Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ontwikkeling van de sector van de creatieve en culturele industrieën in het licht van het industrieplan dat in de strategie Shifting Economy is opgenomen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 710)

 
Datum ontvangst: 27/03/2023 Datum publicatie: 23/05/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Het industrieplan van 2019 had tot doel de productieactiviteiten in het Brussels Gewest een boost te geven. Het was gebaseerd op vijf sectoren met waardeketenpotentieel, waaronder de sector van de creatieve en culturele industrieën.
  • Welk beleid voert u om de waardeketens in die sector te optimaliseren? Wat zijn uw economische doelstellingen op dat vlak?

  • Welke koppelingen tussen de creatieve industrieën en de productiesectoren worden tot dusver aangemoedigd? Wat zijn uw economische doelstellingen op dat vlak?

  • Kunt u ons vertellen hoeveel bedrijven er in die sector actief waren in 2019, 2020, 2021 en 2022? Kunt u een opsplitsing per subsector geven (audiovisuele sector, design en mode, software en videogames, enz.)?

  • Hoe ondersteunt het gewest de toepassing van kunstmatige intelligentie in die sector?

  • Welk beleid voert u om bedrijven in die sector te ondersteunen? Welke doelstellingen wilt u bereiken?

  • Hoeveel bedrijven die actief zijn in de sector van de creatieve en culturele industrieën hebben gebruik kunnen maken van de diensten van citydev.brussels in 2019, 2020, 2021 en 2022?

 
 
Antwoord    Aansluitend op het antwoord dat ik u op 15 maart 2023 in de Commissie Economische Zaken gegeven heb over de beginselen van het industriebeleid zoals dat in de gewestelijke strategie voor economische transitie, de Shifting Economy, ontwikkeld is, volgen hier als aanvulling de meer specifieke elementen met betrekking tot de sector van de culturele en creatieve industrie (CCI).

Ter herinnering: de Shifting Economy omvat de 6 sectorale pijlers die als prioritair zijn aangemerkt. Ze vormen de ruggengraat van de economische instrumenten die via de Shifting Economy ingezet worden, zoals financiering, begeleiding, huisvesting voor ondernemingen en duurzame en innovatieve overheidsopdrachten.

De Shifting Economy biedt aan de CCI een sectorale benadering die aangepast is aan de realiteit van ondernemers die te vaak uitgesloten geweest zijn van het economisch beleid. Het doel is om het aanbod van financiering, begeleiding, opvang en ontwikkeling uit te breiden en dat aanbod zichtbaarder en toegankelijker te maken voor ondernemers die actief zijn in de CCI.

Die dynamiek komt tot uiting in de oprichting van de Crea.brussels-projectoproep en het CCI-platform, een instrument voor verzameling en zichtbaarheid, raadpleging en informatie, gecoördineerd door hub.brussels, alsook in de nieuwe cluster ‘play.brussels’ en in de gewestelijke steun aan MAD Brussels en aan de fablabs.

Het doel van dat beleid is met name:
- de ‘versterking van de banden tussen de culturele en creatieve sector en de toeristische en evenementenactiviteit in Brussel’;
- de ‘innovatie, duurzaamheid en inclusie opnemen in de praktijken en het ondersteuningsaanbod van de clusters en Mad.brussels’;
- de ondersteuning van de Brusselse artiesten en ambachtslieden;
- de ‘versterking van de steun voor industrieën die actief zijn in de audiovisuele sector’.

De Crea.brussels-projectoproep bestaat erin Brusselse ondernemers te steunen bij het ontwikkelen van creatieve projecten en hun creatiebeurzen van 15 000 euro tot 30 000 euro toe te kennen. De kandidaten moeten producten of diensten met een hoge creatieve en culturele waarde voorstellen die blijk geven van ontwikkelingspotentieel en economische en financiële levensvatbaarheid en die in de lijn liggen van de economische transitie van het Gewest.

Wat het CCI-platform betreft, zijn de specifieke doelstellingen om de partneractoren van het ecosysteem van de CCI samen te brengen (openbare instellingen, particuliere ondernemingen, ontwerpers, structuren voor hoger onderwijs en opleiding, makers, enz.). Het platform zal de belangrijkste economische actoren die actief zijn in de CCI in het Brussels Gewest, een zestigtal organisaties, in kaart brengen en een actieprogramma ontwikkelen dat bevorderlijk is voor de uitrol van de creatieve economie.

