandeel van de gewestelijke tussenkomst (tussen 10% en 100%, geval per geval), ofwel aan de hand van het financiële plan van de aanvrager, ofwel van de beschikbare budgetten).

 

De exacte beoordeling van de 120 projecten die werden geselecteerd in het kader van de drie projectoproepen is nog niet beschikbaar, met name omdat er nog altijd veel projecten aan de gang zijn. Bovendien hebben veel projecten die in 2020 en 2021 werden geselecteerd vertraging opgelopen, werden ze uitgesteld of zelfs geheroriënteerd door de gezondheidscrisis.

 

 

 

Volgens Urban hebben alle uitgevoerde projecten hun doelen bereikt (soms mits een paar aanpassingen) en hebben de volledige toegewezen subsidie gekregen Sommige projecten zijn afgesloten en hebben een gunstige eindevaluatie gekregen in het licht van het activiteitenrapport en van de bewijsstukken.

 

-       2020: 86% afgesloten projecten

-       2021: 81% afgesloten projecten

-       2022: 10% afgesloten projecten

 

Verschillende projecten houden nauw verband met het bestaande overheidsbeleid of met opkomende thema’s en werden zo regelmatig gekoppeld aan programma’s en communicaties van Urban.

 

Wat Perspective betreft:

Dienst Scholen en Studentenleven

 

De Dienst Scholen en Studentenleven van perspective.brussels staat in voor het beheer van de projectoproepen, die, samengeteld, goed zijn voor 665 projecten onder leiding van actoren uit de verenigingssector of de gemeenten. Gelet op dit grote aantal zijn de inlichtingen gebundeld per programma en per projectoproep. Voor gedetailleerde informatie per project kunt u terecht op de website www.openbudgets.brussels, waar alle toegekende subsidies zijn vermeld.

 

"Projectoproep Preventieprogramma tegen Schoolverzuim - 2020-2021 - PPS-Versterking":

 

Vastgelegd budget: 296.008 euro (21 projecten)

 

Doelstellingen: Uitzonderlijk budget om acties ter preventie van schooluitval te ondersteunen teneinde het hoofd te bieden aan de gevolgen van de coronacrisis, waarbij we meer leerlingen zien die "in een moeilijke situatie" verkeren. Concreet was dit noodplan gericht op de versterking van de acties in de middelbare scholen van alle netten in de 19 gemeenten in het kader van het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PPS) in de periode van 1 september 2020 tot 31 december 2021.

 

Projectoproep "Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (2021-2024)"

 

Vastgelegd budget: 6.989.593 euro (424 projecten)

 

Doelstellingen: De schoolinschakeling van de leerlingen bevorderen en eraan meewerken. De projecten moeten beantwoorden aan de volgende doelstellingen:

-          Het pedagogische engagement van de kinderen en van de jongeren ondersteunen en aanmoedigen

-          De psychosociale capaciteiten van de kinderen en van de jongeren ontwikkelen en hun welzijn versterken

-          Zorgen voor een vlottere transitie op cruciale overgangsmomenten in de schoolloopbaan.

 

De oproep is gericht aan de gemeenten. De activiteiten vinden plaats in de scholen, buiten de lesuren.

 

Projectoproep "Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB) 2022-2024"

 

Vastgelegd budget: 1.488.775 euro (37 projecten)

 

Doelstellingen: Projecten ontwikkelen om de scholing en de burgerzin van kinderen en jongeren te ondersteunen door financiële middelen te verstrekken aan vzw's (die actief zijn op het gebied van ondersteuning van scholing en burgerzin in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

 

 

De projecten moeten aan één of meerdere van de volgende drie specifieke doelstellingen beantwoorden:

-          Doelstelling 1: Het pedagogische engagement van de kinderen en van de jongeren ondersteunen en aanmoedigen;

-          Doelstelling 2: De psychosociale capaciteiten van de kinderen en van de jongeren ontwikkelen en hun welzijn versterken;

-          Doelstelling 3: De ontwikkeling van ‘CRACS’, Actieve, Kritische en Solidaire Verantwoordelijke Burgers, bevorderen.

 

De oproep is gericht aan de sector van de verenigingen.

