Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ontwikkeling van de agro-alimentaire sector in het licht van het industrieplan dat in de strategie Shifting Economy is opgenomen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 713)

 
Datum ontvangst: 27/03/2023 Datum publicatie: 23/05/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Het industrieplan van 2019 had tot doel de productieactiviteiten in het Brussels Gewest een boost te geven. Het was gebaseerd op vijf sectoren met waardeketenpotentieel, waaronder de agro-alimentaire sector.
  • Welk beleid voert u om de waardeketens in die sector te optimaliseren? Wat zijn uw economische doelstellingen op dat vlak?

  • Welk beleid voert u om het logistieke hoofdstuk van de strategie Good Food te versterken? Welk budget hebt u daarvoor uitgetrokken?

  • Hoeveel bedrijven hebben gebruikgemaakt van de diensten van Brufotec in 2019, 2020, 2021 en 2022?

  • Kunt u ons zeggen hoeveel bedrijven in die sector actief waren in 2019, 2020, 2021 en 2022? Kunt u een opsplitsing per subsector geven: vlees, zuivel, bakkerij, enzovoort?

  • Welk grondbeleid voert u om bedrijven in die sector te ondersteunen? Welke doelstellingen streeft u daarbij na?

  • Hoeveel bedrijven in de agro-alimentaire sector hebben gebruikgemaakt van de diensten van citydev.brussels in 2019, 2020, 2021 en 2022?

  • Welke doelstellingen en resultaten hoopt u te bereiken dankzij de stimulering van de stedelijke landbouw in Brussel?

 
 
Antwoord    In aansluiting op het antwoord dat ik u op 15 maart 2023 in de commissie Economische Zaken heb gegeven over de beginselen die ten grondslag liggen aan het industriebeleid zoals dat in de gewestelijke strategie voor economische transitie, Shifting Economy, is uitgewerkt, volgt hier als aanvulling de meer specifieke informatie die betrekking heeft op de voedingssector.

Ter herinnering,
Shifting Economy omvat de zes sectorale pijlers die als prioritair zijn aangemerkt. Ze vormen de grondslag voor de economische instrumenten die via Shifting Economy worden ingezet, zoals financiering, begeleiding, huisvesting van ondernemingen en duurzame en innovatieve overheidsopdrachten.
Die zes pijlers bepalen ook de sectorale focus van de strategie, waaronder de voedingssector, met een rechtstreeks verband met het ‘Good Food 2’-plan. Die sectorale focus omvat drie actielijnen:
- efficiënte 'Good Food’-ketens ontwikkelen om Brussel te bevoorraden;
- de ‘Good Food’-voedselverwerkende sector in Brussel ontwikkelen;
- zorgen voor de ontwikkeling van een voor iedereen toegankelijk ‘Good Food’-aanbod in winkels en restaurants.

De ‘Shifting Economy’-strategie ondersteunt de ‘Good Food 2’-strategie via haar economische instrumenten:
- de categorie duurzame voeding van de ‘BeCircular’-projectoproep, die tot doel heeft de verwerkingsactiviteiten en de toeleveringsketens te verplaatsen, de korte circuits te ontwikkelen en Good Food toegankelijker te maken;
- de creatie van een efficiënt logistiek netwerk om de ‘Good Food’-ketens te ontwikkelen;
- de ondersteuning van de toegang tot infrastructuur voor de ‘Good Food’-verwerkers.

Wat de financiering betreft, behoren de sectoren Good Food en Urban Farming tot de vijf prioritaire interventiethema's van de investeringsstrategie finance&invest.brussels.

Wat betreft de diensten van BRUFOTEC, de ‘Good Food’-strategie en de stadslandbouw, verwijs ik u naar mijn collega Alain Maron, die ter zake bevoegd is.

Wat betreft de bevoegdheden van citydev.brussels op het gebied van de toegang tot grond in het algemeen, verwijs ik u naar mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 709.

Aantal in de voedingssector actieve ondernemingen:
- 2019: 806
- 2020: 801
- 2021: 844

Aantal in de voedingssector actieve ondernemingen gevestigd op door citydev.brussels beheerde sites (exclusief bedrijvencentra en incubatoren):
- 2019: 52
- 2020: 58
- 2021: 61
2022: 68