Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evolutie van de gezondheidssector in het licht van het industrieplan dat in de strategie Shifting Economy is opgenomen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 711)

 
Datum ontvangst: 27/03/2023 Datum publicatie: 23/05/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/05/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Het industrieplan van 2019 had tot doel de productieactiviteiten in het Brussels Gewest een boost te geven. Het was gebaseerd op vijf sectoren met waardeketenpotentieel, waaronder de gezondheidssector.
  • Welk beleid voert u om de waardeketens in die sector te optimaliseren? Wat zijn uw economische doelstellingen op dat vlak?

  • Hoe zit het met de economische niches in de gezondheidszorg (medische technologieën, medische hulpmiddelen en biotechnologie)? Welke maatregelen omvat de strategie Shifting Economy met betrekking tot die niches? Welke economische doelstellingen worden er nagestreefd?

  • Kunt u ons vertellen hoeveel bedrijven er in die sector actief waren in 2019, 2020, 2021 en 2022? Kunt u een opsplitsing per subsector geven?

  • Hoe versterkt u de samenwerking met de digitale industrieën om de ontwikkeling van e-health in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verzekeren?

  • Hoe ondersteunt het gewest de toepassing van kunstmatige intelligentie in die sector?

  • Welk grondbeleid voert u om bedrijven in die sector te ondersteunen? Welke doelstellingen streeft u daarbij na?

  • Hoeveel bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector hebben gebruikgemaakt van de diensten van citydev.brussels in 2019, 2020, 2021 en 2022?

 
 
Antwoord    In aansluiting op het antwoord dat ik u op 15 maart 2023 in de commissie Economische Zaken heb gegeven over de beginselen die ten grondslag liggen aan het industriebeleid zoals dat in de gewestelijke strategie voor economische transitie, Shifting Economy, is uitgewerkt, volgen hier als aanvulling de meer specifieke elementen die betrekking hebben op de gezondheidssector, in samenwerking met mijn collega Alain Maron.

Ter herinnering,
Shifting Economy omvat de zes sectorale pijlers die als prioritair zijn aangemerkt. Ze vormen de grondslag voor de economische instrumenten die via Shifting Economy worden ingezet, zoals financiering, begeleiding, huisvesting van ondernemingen en duurzame en innovatieve overheidsopdrachten.
Die zes pijlers bepalen ook de sectorale focus van de strategie, waaronder gezondheid. De belangrijkste maatregelen zijn de volgende:
- Gezondheid 01: Samenbrengen, ondersteuning en stimulering van
ondernemingen in de sector via de ‘Lifetech’-cluster
- Gezondheid 02: Herlancering van het ‘
e-health’-platform
- Gezondheid 06: Ondersteuning van
innovatieve projectleiders op individuele basis
- Gezondheid 07: Gezamenlijke ondersteuning van innovatieve projectleiders via de ‘MedTech Accelerator’
- Gezondheid 08: Ondersteuning van innovatieve projectleiders door toegang tot het ‘MedTech Atelier’
- Gezondheid 09: Ondersteuning van de internationale ontwikkeling van ondernemingen in de sector
- Gezondheid 10: Vergemakkelijking van de ontwikkeling van op
preventie gerichte projecten

De cluster lifetech.brussels, gewijd aan de gezondheidssector en beheerd door hub.brussels, verenigt en ondersteunt ondernemingen die innovatieve oplossingen ontwikkelen op het gebied van ‘healthtech’ (verbonden en niet-verbonden medische apparatuur, digitale gezondheid, biotech). De clusterleden hebben toegang tot vijf diensten:
- Begeleiding: persoonlijk advies, toegang tot de expertise van hub.brussels, toegang tot een netwerk van gespecialiseerde consultants
- Netwerking
- Kennisoverdracht: organisatie van seminars, opleidingen, sensibilisering van de gemeenschap
- Zichtbaarheid: promotie van de activiteiten en projecten van de leden via een nieuwsbrief, sociale netwerken en gerichte promotieacties
- Internationalisering: deelname aan internationale opdrachten en beurzen (stands, B2B, enz.), organisatie van studiereizen en prospectie, doorverwijzing naar het netwerk van economische en commerciële adviseurs, ondersteuning bij de toegang tot Europese financieringsprogramma's via het netwerk van nationale contactpunten en zoeken naar technologische partners via het Enterprise Europe Network

Daarnaast richt het
Gewestelijk Innovatieplan (GIP) 2021-2027 zich in de eerste plaats op het verbeteren van de veerkracht en de welvaart van de Brusselse economie (duurzaamheid, kwaliteitsvolle jobs, het welzijn van de burgers). Dat gebeurt door bij te dragen aan de sociale en ecologische transitie via innovatieve oplossingen voor de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen, waaronder de gezondheid en het welzijn van de Brusselaars. Op het snijvlak tussen de maatschappelijke uitdagingen en de sterke punten van het Brusselse OOI-ecosysteem werden bij het opstellen van het GIP strategische innovatiedomeinen (SID’s) geïdentificeerd, waaronder het SID ‘Gepersonaliseerde en geïntegreerde gezondheid en zorg’ dat de nadruk legt op patiëntgerichte, toegankelijke en inclusieve medische zorg en behandeling, met de nadruk op algemeen welzijn. De subdomeinen van dat SID kunnen in twee segmenten worden opgedeeld, met name de organisatie van de zorg en geavanceerde geneeskunde. Voor een gedetailleerd overzicht van de subdomeinen van het SID ‘Gepersonaliseerde en geïntegreerde gezondheid en zorg’ en de concrete acties daaromtrent, verwijzen we naar het GIP.