Oproep tot kandidaatstelling "Gemeentelijk Preventieplan tegen Schoolverzuim (gpS) 2022-2024" 

 

Vastgelegd budget:  € 16.944.332 (163 projecten) bijlage

 

Doelstellingen: Het Gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim, het zogeheten "gpS", beoogt lokale plannen ter preventie van schoolverzuim te ontwikkelen binnen de 19 Brusselse gemeenten, projecten uit te voeren en maatregelen te ontwikkelen ter bevordering van de schoolinschakeling van kinderen en jonge Brusselaars op lokaal niveau. 

 

De projecten moeten beantwoorden aan de volgende specifieke doelstellingen:

 

-          Doelstelling 1: Het Gemeentelijk Preventieplan tegen Schoolverzuim lokaal coördineren;

-          Doelstelling 2: Een eerstelijnsdienst verlenen op het vlak van de preventie van schoolverzuim;

-          Doelstelling 3: Meewerken aan het toezicht op de leerplicht; 

-          Doelstelling 4: Individuele opvolging van schoolmoeë kinderen/jongeren;

-          Doelstelling 5: Collectieve acties ter bestrijding van schoolverzuim op touw zetten.

 

 

Van deze doelstellingen zijn de doelstellingen 1 tot 3 verplicht ("basisopdrachten") en zijn de doelstellingen 4 en 5 facultatief ("optionele opdrachten").

 

De projecten/programma's die in het gpS 2022-2024 zijn geselecteerd, bestrijken de vijf doelstellingen.

 

De oproep is gericht aan de gemeenten.

 

Projectoproep "Strategie Go4Brussels 2030 - Acties voor jongeren van 15 tot 21 jaar die zich in een situatie van actief schoolverzuim bevinden" (2021-2023)

 

Vastgelegd budget: 734.922 euro (10 projecten)

 

Doelstellingen: De projectoproep streeft een drievoudige doelstelling na:

 

-          Jongeren opnieuw op de schoolbanken krijgen;

-          Jongeren opnieuw voor een alternatief parcours engageren zodat ze een getuigschrift kunnen behalen dat minstens gelijkwaardig is aan het niveau van het hoger middelbaar onderwijs;

-          Met de jongeren een duurzaam professioneel levensproject uitwerken.

 

De oproep is gericht aan de sector van de verenigingen.

 

Projectoproep "Strategie Go4Brussels 2030 - Acties ter preventie van (cyber)pesten op school en ter ondersteuning van het aanleren van de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van kinderen en jongeren op het internet" (2021-2023)

 

Vastgelegd budget: 71.440 euro (4 projecten)

 

Doelstellingen: De voornaamste doelstellingen van de projectoproep zijn de volgende:

-          De kinderen en jongeren bewust maken van cyberpesten en de gevolgen ervan, zowel wat de daders als de slachtoffers betreft.

-          Kinderen en jongeren vaardigheden bijbrengen op het vlak van de bescherming van hun persoonsgegevens en hun privacy op het internet.

 

De oproep is gericht aan de sector van de verenigingen.

 

Projectoproep "Strategie Go4Brussels 2030 – proefprojecten voor jongeren tussen 15 en 21 jaar die de schoolbanken vroegtijdig (dreigen te) verlaten in het kwalificerend onderwijs"  (2022-2024)

 

Vastgelegd budget: 300.000 euro (4 projecten).

 

Doelstellingen: Voor de jongeren die de schoolbanken vroegtijdig dreigen te verlaten als gevolg van een oriëntatieprobleem:

-          voorkomen dat ze helemaal schoolmoe worden.

-          Voor de jongeren die zich al in een situatie van schoolverzuim bevinden: hun de kans geven om weer in te pikken, in hun eigen studierichting of een andere. We kunnen hen ook oriënteren in de richting van duaal leren of beroepsopleidingen van het korte type (voor de meerderjarigen).

