Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aanbod en het effect van de opleidingen van Actiris op de werkgelegenheid

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1159)

 
Datum ontvangst: 11/04/2023 Datum publicatie: 06/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/05/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Onlangs hebben we kennisgenomen van de resultaten van een studie die Bruxelles Formation in samenwerking met Actiris en view.brussels uitvoerde over de beroepsopleidingen. De studie werd voorgesteld op het Salon de la formation en toont zeer bemoedigende resultaten.
  • Actiris is een belangrijke speler op het gebied van opleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het biedt met name opleidingen aan binnen zijn Polen Opleiding-Werk (POW). Zijn de resultaten binnen die polen even veelbelovend? Kunt u die toelichten?

  • Hoe zit het met de alternerende opleidingen? Die kunnen extra resultaten opleveren omdat de cursisten al een voet op de arbeidsmarkt hebben. Welke resultaten worden bij die opleidingen geboekt?

  • Uit de de studie blijkt dat de resultaten verschillen naargelang van de doelgroep. Kunt u een overzicht geven van de deelnemers aan de verschillende door Actiris aangeboden opleidingen, opgesplitst naar geslacht, afkomst, leeftijd en diploma?

  • Hoeveel van de door Actiris aangeboden opleidingen zijn gericht op beroepen die rekruteren en/of knelpuntberoepen? In welke mate probeert Actiris in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.
1.
Allereerst moet eraan worden herinnerd dat de organisatie en het beheer van de beroepsopleiding voor de Franstalige inwoners van Brussel onder de bevoegdheid van Bruxelles Formation vallen.

De Polen Opleiding-Werk (POW) zijn publiek-private partnerschappen die alle activiteiten inzake werkgelegenheid, beroepsopleiding en sectorale monitoring in een bepaalde sector integreren in één operationele structuur. Elke POW bestaat ten minste uit de sectorale sociale partners, de Brusselse openbare dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris) en de Brusselse openbare diensten voor opleiding (Bruxelles Formation en de VDAB Brussel). Binnen deze structuur coördineert Bruxelles Formation de activiteiten met betrekking tot opleiding en validering van de competenties die door de verschillende bij de POW betrokken operatoren worden aangeboden.
Opmerking: de statistische gegevens in bijlage 1 hebben betrekking op de opleidingen voor werkzoekenden in 2022. Voor de andere groepen wordt verwezen naar de POW’s en hun jaarlijkse activiteitenverslagen.
2.Volgens een studie die in augustus 2020 door een onafhankelijke instantie werd uitgevoerd bij 1 200 cursisten uit efp-opleidingen (alle richtingen samen: deeltijds leren en werken voor volwassenen met of zonder certificering), bedroeg de tewerkstellingsgraad 78,9%. Dit percentage stijgt tot 87,8% voor leerlingen. Volgens dezelfde studie had 85,3% een positieve uitstroom (werk of hervatting van de opleiding). Ten slotte was 25,6% van deze leerlingen een jaar na uitstroom uit een opleiding zelfstandig ondernemer. Voor het overige hebben zowel het sfpme als het efp jarenlang View.brussels verzocht om een permanente monitoring van de uitstromende leerlingen. Bij de huidige stand van zaken is aan dit verzoek nog niet voldaan.
3.
Uit de resultaten van de studie blijkt dat er een verband bestaat tussen de impact van kwalificerende opleidingen en de kenmerken van de werkzoekenden. De positieve impact van de opleiding is groter voor vrouwen dan voor mannen, hoewel dit verschil niet noodzakelijkerwijs kan worden toegeschreven aan het geslacht, aangezien vrouwen en mannen in opleiding niet noodzakelijkerwijs vergelijkbare kenmerken hebben (leeftijd, opleidingsniveau, enz.). Voor jongeren in de leeftijdsgroep 21-25 jaar is de impact van kwalificerende opleidingen zwak en niet significant. Deze resultaten zouden kunnen worden verklaard door het feit dat jongeren zich na hun studies bij Actiris inschrijven om hun beroepsinschakelingsstage te beginnen, ook al hebben ze vooruitzichten op een baan op korte termijn. Wat het opleidingsniveau betreft, is de positieve impact groter voor werkzoekenden met een buitenlands diploma zonder equivalent. Bovendien zijn het niet-EU-onderdanen die het meest voordeel halen uit kwalificerende opleidingen in termen van toegang tot werk.Naast de populatie die in deze studie in aanmerking wordt genomen, kunnen alle cursisten van Bruxelles Formation en haar partners worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. In 2022 werden de 14.645 werkzoekenden die door Bruxelles Formation en haar partners werden opgeleid, op die manier uitgesplitst (zie bijlage 2).
4.
De catalogus van het opleidingsaanbod, een gemeenschappelijke tool voor alle openbare opleidingsdiensten in Brussel, maakt het sinds enkele jaren mogelijk om opleidingsproducten te identificeren die verband houden met veelbelovende beroepen, knelpuntberoepen en kritieke functies, nu gegroepeerd onder de noemer "beroepen die aanwerven". Om ervoor te zorgen dat deze beroepen worden gedekt, wordt het volledige opleidingsaanbod van Bruxelles Formation elk jaar aangepast, met name op basis van de lijst van kritieke functies die door Actiris wordt opgesteld. Op basis van een vergelijking tussen de beschrijving van de kritieke functies door Actiris en het opleidingsaanbod van Bruxelles Formation wordt een analyse en een matching uitgevoerd.

Voor 2023 beoogt het door Bruxelles Formation beheerde opleidingsaanbod bijna 23.000 opleidingsplaatsen voor werkzoekenden, waarvan 17.000 beroepsopleidingen, waarvan 4.300 in beroepen die aanwerven.Op het gebied van stimulansen werkt het Interfederaal Platform ter bestrijding van knelpuntberoepen momenteel aan een belastingvrijstelling voor opleidingspremies en aan het combineren van de opleidingspremie met inkomsten uit het leefloon. Het project voorziet in een verhoging van de opleidingsvergoeding van 2 naar 3 euro per uur voor opleidingen die leiden tot een knelpuntberoep.

Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 betreffende de oprichting van het 'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle'
Zie de analytische samenvatting van de Analyse van de impact van de kwalificerende opleiding op de inschakeling van Brusselse werkzoekenden op de arbeidsmarkt -
https://www.actiris.brussels/media/ycrfrio0/2023-02-view-brussels-analyse-van-de-impact-van-de-kwalificerende-opleiding-op-de-inschakeling-van-brusselse-werkzoekenden-op-de-arbeidsmarkt_compressed-3-h-F5F356F2.pdf
Rapport annuel 2022 en bref de Bruxelles Formation / Jaarverslag 2022 in het kort van Bruxelles Formation – https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2023/03/2022_Rapport-annuel-court.pdf
Zie de analytische samenvatting van de Analyse van de impact van de kwalificerende opleiding op de inschakeling van Brusselse werkzoekenden op de arbeidsmarkt - https://www.actiris.brussels/media/ycrfrio0/2023-02-view-brussels-analyse-van-de-impact-van-de-kwalificerende-opleiding-op-de-inschakeling-van-brusselse-werkzoekenden-op-de-arbeidsmarkt_compressed-3-h-F5F356F2.pdf
Catalogue de l’offre de formation 2023 / Catalogus van het opleidingsaanbod 2023: https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2023/02/catalogue-de-l-offre-de-formation-2023.pdf