In deze context, en om innovatie aan te moedigen en te stimuleren via thematische projectoproepen binnen het SID ‘Gepersonaliseerde en geïntegreerde gezondheid en zorg’, heeft Innoviris al twee thematische projectoproepen gelanceerd:
- voor het programma Research Platforms, dat de samenwerking tussen onderzoekscentra wil versterken, werd een oproep ‘New Approaches of Testing’ gelanceerd in 2022;
- de Joint R&D Project Call ‘Innovatie in gezondheidszorg voor kwetsbare patiënten’ (momenteel lopende) heeft tot doel medische innovatie te ondersteunen die tegemoetkomt aan de behoeften van kwetsbare personen op het vlak van gezondheid, door de ontwikkeling van innovatieve gezondheidsinstrumenten te versnellen om hun gezondheid, welzijn of levenskwaliteit te verbeteren. Zie:
https://innoviris.brussels/nl/news/joint-rd-project-call-healthcare-innovation-vulnerable-patients.

Hierbij moet worden opgemerkt dat, aangezien de gezondheidszorg al meerdere jaren een belangrijke as van het gewestelijk innovatiebeleid is, Innoviris talrijke projecten in deze sector heeft gefinancierd, over alle programma’s heen. Gedetailleerde overzichten zijn beschikbaar in de jaarverslagen (zie:
https://innoviris.brussels/nl/activiteitenverslagen).

In 2023 organiseert Innoviris ook een reeks inspiratieseminars voor onderzoekers, verenigingen en professionals in de gezondheidszorg rond de paden inzake onderzoek voor de gezondheid van morgen (zie:
https://innoviris.brussels/nl/news/health-seminar-series).

In het kader van
Shifting Economy werkt Innoviris momenteel aan de ontwikkeling van een ‘traject voor gezondheidsinnovaties’. Het doel is een versterkt traject te ontwikkelen voor de specifieke behoeften van projectleiders en ondernemers die actief zijn in het domein van gezondheidsinnovatie.

In 2019 werd de sector gekenmerkt door een dominantie van zko's (<10 fte). Ondernemingen waren over het algemeen tien tot vijftien jaar oud; met uitzondering van eHealth-ondernemingen, waarvan de helft jonger dan vijf jaar was (een opkomende sector dus). Vandaag is de gezondheidssector een van de vijf doelsectoren van de investeringsstrategie van finance&invest.brussels.

Aantal in de gezondheidssector actieve ondernemingen, uitgesplitst naar jaar:
- 2019: 1.742
- 2020: 1.842
- 2021: 2.042

Aantal in de gezondheidssector actieve ondernemingen dat gebruik heeft gemaakt van de diensten van citydev.brussels:
- 2019: 27
- 2020: 27
- 2021: 30
- 2022: 19

De groepering van de gewestelijke clusters binnen hub.brussels bevordert de intersectorale interacties, met name met de ‘software.brussels’-clusters. Brusselse ondernemingen kunnen lid zijn van verschillende clusters, waardoor ze toegang krijgen tot de ecosystemen en specifieke acties van de verschillende sectoren. Er worden gezamenlijke evenementen georganiseerd wanneer clusterleden soortgelijke behoeften hebben (bv. om onderwerpen als intellectuele eigendom voor software, de AVG, enz. aan te kaarten) of om uitwisselingen tussen actoren uit verschillende sectoren over een gemeenschappelijk thema te bevorderen (bv. het gebruik van immersieve technologieën in de zorgsector). Wat O&I betreft, zijn de banden tussen de technologie- en de gezondheidssector bovendien bijna alomtegenwoordig. Dat komt tot uiting in de specifieke oriëntaties van de ‘lifetech’-clusters en het bovengenoemde ‘MedTech accelerator’-programma. Tot slot moet worden opgemerkt dat de structurering van de SID’s van het Gewest geavanceerde digitale technologieën positioneert als een transversaal SID, dat nauw verbonden is met alle andere thematische SID’s, inclusief dat van gezondheid.

Voor de specifieke vragen over de integratie van digitale technologieën in het algemeen en artificiële intelligentie in het bijzonder verwijzen we naar de activiteiten en initiatieven van de Brusselse excellentiepool op het gebied van artificiële intelligentie ten dienste van de transitie, gevormd door sustAIn.brussels en FARI, die ook toegankelijk is voor ondernemingen in de gezondheidssector. Innoviris heeft al verschillende projecten in de gezondheidszorg gefinancierd die AI-technologie ontwikkelen of integreren.
Een overzicht van dergelijke lopende projecten is opgenomen als
bijlage.

Artificiële intelligentie is ook een belangrijk thema voor de ‘lifetech.brussels’-cluster, waarvan verschillende leden ook vlaggenschipbedrijven zijn (MintT, Kantify, enz.). De cluster bevordert uitwisselingen met de toonaangevende spelers in het domein, met name via AI4Health (de gezondheidscomponent van AI4Belgium) en FARI.

Wat het grondbeleid betreft, verwijs ik u naar mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 709, aangezien de gezondheidssector ook een van de prioritaire activiteiten van Shifting Economy is.

Zie:
https://innoviris.brussels/sites/default/files/documents/innoviris_gewestelijk_innovatieplan_gip_digital_nl.pdf, pp. 26-28, 34.