Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het beheer van het Woluwepark

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1414)

 
Datum ontvangst: 13/04/2023 Datum publicatie: 20/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 15/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Het Woluwepark is een van de mooiste parken in ons gewest. De valleien en heuvels geven het het landschappelijke aspect van Engelse tuinen, terwijl het de illusie geeft op te gaan in de omringende natuur.

Over het onderhoud ervan, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  1. Welke instructies zijn er gegeven voor de takken en stammen van de bomen die gekapt moesten worden? Moeten ze blijven liggen of worden versnipperd of naar elders worden gestuurd? Om welke redenen?

  2. Op een van mijn vragen in februari 2021 antwoordde u dat de paden en wegen in het Woluwepark regelmatig worden hersteld en onderhouden. Welke werkzaamheden werden in dit verband uitgevoerd in 2022? Ook lijken veel rioolroosters te ontbreken. Zijn er plannen om die te vervangen?

  3. Zijn er plannen om meer openbare banken te plaatsen? En picknicktafels en een of meer toiletten?

  4. Sinds enige tijd zie ik dat de brug tussen de lange vijver en de ronde vijver, tegenover het Trammuseum, wordt gerepareerd. Er staan nog bouwketen, versperringen en diverse gebruiksvoorwerpen. Hoe staat het met deze werkzaamheden? Wat is de geplande einddatum?

  5. Hoeveel medewerkers van Leefmilieu Brussel zijn belast met de toezicht en het onderhoud van het park en in welke functie?

 

 
 
Antwoord    1.
Het Woluwepark heeft de bijzonderheid een beschermd landschap te zijn. Het maakt ook deel uit van het Natura 2000-netwerk.

Een van de aandachtspunten voor Natura 2000 is het behoud van dood hout in het park. Dode bomen en hout hebben immers een grote ecologische waarde voor de biodiversiteit (schimmels, vogels, insecten en andere organismen). Ze bevatten specifieke ‘niches’ (holtes, losse schors, enz.).

Tijdens de kapperiodes selecteert Leefmilieu Brussel een aantal bomen (boomstompen) om te blijven staan. Zo blijven het wortelstelsel en de stam beschikbaar voor insecten.
Om meer dood hout op de grond te hebben, wordt bij windval of tijdens het kappen een deel van de stammen ter plaatse gelaten, vooral in het midden van opstanden en in natte/moerasachtige of sterk hellende gebieden, waar het weghalen van de stammen moeilijk is en bodemschade kan veroorzaken.
Het overtollige materiaal wordt door de aannemer weggevoerd.

In het kader van het dagelijks beheer van het park gebruikt Leefmilieu Brussel het gekapte materiaal om bepaalde inrichtingen te creëren, zoals takkenrillen of houtsnippers. Die kleine inrichtingen maken het mogelijk de kwetsbare biotopen en de aanwezige fauna te beschermen, het publiek langs het bospad te leiden en te voorkomen dat er overal paden ontstaan.

2.
Het Woluwepark wordt momenteel onderhouden door een extern bedrijf. De paden worden twee keer per maand specifiek onderhouden. Jaarlijks vindt ook een meer algemene operatie plaats.


Leefmilieu Brussel heeft oog voor de toegankelijkheid van de groene ruimten voor iedereen. In het Woluwepark is het weliswaar gemakkelijk om over de asfaltwegen of langs de vijvers te lopen, maar de kruising tussen het hoofdpad en de secundaire paden is moeilijk toegankelijk.
In 2022 heeft Leefmilieu Brussel op dertien plaatsen in het park de kantstenen in blauwe hardsteen verlaagd zodat personen met beperkte mobiliteit er gemakkelijker kunnen passeren.

Zoals elk jaar worden in functie van de waarnemingen van de toezichthoudende teams regelmatig gerichte herstelwerken gepland. In maart zijn de beschadigde paden geïnventariseerd met het oog op herstel in de loop van dit jaar.

Wat de rioolroosters betreft, is Leefmilieu Brussel voornemens die te vervangen door kolkroosters die onlangs uit een ander park zijn gerecupereerd. In december 2022 is ook een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het herstel van de kolken.

3.
Het Woluwepark telt 93 zitbanken en 79 vuilnisbakken. Leefmilieu Brussel is momenteel niet van plan om meer banken te plaatsen.

In 2017 stonden er drie picknicktafels in het Woluwepark. Helaas heeft Leefmilieu Brussel die in 2020 moeten weghalen om veiligheidsredenen. De tafels werden immers vaak vernield en waren de hotspot van grote bijeenkomsten die 's avonds laat voor overlast zorgden. Er zijn momenteel geen plannen om opnieuw picknicktafels in het park te plaatsen.
Wat de toiletten betreft, heeft Leefmilieu Brussel een ‘proefproject’ opgezet voor de installatie van twee permanente droge toiletten, met name in:
- het Goede Herderpark in Evere;
- het Koning Boudewijnpark in Jette.

Rekening houdend met verschillende operationele en stedenbouwkundige beperkingen zouden die toiletten tussen september en oktober moeten kunnen worden geïnstalleerd.

Als het project succesvol blijkt, kan het eventueel in andere parken worden herhaald.

4.
De werf voor het herstel van de brug heeft inderdaad vertraging opgelopen tijdens de winterperiode, omdat de uitvoeringswerken gekoppeld waren aan de weersomstandigheden qua temperatuur en vochtigheid.

In functie van die omstandigheden worden de werken momenteel hervat, met het ijzerwerk en het schilderwerk.

Als alles goed gaat, zullen de werken op 6 november 2023 worden opgeleverd.

5.
Voor het Woluwepark beschikt Leefmilieu Brussel over:
- een team van wachters dat bestaat uit gemiddeld zes personen van oktober tot maart en acht personen van april tot september. Hun werktijden zijn seizoensgebonden. Het team van het Woluwepark is elke dag van de week aanwezig. De wachters zijn verantwoordelijk voor het onthaal van het publiek, ze kunnen luisteren, begeleiden, oriënteren, hulp bieden indien nodig en eventueel bezoekers herinneren aan de instructies voor een correct gebruik van het park. Op het gebied van preventie wordt actieve waakzaamheid betracht om in alle specifieke situaties te reageren;
- een transversaal team bestaande uit:
· een fytosanitair team belast met het boombeheer;
· een dienst ‘Blauw netwerk’ belast met het vijverbeheer;
· een team van architecten belast met het herstel van elementen zoals de rustieke brug;
- een team bestaande uit een landschapsarchitect en een werfopzichter belast met het toezicht op de onderaannemer, het dagelijks beheer van het park maar ook meer specifieke projecten;
- een onderaannemer: een groenonderhoudsbedrijf.