In een roadmap voor 2023-2024 worden al 10 werkthema’s voorzien: oprichting van een uniek loket via de dienst 1819 van hub.brussels, inventaris van de actoren, parcours van de creatieve ondernemer, database van opleidingen, toegang tot financiering en steun, administratieve vereenvoudiging, benchmarking van de ecosystemen van de CCI in België en in het buitenland, internationalisering van de CCI, economische transitie, gebruik van de lege ruimten en toename van derde plaatsen voor de CCI.

Wat de begeleiding betreft, zijn de clusters ‘screen’ en ‘hospitality’ gereorganiseerd voor een optimale begeleiding van de CCI. De cluster ‘screen’, die gericht was op film, is namelijk uitgebreid tot audiovisuele productie, gaming, muziek (videoclips), podcasts en diverse beroepen in de creatie- en promotieketen en is zo de cluster ‘play.brussels’ geworden. Zo is ook de cluster ‘hospitality’, die de economische actoren op het gebied van toerisme samenbrengt, geleidelijk uitgebreid tot artistieke en museumactiviteiten, met behoud van een geschikte aanpak die aangepast is aan de specifieke kenmerken van elk gebied.

De coördinatiestructuur van de publieke fablabs wordt nu uitgenodigd om deel te nemen aan elke vergadering van het CCI-platform, evenals de twee afdelingen van Innoviris, om rekening te houden met de uitdagingen die voortvloeien uit die twee netwerken voor de CCI.

Tijdelijk gebruik

Sinds 23 maart 2023 staat het uniek Loket Tijdelijk Gebruik online. Voor meer details over dat loket verwijs ik u naar mijn antwoord op de vraag van de heer Naessens in de commissie Economische Zaken van 8 maart 2023. U vindt er met name de sectorale verdeling van het tijdelijk gebruik.

Wat de meer creatieve of culturele beroepen betreft: we willen die hergroeperen om een soort mini ‘hubs’ op te richten (verschillende voorbeelden van de sites van citydev.brussels: Studio Citygate, BridgeCity; andere opmerkelijke sites die in tijdelijk gebruik zijn volgens dezelfde logica: Circularium, See U, Grand Hospice) om ervoor te zorgen dat de materialen en de kennis die nodig zijn voor hun activiteiten gebundeld kunnen worden en dat ze hun doelgroep zo een ruimere catalogus van producten kunnen aanbieden.

Dit is het aantal actieve ondernemingen in de sector van de CCI in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
- 2019: 15 095
- 2020: 15 598
- 2021: 16 164

Dit is het aantal actieve ondernemingen in de sector van de CCI op de sites van citydev.brussels (exclusief bedrijvencentra en incubatoren):
- 2019: 71
- 2020: 65
- 2021: 70
- 2022: 59

Zoals hierboven uitgelegd werd, is die daling voornamelijk het gevolg van de hergroepering van verschillende kleine artiesten voor de oprichting van ‘hubs’, zoals op sommige sites van citydev.brussels (Studio Citygate, BridgeCity) of andere plaatsen voor tijdelijk gebruik zoals bij Circularium, See U of Grand Hospice.

Wat betreft specifieke vragen over de integratie van digitale technologieën in het algemeen en artificiële intelligentie in het bijzonder kan verwezen worden naar de activiteiten en initiatieven van de Brusselse excellentiepool op het gebied van artificiële intelligentie ten dienste van de transitie, gevormd door sustAIn.brussels en FARI, die ook toegankelijk zijn voor ondernemingen uit de sector van de CCI. Innoviris heeft al verschillende projecten gefinancierd op het gebied van de CCI, waarbij AI-technologie ontwikkeld of geïntegreerd wordt. De onderneming Bel Albatros leverde bijvoorbeeld de
demo tables die gebruikt worden in het AI Experience Centre van FARI, vlak bij het Centraal Station, en maakte designmeubilair op basis van plastic afval.

Wat het grondbeleid betreft, verwijs ik u naar mijn antwoord op uw schriftelijke vraag 709, aangezien de sector van de CCI ook een van de prioritaire activiteiten van de Shifting Economy is.

Het Brussels Gewest financiert openbare bedrijvencentra, waarvan er twee, Pepibru en La Lustrerie, bijzonder gespecialiseerd zijn in het ontvangen van ondernemingen van de CCI.


Bovendien heeft games.brussels (een vereniging voor videogames) haar activiteitenzetel onlangs gevestigd in het bedrijvencentrum Dansaert, en M-Village ontvangt meer technologisch georiënteerde ondernemingen van de CCI. Er kan ook gesteld worden dat alle gewestelijke bedrijvencentra in het algemeen actoren van de CCI ontvangen zonder zich in een van hun subsectoren in het bijzonder te specialiseren.