Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproepen in uw bevoegdheidsdomein

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 579)

 
Datum ontvangst: 22/02/2023 Datum publicatie: 13/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/03/2023 Ontvankelijk
31/03/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In 2020, 2021 en 2022 hebben de regeringsleden talrijke projectoproepen uitgeschreven. Die projecten moeten helpen om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken en kunnen leiden tot de opbouw van een nieuw duurzaam beleid.
  • Hoeveel projectoproepen werden in uw bevoegdheidsdomein uitgeschreven in 2020, 2021 en 2022?

  • Kunt u voor elk van de in 2020, 2021 en 2022 geselecteerde projecten de volgende elementen meedelen:

    • de naam en de beschrijving ervan;

    • het toegekende budget;

    • de nagestreefde doelstellingen en de mate waarin die zijn bereikt;

    • de elementen van het project die hebben bijgedragen aan de opbouw van een nieuw duurzaam beleid?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Antwoord van Brussel Mobiliteit
Volgende projectoproepen werden uitgeschreven voor elk van de beschouwde jaren:
Ten behoeve van de vzw’s:
- Projecten voor het verbeteren van de leefkwaliteit, de mobiliteit en de openbare ruimte voor iedereen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Projecten rond verkeersveiligheid
- Brussel op vakantie
Ten behoeve van de gemeenten:
- Gewestelijke steun aan de gemeentelijke acties rond mobiliteit en verkeersveiligheid (dit omvatte drie luiken: “Subsidies voor uitrustingen en infrastructuur”, “Investeringssubsidies voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de gemeentewegen”, “Uitvoering van projecten inzake duurzame mobiliteit”)

De bijgevoegde tabel omvat voor elk van de projectoproepen in de jaren 2020, 2021 en 2022 de lijst met projecten, de begunstigde, het toegekende bedrag en het aandeel van dit bedrag binnen het totaal van de desbetreffende projectoproep, alsook de nagestreefde doelstellingen.

Wat betreft het bouwen aan een nieuw beleid op lange termijn, dragen alle gesubsidieerde projecten bij aan de uitvoering van het Gewestelijke Mobiliteitsplan Good Move (onder andere bewustmaking voor duurzamer mobiliteitskeuzes en veiliger gedragingen, verbetering van de netwerken voor voetgangers en fietsers, inrichting van de openbare ruimte, hogere veiligheid voor de gebruiker).

Brussels International

Projectoproep “Brussels Dynamic”

In 2006 startte de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een ambitieus programma dat zich op de ontwikkeling van sportopleidingen voor jongeren richtte.
Het basisidee was dat sport en sporten niet enkel belangrijk en gezond zijn in een stedelijke omgeving, maar ook ontegensprekelijk bijdragen aan de vorming, versterking en aantrekkelijkheid van onze gewestelijke entiteit.
Bovendien strekt sport niet alleen tot voorbeeld voor jongeren, maar het draagt ook bij tot hun maatschappelijke integratie. Zo kunnen jongeren zich zowel individueel als in groep een typische Brusselse identiteit aanmeten waar solidariteit, emancipatie, integratie en diversiteit centraal staan.
Sport in de ruimste zin van het woord en de verschillende aspecten ervan, die de gewestelijke identiteit uitdragen en garant staan voor de levenskwaliteit in de hoofdstad, zijn dus een "hefboom" voor de verwezenlijking van de gewestelijke doelstellingen inzake bevordering van haar imago, ontwikkeling van haar identiteit en stedelijke herwaardering, zoals opgesomd in de Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Daartoe is er sinds 2019 jaarlijks voorzien in een totale enveloppe van 3.500.000 euro. Deze enveloppe is sedert het begin constant gebleven.

Iedereen kan aan de projectoproep deelnemen: elke vereniging die voldoet aan de criteria in het reglement kan een aanvraag indienen. De ingediende projecten moeten een objectieve en gedetailleerde meerwaarde hebben voor het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo moet het gewest uitdrukkelijk vermeld staan op de infrastructuur van de club, in de gevoerde communicatie en op de uitrusting van de spelers. De vereniging moet zich dus profileren als een Brusselse club.
Na afloop van de indieningsperiode en na de ontvankelijkheid van de dossiers te hebben bepaald worden projecten geanalyseerd naargelang hun categorie:

- Categorieën 1+, 1, 2 en 3: initiatieven van sportclubs die naar nationale en Europese divisies doorstromen; de bedragen worden toegekend naargelang het ingediende project, het bijbehorende voorziene budget en de imago-impact (vastgesteld naargelang de rangschikking en discipline).
- Categorie 4: project met een gewestelijk of supralokaal karakter; de bedragen worden bepaald naargelang het ingediende project, de omvang van de voorgestelde acties, het bijbehorende voorziene budget en de imago-impact.
- Categorie 5: projecten van amateurclubs en lokale initiatieven: de enveloppe wordt verdeeld onder de projecten die worden geselecteerd naargelang de volgens onderstaand rooster behaalde punten.

Om de projecten met de meest veelbelovende impact op het imago van het gewest te selecteren werd een analyserooster opgesteld. De geselecteerde projecten werden beoordeeld op grond van tien criteria rond twee dimensies (cf. bijlage)


- In 2020 werden 199 van de 280 bij de administratie ingediende projecten geselecteerd.
- In 2021 werden 201 van de 266 bij de administratie ingediende projecten geselecteerd.
- In 2022 werden 196 van de 246 bij de administratie ingediende projecten geselecteerd.
- Met uitzondering van de projecten die werden geweigerd op basis van formele ontvankelijkheidscriteria (eerdere subsidies niet gerechtvaardigd of onvolledig aanvraagdossier), hadden de niet-geselecteerde aanvragen betrekking op recreatieve sportactiviteiten, met een te geringe impact op het imago van het gewest.
- Elke uitgeschreven projectoproep wordt voorafgegaan door het nodige denkwerk en overleg tussen de beherende diensten en de voogdijkabinetten. De aan te brengen verbeterpunten zijn gebaseerd op de expertise die de bevoegde ministeriële kabinetten ter zake hebben ontwikkeld, op grond van de media-impact wat de bevordering van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, maar ook op grond van de ervaring van de medewerkers van Brussels International.

Deze aanpassingen kunnen betrekking hebben op de procedure voor de voorbereiding van de projectoproep, de analyse en selectie, alsook op de administratieve en technische aspecten, om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de verenigingen (bijvoorbeeld tijdens de pandemie, door voorrang te geven aan de meest getroffen disciplines), de realiteit van het Brusselse sportlandschap en de doelstellingen van de projectoproep.

Ten slotte, het BISA en talent.brussels zijn niet betrokken bij projectoproepen.