 

"Projectoproep Strategie Go4Brussels: Proefprojecten voor 'vakgericht' taalonderwijs (FR/NL/ENG) in het beroepsgericht onderwijs via digitale tools" (2022-2023)

 

Vastgelegd budget: 70.000 euro (2 projecten)

 

Doelstellingen: De drie nagestreefde doelstellingen zijn:

-          Versterking van het taalonderwijs (FR en/of NL en/of ENG) in verband met de gevolgde richting in het beroepsgericht onderwijs ('vakgericht' taalonderwijs);

-          Ontwikkeling van passende digitale tools met het oog op (de versterking van) het 'vakgericht' taalonderwijs;

-          Het bieden van een specifieke en tijdelijke oplossing voor de afwezigheid van taalleerkrachten in de beroepsschool die bij het proefproject is betrokken en ook een kader bieden voor de jongeren tijdens de springuren.

 

 

Deze drie doelstellingen moeten door het project worden vervuld.  De oproep is gericht aan de sector van de verenigingen.

 

Wat betreft het bereiken van de doelstellingen en de potentiële bestendiging worden de projecten jaarlijks en globaal beoordeeld op het vlak van de programma's zelf.

 

-          De projectdragers dienen een jaarverslag met bewijsstukken in om de in het besluit tot toekenning van de subsidie vastgestelde vereffeningsgedeelten te ontvangen. Op basis van de analyse van de documenten door de Dienst Scholen en Studentenleven heeft slechts één project het eerste gedeelte niet ontvangen omdat het bij de uitvoering niet aan de verwachte eisen voldeed en de activiteiten bijgevolg werden gestaakt.

-          De drie gewestelijke programma's voor de bestrijding van de schooluitval (PPS - PBSB - gpS) worden momenteel onderworpen aan een globale beoordeling onder leiding van het consortium BDO-Sonecom na een procedure voor een overheidsopdracht over een "beoordelingsopdracht van de gewestelijke programma's voor de bestrijding van de schooluitval en de ondersteuning van de ontwikkeling van evaluatietools". De resultaten worden verwacht tegen eind 2023.

-          De Dienst Scholen en Studentenleven zal een specifieke beoordeling verrichten van de proefprojecten in het kader van de Strategie GO4Brussels 2030 in 2023 om te bepalen welke goede praktijken in de toekomst kunnen worden gehandhaafd op grond van hun relevantie en de resultaten die zijn vastgesteld op het werkterrein.

 

Wat Citydev betreft:

 

Het departement Stadsvernieuwing lanceerde in 2022 één projectoproep.

 

Er werd geen enkele offerte ingediend in het kader van deze projectoproep.

 

Het departement Strategie en Ontwikkelingssteun heeft in de vermelde periode twee oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling gelanceerd.

 

De eerste werd gelanceerd op 26 juni 2020 en had betrekking op de site Farmcity (Dendermondestraat 122 in 1083 Ganshoren). De oproep had tot doel een wooneenheid beschikbaar te stellen in het voormalige boerderijgebouw op de site om een gezin in nood tijdelijk te herhuisvesten.

 

De oproep werd verspreid binnen het netwerk van “housing first”-verenigingen. Drie kandidaten reageerden op de oproep maar werden uiteindelijk niet geselecteerd omdat: één het verplichte bezoek ter plaatse niet bijwoonde, de tweede een kandidatuur indiende maar zich vervolgens terugtrok en de laatste een kandidatuur indiende buiten de termijn.

 

Ook al kon er geen winnaar aangeduid worden naar aanleiding van deze oproep, heeft de woning in het voormalige boerderijgebouw uiteindelijk toch een afnemer gevonden binnen het netwerk van “housing first”-verenigingen. Op 27 januari 2021 werd een overeenkomst voor tijdelijke bezetting ondertekend met de bezettende VZW. Sindsdien maakt een gezin tijdelijk gebruik van deze woning.

 

De tweede oproep tot het indienen van blijken van belangstelling betreft de site “Klein Eiland”, gelegen aan de Klein Eilandstraat 3 in Anderlecht. Het doel van deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling was de benoeming van een beheerder voor de coördinatie van de tijdelijke bezettingen van de site. De oproep werd gelanceerd op 15 oktober 2021 en leverde 9 aanvraagdossiers op, die allemaal geldig waren. De winnaar werd geselecteerd op basis van verschillende criteria (zie bijgevoegd document met de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling). De winnende VZW en SBDI (een dochteronderneming van citydev.brussels) ondertekenden op 1 februari 2022 een tijdelijke bezettingsovereenkomst.